CAO Supermarkten – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

0
1030
Nettie Alkema
Nettie Alkema

CAO Supermarkten – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me in deze bizarre tijden wel even heb afgevraagd in hoeverre er iemand zit te wachten op een blog over de inlenersbeloning. Iedereen heeft andere zorgen aan zijn hoofd. En daar heb ik alle begrip voor. Tegelijkertijd is denk ik juist de cao Supermarkten wel heel interessant, aangezien er in deze branche nog volop wordt gewerkt. En ik kan me zo voorstellen dat er ook nog veel uitzendkrachten ter beschikking worden gesteld. Omdat er onder het vaste personeel ziekte zal zijn en er wellicht ook problemen zijn met de opvang van niet naar school toe kunnende kinderen. Daarom hierbij dus toch de cao Supermarkten en de inlenersbeloning!

Er zijn twee caoā€™s voor de supermarkten, namelijk de cao voor het grootwinkelbedrijf in levensmiddelen (cao VGL), voor werknemers die werken bij de eigen winkels van de grote supermarktketens zoals Albert Heijn en de Jumbo. En daarnaast is er de cao voor het levensmiddelen bedrijf, voor werknemers die werken bij een franchise onderneming of zelfstandige supermarkt. Deze laatste cao staat ook wel bekend als de cao Supermarkten en is de cao die ik in deze blog onder de loep neem. Inhoudelijk verschillen beide caoā€™s niet of nauwelijks van elkaar; het verschil zit in de afspraken over pensioen- en vutregelingen, waar de uitzendbranche toch niets mee te maken heeft.

De cao kent twee verschillende functiegebouwen- voor de supermarkt zelf en voor de distributiecentra- , loonschalen per uur waardoor er niet zelf gerekend hoeft te worden en een aantal vergoedingen en toeslagen. In deze blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met deze cao inhoudt. En net als in mijn vorige blogs begin ik met een opsomming: welke elementen van een cao vallen onder de regels van de inlenersbeloning.

 1. Het geldende periodeloon in de schaal
 2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
 4. Initiƫle loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
 6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
CAOWijzer
CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit!

Periodeloon
In artikel 18 van de cao wordt aangegeven dat een werknemer ā€˜uitsluitend op grond van de door hem te verrichten werkzaamhedenā€˜ wordt ingedeeld in het in de bijlage opgenomen referentie functieraster en de bijbehorende functiegroepen. Er wordt dus niet gekeken naar het beroep van een medewerker, enkel de inhoud van de functie is doorslaggevend. Mocht het referentie functieraster geen uitsluitsel gegeven, dan kan een nadere uitwerking worden opgezocht in het handboek referentiefuncties.

In het functieraster wordt ook meteen de functiegroep en de Orba score vermeld, waardoor in de salarisschalen de bijbehorende lonen kunnen worden opgezocht. En zoals gezegd worden de lonen al per uur vermeld en hoeft er dus niet te worden omgerekend.
Voor Participatiewetters geldt een loon van 106% van het wettelijk minimumloon WML (artikel 19 lid 3 van de cao). Vakantiekrachten hebben slechts recht op het WML. Een vakantiekracht is volgens deze cao een scholier of student die tijdens een aaneengesloten vakantiesluiting van onderwijsinstellingen als werknemer gedurende ten hoogste acht weken arbeid verricht.

ADV
In artikel 6 lid 1 tot en met 7 worden de roostervrije uren besproken. Een werknemer heeft recht op 156 roostervrije uren per kalenderjaar. De cao voor uitzendkrachten schrijft voor hoe de waarde van de roostervrije dagen berekend moet worden bij betaling in geld, mocht de inlenerscao hier geen duidelijkheid over geven.

Deze cao bepaalt zelf de waarde van een roostervrije dag. In lid 6 van het genoemde artikel staat dat de roostervrije uren kunnen worden uitbetaald door een toeslag van 8,1% op het loon. Er staat zelfs in sub c van lid 6 dat de toeslag ook betaald moet worden over het loon dat tijdens vakantiedagen wordt doorbetaald. En dat sluit dan weer helemaal aan bij wat de uitzendcao daarover zegt, namelijk dat structurele toeslagen ook tijdens vakantie (en ziekte!) moeten worden doorbetaald (artikel 26 lid 11 en artikel 25 lid 8).

