CAO VVT – hoe bepaal je de inlenersbeloning?

0
3532
Nettie Alkema
Nettie Alkema

De cao VVT en de inlenersbeloning

Toelichting door Nettie Alkema

Het is enige tijd stil geweest. Dat wil zeggen qua blogs over de inlenersbeloning. Want dat in de tussenliggende maanden heel werkgeversland op zijn kop heeft gestaan dankzij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal niemand zijn ontgaan. De eerste twee maanden van 2020 zijn nu voorbij, we beginnen langzaam maar zeker gewend te raken aan de do’s en don’ts van oproepkrachten en transitievergoeding, dus tijd voor een nieuwe post over de cao VVT.

VVT staat hierbij voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
De vorige cao VVT had een looptijd tot 1 juli 2019. Per 24 december 2019 is er een nieuwe cao afgesloten voor de periode 01-07-2019 tot en met 31 augustus 2021. En in deze cao is een aantal wijzigingen opgenomen die per 1 januari van dit jaar zijn ingegaan. Zo wordt er aangestuurd op grotere contracten, zijn de salarissen voor BBO en HBO duaal leerlingen vereenvoudigd en verbeterd, en is het jaarurenmodel geïntroduceerd.

CAOWijzer
[Advertentie] CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit.
Daar waar de WAB alleen verplicht om aan werknemers met een oproepovereenkomst na twaalf maanden een aanbod te doen op basis van de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen twaalf maanden, schrijft de cao VVT hetzelfde voor in alle gevallen waarin er gedurende twaalf maanden structureel meerwerk is verricht. Echt vernieuwend wat mij betreft is het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn tijdens de periode waarin je niet bent ingeroosterd. Een open deur zou je zeggen, maar helaas is het tegenwoordig haast een vanzelfsprekendheid dat een werknemer 24/7 bereikbaar is voor de werkgever.

Verder is ook een aantal zaken veranderd waar je als uitzendorganisatie niet mee te maken hebt, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de eindejaarsuitkering naar een maandsalaris en de geplande invoering van het BalansBudget en de LandingsBaan, allebei maatregelen om naar keuze tijdelijk minder of niet te werken. Voor werknemers van 60 jaar en ouder geldt dat zij – vooruitlopend op de invoering van beide regelingen – vast in 2020 mogen gaan sparen.

De cao kent een aantal vergoedingen en toeslagen en een uitgebreid loongebouw. In deze blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met deze cao inhoudt. En net als in mijn vorige blog begin ik met een opsomming: welke elementen van een cao vallen onder de regels van de inlenersbeloning.

1. Het geldende periodeloon in de schaal
2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
4. Initiële loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

Periodeloon
In artikel 3.1 van de cao wordt aangegeven dat om tot indeling van de functie in de functiegroepen 5 tot en met 80 te komen, gewerkt wordt met het Functiewaarderingssysteem FWG VVT. Dit systeem is een afgeleide van het in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en GGZ gehanteerde FWG 3.0 systeem. Dit functiewaarderingssysteem geldt niet voor leerlingen, Participatiewetters, Wajongers en andere werknemers met een doelgroepverklaring. Voor hen gelden andere regels. De basis voor de indeling in dit functiewaarderingssysteem is de beschrijving van de functie. Het FWG VVT is een computerondersteund systeem, beheerd door een door de werkgever aangewezen systeembeheerder. Voor de uitzendwereld zal dit meestal betekenen dat indeling in een functie door de inlener wordt uitgevoerd.

Na indeling in een functiegroep wordt het salaris vastgesteld. Het nummer van de salarisschaal komt overeen met het nummer van de functiegroep waar je bent ingedeeld, dus indeling in FWG 60 leidt tot toepassing van salarisschaal 60. Iedere periodiek staat gelijk aan een volgnummer en dit volgnummer geeft in alle salarisschalen hetzelfde loon. Dus volgnummer 46 in FWG 60 betekent hetzelfde loon als volgnummer 46 in FWG 70.

De salaristabellen in de cao VVT vermelden naast het maandsalaris en het periodesalaris ook het uurloon. Er hoeft dus niet te worden omgerekend.

