Uitzend-cao en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten

5
5215
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

CAO voor Uitzendkrachten en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

CAO voor Uitzendkrachten ABU
CAO voor Uitzendkrachten NBBU

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Bekijk ook dit korte video-interview met Linda Bol

Uitzend-cao’s en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten
Onlangs was nog in het nieuws dat uitzendkrachten geen loon doorbetaald krijgen bij ziekte. Dit klopt niet en het schaadt het imago van de uitzendsector.

Wij zien dat sommige uitzendbureaus inderdaad weleens moeite hebben om dit specifieke cao-artikel juist uit te voeren. Daarom ga ik daar in dit blog wat dieper op in.

Hoe zit het nu met het uitbetalen van ziekengeld van flexkrachten?
Afhankelijk van het soort overeenkomst is in de uitzend-cao vastgelegd aan welke verplichtingen het uitzend,- detacheringsbureau moet voldoen.

Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding
Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst. De uitzendkracht meldt zich ziek bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau meldt de uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag aan bij het UWV en vraagt voor hem een Ziektewet-uitkering aan. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is 70% van het uitkeringsdagloon, berekend door het UWV.

Zowel de werknemer als de werkgever ontvangen van het UWV bericht over de hoogte van de uitkering gebaseerd op het uitkeringsdagloon. Zodra werknemer hersteld is, ontvangt de werkgever ook een bericht van het UWV.

Let op! In de uitzend-cao is vastgelegd dat, gedurende de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid, de uitzendonderneming het uitkeringsdagloon aanvult tot 90%. Gedurende week 53 tot en met week 104 dient bij voortdurende arbeidsongeschiktheid het uitkeringsdagloon aangevuld te worden tot 80% van het uitkeringsdagloon.

Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding of bepaalde tijd contracten
De uitzendkracht heeft bij arbeidsongeschiktheid, zolang de overeenkomst voortduurt, recht op 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid, en ten minste het wettelijk minimumloon. Vervolgens 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende week 53 t/m week 104 bij voortdurende arbeidsongeschiktheid.

Wat is het naar tijdsruimte vastgestelde loon?
Het naar tijdsruimte vastgestelde loon is het feitelijk loon (bruto uurloon of bruto maandloon) aangevuld met toeslagen, ADV-compensatie in geld, wachtdagcompensatie en overige vergoedingen die de uitzendkracht zou hebben verdiend als hij niet arbeidsongeschikt was geweest. Als er geen of geen eenduidige arbeidsomvang is overeengekomen of de feitelijke arbeidsduur wijkt structureel af van de overeengekomen arbeidsduur dan wordt de berekening uitgevoerd op de dertien kalenderweken voorafgaand aan de week van de ziekmelding. Als er nog geen dertien weken is gewerkt, dan over de redelijkerwijs verwachte arbeidsomvang.

Waar kan het misgaan?
Tijdens inspecties merken wij dat het wel eens misgaat, zeker bij startende uitzendondernemingen.

1. Bij gebruik van het uitzendbeding eindigt het dienstverband bij een ziekmelding. De uitzendkracht wordt ziek gemeld en krijgt van het UWV een Ziektewet-uitkering. De uitzendonderneming is niet goed op de hoogte van de verplichte aanvulling en voldoet dus niet aan deze verplichting. Aanvulling ziektewetuitkering conform Uitzend-cao is een verplichting voor alle uitzendovereenkomsten met uitzendbeding.

2. Het is niet bekend hoe de aanvulling berekend en verwerkt moet worden. Bij overeenkomsten met uitzendbeding ontvangen zowel werknemer als werkgever bericht van het UWV met daarin vermeld het uitkeringsdagloon. Het dagloon kan ook worden opgevraagd bij het UWV, of de onderneming berekent zelf het dagloon voor de Ziektewet. Het dagloon wordt berekend op basis van het loon dat de werknemer verdiende in het jaar voor hij ziek werd, gedeeld door 261 dagen. Lees meer
De aanvulling is 20% van het dagloon om tot 90% van het uitkeringsloon te komen en 10% in het tweede ziektejaar om tot 80% van het uitkeringsloon te komen.

3. Onderneming ontvangt geen bericht van het UWV en betaalt daarom geen aanvulling.
De onderneming is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanvulling van het ziekengeld en kan niet alleen uitgaan van berichtgeving van het UWV. Indien de werknemer recht heeft op een aanvulling, zal de onderneming dit conform cao moeten doen. De onderneming moet dus altijd zelf in actie komen om het dagloon op te vragen of zelf te berekenen. Op basis van het dagloon kan de aanvulling dan worden gedaan.

4. De ziekmelding wordt niet (tijdig) gemeld bij het UWV. Zodra de uitzendkracht zich meldt bij het UWV zal de onderneming hierover bericht ontvangen en mogelijk een boete ontvangen voor het (te laat) melden. Ziekmelding dient uiterlijk op de vierde ziektedag door uitzendonderneming bij het UWV gemeld te zijn om dergelijke boetes te voorkomen.

5. De onderneming is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en denkt dat het UWV toch de Ziektewet-uitkering zal verrichten.
Eigenrisicodragers voor de Ziektewet vallen niet onder het UWV, de onderneming zal 90% van het dagloon moeten uitbetalen gedurende de arbeidsongeschiktheid in het eerste ziektejaar en 80% gedurende het tweede ziektejaar (ziekte-uitkering duurt maximaal 104 weken), ook bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. Let op! Eigenrisicodragers ontvangen dus ook geen bericht van het UWV over het dagloon. De volledige uitvoering van de correcte uitbetaling van het ziekengeld ligt in handen van de onderneming.