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao Supermarkten worden de verschillende toeslagen besproken:

  • Artikel 7 behandelt de toeslagen voor onregelmatige uren voor winkelpersoneel. Kort samengevat betekent dit 50% toeslag op nachtelijke uren tussen 22:00 en 06:00. Behalve op zondag want dan krijg je sowieso 100% extra, ongeacht of de zondag wel of niet een feestdag is. Werk je op een feestdag (niet zijnde een zondag) en had je normaliter ook gewerkt, dan krijg je ook 100% toeslag.
  • Artikel 8 gaat ook over onregelmatige uren maar dan voor medewerkers van distributiecentra. Voor doordeweekse dagen geldt het volgende:
   CAO Supermarkten, toeslagen op door-de-weekse dagen
   Voor zon- en feestdagen geldt hetzelfde als voor winkelpersoneel.
  • Ook in artikel 8 wordt geregeld dat wanneer je in een vriescel werkt, je een vriestoeslag ontvangt van 8% op het uurloon. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest of dergelijke toeslagen ook onder de inlenersbeloning vielen. Ik vond persoonlijk altijd van wel, omdat het naar mijn mening onrechtvaardig is om uitzendkrachten die in een vriescel werken standaard een lagere beloning te betalen dan reguliere werknemers. Gelukkig is dit geregeld in de nieuwe cao voor uitzendkrachten die per 30 december 2019 in werking is getreden. In artikel 16 Inlenersbeloning staat heel duidelijk in lid 1 sub c dat de toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk ook onder de inlenersbeloning vallen. En werken onder lage temperaturen wordt dan eveneens expliciet benoemd.
  • Artikel 9 regelt de vergoeding voor overwerk. Van overwerk is sprake wanneer de werknemer in overleg tussen werkgever en werknemer, opdracht heeft gekregen langer te werken dan de normale arbeidsduur van 40 uur per week. Onder overwerk wordt in elk geval NIET verstaan de arbeid die wordt verricht gedurende maximaal een kwartier per dag aansluitend aan de werktijd volgens rooster, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak. Deze tijd wordt wel betaald maar er geldt geen toeslag.
   Wordt er wel overgewerkt, dan geldt er een vergoeding van 135% tenzij de werknemer is ingedeeld in functiegroep E tot en met I. Voor deze werknemers wordt er van uit gegaan dat overwerk in het loon is inbegrepen.
   Leidinggevenden wordt ook een overwerkvergoeding betaald, tenzij in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat een aantal overuren al in het loon verdisconteerd is. Dit kan tot maximaal vijf overuren per week. Het loon moet dan ook wel evenredig hoger zijn dan het van toepassing zijnde loon uit de loonschalen.

Initiƫle loonsverhogingen
De huidige cao loopt tot en met 31-05-2020. De meest recente initiƫle loonstijging dateert van 31 december 2019. Deze bedroeg 2,5%. Het is vanzelfsprekend nog niet bekend wat de toekomstige wijzigingen zullen zijn. Via een abonnement op CAOWijzer blijf je eenvoudig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kostenvergoedingen
De cao kent geen andere kostenvergoeding dan de maaltijd- en koffievergoeding.
In artikel 4 lid 5 staat dat de werknemer die op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 19:00 uur nog doorwerkt, recht heeft op een warme maaltijd van redelijke kwaliteit. De vergoeding of verstrekking van een maaltijd is gericht vrijgesteld volgens de werkkostenregeling wanneer de maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft. Als een werknemer door zijn werk tussen 17:00 en 20:00 niet thuis kan eten, wordt in elk geval aan die definitie voldaan. Dat betekent dat de vergoeding of verstrekking netto verwerkt mag worden en dat de uitzendkracht daarmee ook recht heeft op deze vergoeding of verstrekking.

In artikel 8 lid 10 staat specifiek voor chauffeurs van distributiecentra dat zij een koffievergoeding per dagdeel kunnen ontvangen wanneer zij niet in een filiaal of kantine kunnen koffiedrinken. Of deze vergoeding netto of bruto moet worden uitbetaald staat er niet bij. Normaliter moeten dergelijke vergoedingen worden voorgelegd aan de Belastingdienst om ze netto te kunnen betalen. Dit is in het geval van de cao Supermarkten niet gebeurd. Er zou kunnen worden aangesloten bij de cao voor het Beroepsgoederenvervoer die wel is voorgelegd. De Belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat vergoedingen als consumpties onderweg vrijgesteld zijn van loonheffingen en premies. Om zeker te stellen dat ook de in de cao vermelde vergoeding van koffiegeld netto betaald mag worden, zou ook dit moeten worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Alleen wanneer netto vergoeding is toegestaan, heeft de uitzendkracht ook recht op een dergelijke vergoeding.

Ook chauffeurs hebben recht op een maaltijdvergoeding wanneer zij meer dan 4,5 uur hebben gewerkt en na 19:00 doorwerken. Zij moeten wel een bon overleggen en ontvangen dan maximaal ā‚¬ 5,45 per dag.

Periodieken
Artikel 18 van de cao geeft het systeem van toekenning van functiejaren aan. Hoeveel functiejaren iemand kan krijgen is afhankelijk van de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld en van zijn leeftijd. Toekenning van het functiejaar geschiedt in ieder geval steeds per 1 januari van enig jaar.

Toekenning van een functiejaar kan in functiegroepen D en E worden overgeslagen, wanneer de werknemer aantoonbaar onvoldoende functioneert. Dit zal wel gemotiveerd aan de werknemer moeten worden medegedeeld.

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!
CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 caoā€™s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen etc.
Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via info@caowijzer.com, nalkema@flexknowledge.nl of op 06-28933997.

Nettie Alkema

Lees ook
CAO VVT ā€“ hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?