"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kostprijsseizoen is begonnen met publicatie sectorale premie Whk

Door Marcel Reijmers, FlexKnowledge

De sectorale premie Werkhervattingskas (Whk) is traditioneel de eerste premie die bekend wordt gemaakt voor het nieuwe jaar 1. Die is dan ook gelijk al helemaal officieel. De overige premies worden op Prinsjesdag duidelijk, maar zijn dan nog voorlopig. In de maanden erna worden ze gepubliceerd in de Staatscourant en pas dan zijn ze definitief.

Ik heb de wijzigingen op een rij gezet en analyseer ook de gevolgen voor de premie van middelgrote en grote werkgevers bij gelijkblijvende loonsom en schadelast.

De Whk bestaat uit twee onderdelen: de premie WGA waarvan arbeidsongeschiktheid ná twee jaar Ziektewet wordt betaald en de ZW-flex, waarvan o.a. de uitkeringen worden betaald voor zieke werknemers zonder dienstverband. Voor de uitzendbranche zijn dat de uitzendkrachten die een contract hebben met uitzendbeding die ziek worden en de uitzendkrachten die een contract zonder uitzendbeding hadden en ziek waren op het moment dat dat contract afliep. In de volksmond de ‘ziek-uit-dienst-gevallen’.

Belangrijkste wijzigingen
Er is dit jaar een belangrijke inhoudelijke wijziging: de grens tussen een kleine en een middelgrote werkgever is een stuk opgeschoven. Voortaan is iedere werkgever met een loonsom kleiner dan € 882.500,- een kleine werkgever. Die grens lag op ongeveer € 350.000,- euro. Dat betekent dat veel meer werkgevers de sectorale premie blijven betalen.

De grens van middelgrote naar grote werkgever is alleen geïndexeerd en ligt voor 2022 op € 3.530.000,-. Dat betekent dat boven die loonsom de premie WHK volledig afhankelijk is van de eigen schadelast van de onderneming.

Voor kleine werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven gaat de premie fors omhoog

Whk premiestijging sector 52
Whk-premie sector 52

En ook voor kleine werkgevers in sector 45 o.a. Payrollbedrijven gaat de premie fors omhoog

Whk-premie sector 45Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk berekend uit een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en de individuele schadelast. Naarmate de werkgever een grotere middelgrote werkgever wordt, gaat de individuele schadelast steeds zwaarder wegen in de premie.

Voor grote werkgevers geldt er een minimale en een maximale premie. Dus ook als de schadelast 0 is, moet altijd de minimale premie worden betaald. Aan de andere kant: bij een enorme schadelast hoeft nooit meer dan de maximale premie betaald te worden. Een grote werkgever kan dus élk percentage binnen de minimale en maximale grenzen voor zijn kiezen krijgen.

Whk-premiestijging grote werkgevers
Whk-premie middelgrote en grote werkgevers

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de stijging in sector 45 in veel gevallen nog extremer is dan in sector 52, maar omdat de percentages zelf veel lager zijn, is het effect op de kostprijs minder groot.

Tot zover dus de hoofdlijnen. Maar wat is het effect voor je eigen Whk-premie?

Effect op de Whk bij gelijkblijvende loonsommen schadelast
Helaas krijgen middelgrote en grote werkgevers pas eind november of begin december de beschikking Whk van de Belastingdienst. Maar om toch een eerste inschatting te geven van de premieontwikkeling, hebben we diverse berekeningen gemaakt met een hele handige tool die het UWV daarvoor al jaren op de website heeft staan: de Premiewijzer.

FlexKnowledge maakt jaarlijks voor honderden uitleners kostprijsberekeningen en heeft dus goed inzicht in de ontwikkelingen van de Whk binnen de branche. Wij hebben een aantal situaties doorgerekend met de loonsommen en schadelast zoals die op de beschikking voor 2021 zijn gebruikt. Door de uitkomsten te vergelijken met de actuele beschikking, is het effect van de nu gepubliceerde sectorale premies en de nieuwe maximumpremies goed te zien. Op die manier zou je ook voor je eigen organisatie een eerste inschatting kunnen maken.

Nog beter is het natuurlijk als je inzicht hebt in de werkelijke loonsom en de bijbehorende schadelast over 2020 voor de ZW-flex en de WGA. Dat is het geval bij veel Eigenrisicodragers. Als je die cijfers invoert, weet je wat je bij het UWV volgend jaar zou moeten betalen als je geen ERD zou zijn. En dat helpt je weer om te besluiten of je in 2022 ERD wil blijven of niet. Die keuze moet je vóór 1 oktober bekend maken bij de Belastingdienst.

Sector 52, berekening o.b.v. identieke loonsommen en schadelast

Voetnoot 2 Deze werkgever was een middelgrote werkgever, maar door het opschuiven van de grens, is hij in 2022 een kleine werkgever en moet dus de sectorale premie gaan betalen.

Conclusie
Als we kijken naar bovenstaande tabel, dan lijken de grootste stijgingen dus te verwachten bij de middelgrote werkgevers. Uiteraard is deze analyse een hele grove, maar dat de Whk volgend jaar zowel voor kleine, middelgrote als grote werkgevers stijgt, is duidelijk. En net als de afgelopen jaren blijft dus de boodschap: beheers de instroom in de Ziektewet bij het UWV. Dat is de enige manier om je kostprijs te beheersen.

Wat de richting van de totale kostprijs gaat worden, weten we na Prinsjesdag. Uiteraard zullen we snel daarna de artikelen over de kostprijs gaan bijwerken voor 2022.

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge


Voetnoot 1 Staatscourant 2021, 38068 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Zie ook
Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.