6. Dagloonberekening wordt niet goed uitgevoerd bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, of bepaalde tijd contracten.
De berekening wordt gebaseerd op het naar tijdsruimte vastgestelde loon, zoals hierboven beschreven.

Veelgestelde vragen over (aanvullende) ziektewetuitkeringen
1. Hoe lang dient de aanvulling te worden gedaan? Zolang als de ziekte voortduurt en er geen herstelmelding is (de maximale periode voor de aanvulling is 2 jaar).

2. Hoe weet ik of mijn voormalige uitzendkracht, die inmiddels uit dienst is, nog ziek is?
Het UWV zal de onderneming een bericht sturen, zodra de werknemer hersteld is. Het is echter verstandig en in het belang van de onderneming om ook hier zelf de verantwoording te nemen. Mocht de herstelbrief om wat voor reden dan ook, niet worden ontvangen, dan zou er ten onrechte te lang een aanvulling worden uitgekeerd.
Blijf daarom in contact met uw uitzendkracht! Of besteed de Ziektewetbegeleiding uit aan ondernemingen die hierin zijn gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Flexcom4 of keesz. Het goed uitvoeren van de Ziektewet is niet eenvoudig. Gelukkig zijn er specialisten die u hiermee kunnen helpen. Ook zijn er mogelijkheden om de (aanvullende) Ziektewetuitkeringen en begeleiding te verzekeren.

Aanvullende opmerking
Onlangs is er een uitspraak gedaan door het Gerechtshof Den Haag, waarin wordt bepaald dat beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, ondanks het uitzendbeding, niet is toegestaan conform artikel 7:670. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 is lid 13 waarin stond opgenomen dat er per CAO kon worden afgeweken, komen te vervallen. Een uitspraak die gevolgen kan hebben voor de opgenomen artikelen in de uitzend-cao’s van de ABU en NBBU. Er bestaat de kans dat tegen de uitspraak nog cassatie wordt ingesteld. Lees meer

Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero

Lees ook deze column
CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid

5 REACTIES

 1. Lees ik het goed dat als je een overeenkomst hebt zonder uitzendbeding, dat je dan na einde van je contract geen aanvulling krijgt van het uitzendbureau. Je krijgt dan dus 70% van het UWV. Heb je een contract met uitzendbeding wordt het aangevuld naar 90% en het 2e jaar naar 80%. Waarom krijgt een uitzendkracht die werkt zonder uitzendbeding minder aanvulling?

 2. Wanneer er sprake is van het in de uitzendovereenkomst schriftelijk uitsluiten van het uitzendbeding (Fase A ABU (AVV) of NBBU Fase 1-2) en uiteraard ook gedurende de vervolgfases B en C ABU en fase 3 en 4 NBBU, geldt dat er op dat moment een overeenkomst voor bepaalde duur gesloten is met een begindatum en een einddatum. Binnen deze periode geldt dat er doorbetalingsplicht is in geval van arbeidsongeschiktheid. Deze regels staan ook in de cao. Eindigt nu deze uitzendovereenkomst van rechtswege nadat de arbeidsongeschiktheid is begonnen, dan gaat formeel gezien de uitzendkracht ziek uit dienst. In dat geval heeft de cao geen bepalingen meer over een aanvulling, immers de uitzendovereenkomst is van rechtswege geeindigd. Afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid die dan reeds heeft plaatsgevonden dient conform Wet Poortwachter de uitzendonderneming een melding bij UWV te maken en gegevens inzake deze arbeidsongeschiktheid aan UWV te melden.
  De medewerker is op dat moment niet in staat om te werken, is ziek uit dienst en vraagt formeel een Ziektewetuitkering aan. Dit geldt overigens voor alle werkgevers in Nederland in soortgelijke gevallen.
  De uitzend cao kent voor laatst beschreven situatie geen aanvullingsplicht voor de Ziektewetuitkering. Dit is dus wel anders als het uitzendbeding van toepassing is.

 3. Beste mevrouw Bol,

  Ik heb overal op het internet naar informatie zitten zoeken m.b.t. de aanvullende uitkering bij ziekte in het 1e en 2e jaar. Allereerst, mijn ex-werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW en ik had een uitzendcontract zonder uitzendbeding fase A. Het dagloon is bepaald op €209.
  Ik krijg hier 70% van, circa €146. Het maximum dagloon is rond de €219 (ongeveer).

  Mijn vraag is of ik recht heb op een volledige aanvulling van 70-90=20% bovenop mijn €146 of toch niet? Ik weet dus niet of ik die 20% aanvulling volledig mag opeisen of dat deze aanvulling ook is gebonden aan een bepaald maximum (of niet)? Ik krijg nu een aanvulling van ca. €4 (146 > €150 met aanvulling).

  Ik kan nergens antwoorden vinden met duidelijke rekenvoorbeelden enn wat de exacte spelregels zijn bij een situatie zoals nu bij mij het geval is.
  Ik hoop op een verduidelijking :-)

  Met vriendelijke groet,
  Robin

 4. Op dit soort individuele situaties kunnen we hier niet ingaan.
  Mogelijk kan de vakbond , FNV Flex of CNV u hier antwoord op geven.

 5. hoi, als je een overeenkomst hebt met uitzendbeding en flexkracht is langdurig ziek adviseer je dan om toch na 2 jaar ziekte de overeenkomst formeel te beëindigen gezien de genoemde uitspraak van het gerechtshof. En houden op dat moment alle verplichtingen op vanuit het uitzendbureau of moeten we nog ergens rekening mee houden. Gr Anneke

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here