Werkingssfeer CAO ABU en sectoraansluiting

0
1200

Werkingssfeer CAO ABU en sectoraansluiting

Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Wanneer is de werkingssfeer van de ABU CAO voor Uitzendkrachten van toepassing?

Een nieuw jaar, dus laten we maar eens beginnen bij de basis; wanneer val je als onderneming onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten ABU? In de CAO ABU staat dit beschreven in artikel 1 en er is ook een schematische weergave opgenomen waarin dit nog eens wordt verduidelijkt. Toch blijkt dat er nog altijd ondernemingen zijn, die niet beseffen dat ze onder de werkingssfeer vallen omdat zij zichzelf geen uitzendbureau vinden.

De werkingssfeerbepaling schrijft voor dat de CAO van toepassing is, wanneer er voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis uitzendovereenkomsten worden afgesloten. Payrollovereenkomsten tellen niet mee als uitzendovereenkomst.
De werkingssfeer van een cao en de sectoraansluiting zijn twee verschillende dingen, maar soms raken ze elkaar.

Wat is een uitzendovereenkomst?
Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Bijzonder omdat er drie partijen bij zijn betrokken: werknemer (uitzendkracht/ gedetacheerde), uitlener (uitzendbureau / detacheringsbureau) en inlener (opdrachtgever). De uitzendovereenkomst is dus een arbeidsovereenkomst tussen uitlener en werknemer waarbij de werknemer werkt onder leiding en toezicht van de inlener. De werknemer krijgt dus leiding en werkinstructies van de organisatie die hem heeft ingeleend.

Het gaat dus niet alleen om specifieke uitzendovereenkomsten waarin gebruik wordt gemaakt van het fase systeem. Iedere arbeidsovereenkomst waarbij drie partijen betrokken zijn en waarbij de werkzaamheden worden verricht onder leiding en toezicht van de inlener worden gezien als uitzendovereenkomst.

Wanneer val je niet onder de werkingssfeer van de CAO ABU?

  • De CAO is niet van toepassing als er minder dan 50% van de loonsom uitzendovereenkomsten, zoals hierboven omschreven, worden afgesloten. Dus het deel ter beschikking stellen van arbeid onder leiding en toezicht van de opdrachtgever is kleiner dan 50%.
  • De CAO is niet van toepassing bij lidmaatschap NBBU (inhoudelijk gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de CAO ABU).
  • De CAO is niet van toepassing bij dispensatie verkregen van het ministerie van SZW.
  • De CAO is niet van toepassing bij dispensatie verkregen van de ABU.
  • De CAO is niet van toepassing als de onderneming onder de werkingssfeer van een andere bedrijfstak-cao valt (hoofdregel). Van deze hoofdregel wordt afgeweken als de bedrijfsactiviteiten 100% ter beschikking stellen van arbeid zijn, er tenminste voor 25% van de loonsom in een andere sector dan de bedrijfstak-cao wordt gewerkt, er tenminste voor 15% van de loonsom overeenkomsten met uitzendbeding worden afgesloten, de onderneming geen onderdeel is van een concern vallend onder de bedrijfstak-cao en er geen sprake is van een paritaire arbeidspool. Let op! Dit zijn cumulatieve eisen waaraan moet worden voldaan.
  • De CAO is niet van toepassing wanneer er voor meer dan 50% van de loonsom ter beschikking wordt gesteld aan werkgevers in de zin van de CAO Bouw & Infra. Bij lidmaatschap van ABU of NBBU dan wel bij dispensatie van de CAO Bouw & Infra kan hiervan worden afgeweken. Als een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever die gebonden is aan de CAO Bouw & Infra is de uitzendonderneming verplicht na te vragen welke specifieke bepalingen uit bijlage 7 van de CAO Bouw & Infra gelden (let op: in de CAO ABU wordt nog verwezen naar bijlage 2; dit wordt aangepast).

Ik val onder de werkingssfeer van de CAO ABU, waar moet ik op letten?
Wanneer er sprake is van uitlenen van personeel onder leiding en toezicht van een derde, dan is de CAO ABU, bij algemeen verbindend verklaring, dus van toepassing. Betere arbeidsvoorwaarden bieden, dat mag, maar minder mag niet.

Belangrijk onderdeel is natuurlijk de inlenersbeloning. Per ter beschikking stelling heeft de uitzendkracht of gedetacheerde recht op het hetzelfde loon als de werknemer die werkzaam is in dezelfde functie in dienst van de opdrachtgever. Naast het loon vallen nog meer arbeidsvoorwaarden onder de inlenersbeloning. (zie artikel 16 CAO ABU)

Een ander belangrijk onderdeel van deze CAO is het toepassen van de juiste reserveringspercentages (zie CAO ABU, bijlage I).
Uiteraard is het niet mogelijk om nu alle onderdelen te benoemen en daarom beperk ik me tot bovengenoemde twee belangrijke onderdelen en verwijs ik verder naar de volledige tekst van de CAO ABU.

StiPP Pensioen en sector 52
Naast de voorwaarden van de CAO ABU zal de onderneming zich aan moeten sluiten bij StiPP, het pensioenfonds voor uitzendkrachten, hetgeen wettelijk is bepaald. Verder dient de onderneming te controleren of de juiste sectorindeling is afgegeven, in dit geval dus sector 52.

Gesplitste sectoraansluiting
Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in de balans (Wab) is de sectorindeling niet meer van belang voor de hoogte van de WW-premie. Dat wordt nu bepaald door het soort arbeidsovereenkomst. De sectorindeling is wel van belang voor de hoogte van de gedifferentieerde premie werkhervattingskassen (Whk).

Er kan ook sprake zijn van een gesplitste sectoraansluiting met sector 52. Wanneer een onderneming meer dan 15% en minder dan 50% van het premieloon werknemers ter beschikking stelt aan derden, onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, dan valt dit deel van de loonsom onder sector 52.

De Belastingdienst geeft op basis van de sector beschikkingen af, waarin de gedifferentieerde Whk-premie wordt vermeld. Zodra er sprake is van verschillende bedrijfsactiviteiten waarbij dus gedeeltelijk sector 52 van toepassing is, moet u twee beschikkingen ontvangen met verschillende Whk-premies per sector.

Mocht de Belastingdienst een beschikking afgeven voor een verkeerde sector, of geen gesplitste sector, terwijl daar wel sprake van is, dan bent u verplicht dit zelf te melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal naar aanleiding van uw verzoek de sector wijzigen met de daarbij behorende Whk-premies. Zodra u de nieuwe beschikking(en) ontvangt, past u deze toe met de ingangsdatum die op de beschikking staat vermeld. Mogelijk zullen er dus correcties moeten plaatsvinden in de loonadministratie en aangifte loonheffing.

Vroegtijdig aangeven als de sector niet correct is, voorkomt correcties achteraf
Als het percentage ter beschikking stellen van arbeid op jaarbasis niet meer dan 50% van het totale premieloon bedraagt, is de CAO ABU niet van toepassing. Dit betekent dan dat voor het deel ter beschikking stellen de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) van toepassing is. Als je in die situatie toch gebruik wilt maken van een uitzend-cao, is het mogelijk om lid te worden van brancheorganisatie NBBU, want die stelt als enige voorwaarde dat gebruik moet worden gemaakt van uitzendovereenkomsten.

Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero

Lees ook deze columns
Feestdagen reserveren en uitbetalen volgens de uitzend-cao’s
Twee cao’s in één werkweek, hoe bereken je het uitzendloon?
Uitzend-cao en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten
CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here