Voor leerlingen, hulpen in de huishouding, en Participatiewetters gelden andere salarisschalen. Het voert te ver om dit in deze blog uitgebreid te beschrijven, hiervoor verwijs ik graag naar de artikelen 3.2, 3.5 en 3.16 van de cao.

ADV
Deze cao kent geen roostervrije dagen.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao VVT worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 5.5 behandelt de bereikbaarheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingstehuizen. Compensatie van uren doorgebracht in een bereikbaarheidsdienst wordt in vrije tijd per uur uitgekeerd. Zo levert een uur bereikbaarheidsdienst op een feestdag 3/18 uur vrije tijd op. Is het overeengekomen salaris hoger dan nummer 88 van de inpassingstabel (op dit moment € 50,29 per uur), dan vindt er geen compensatie plaats.
– Artikel 5.6 gaat ook over bereikbaarheidsdiensten, maar dan specifiek voor de Thuiszorg. Ook hier wordt in principe in vrije tijd gecompenseerd, tenzij de werknemer de werkgever nadrukkelijk verzoekt om vergoeding in bruto loon.
– Artikel 5.7 betreft de aanwezigheidsdienst voor Verpleeg- en Verzorghuizen. De uren worden eveneens gecompenseerd in vrije tijd, net als de uren consignatiedienst (artikel 5.8)
– Artikel 5.9 gaat nader in op de hierboven genoemde bijzondere diensten. Werkt men regelmatig in dergelijke diensten, dan is er recht op een extra toeslag. En wat gebeurt er als je daadwerkelijk moet werken tijdens zo’n dienst en wat is dan het verschil als je normaal gesproken fulltime of parttime werkt. Voor parttimers gelden namelijk extra toeslagen. En hoe worden de uren berekend? Dit alles staat in artikel 5.9.
– In de artikelen 5.10 en 5.11 worden de slaapdiensten en de bijbehorende vergoedingen besproken.
– Artikel 5.15 gaat over de verschoven dienst in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Je kunt dan bijvoorbeeld een schadevergoeding krijgen als je al uitgaven hebt gedaan voor vrijetijdsbesteding. En aangezien dit naar alle waarschijnlijkheid een netto vergoeding betreft, geldt deze ook voor uitzendkrachten.
– Artikel 5.16 en artikel 5.18 gaan over overwerk. Nu er gekozen is voor de invoering van een jaarurenmodel, is er pas sprake van overwerk wanneer er sprake is van overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur gemeten per jaar. Dus binnen het jaar is er alleen sprake van plus- en minuren. Vervelend hierbij is dat het jaarurenmodel weliswaar ook door de uitzendbureaus mag worden toegepast, maar dat de ontheffing met betrekking tot het Wettelijk Minimumloon alleen geldt wanneer het jaarurenmodel in de cao is opgenomen. De uitzendcao’s kennen helaas geen jaarurenmodel. Dat betekent dat een uitzendkracht te allen tijd in elk geval per betaalperiode ten minste het aantal gewerkte uren x het WML dient te verdienen.
Voor deeltijders gelden nog aanvullende regels.
– Artikel 5.19 beschrijft het zeer uitgebreide vergoedingensysteem voor onregelmatige diensten. Let er hierbij op dat indien deze ORT toeslag structureel is, deze ook doorbetaald dient te worden tijdens vakantie én ziekte.

Initiële loonsverhogingen
In de huidige cao zijn de volgende loonstijgingen overeengekomen:

CAO VVT loonsverhogingen 2020-2021, bron CAOWijzer

Zoals al eerder aangegeven valt de eindejaarsuitkering niet onder de inlenersbeloning, dus die hoeft niet te worden betaald. Maar de beide loonstijgingen dienen ook voor uitzendkrachten te worden toegepast.

Kostenvergoedingen
De cao kent geen andere kostenvergoedingen dan de vergoeding voor gemaakte reiskosten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woon-werkkilometers, of je met eigen vervoer reist of met het openbaar vervoer, of je naast je reguliere woon-werkverkeer nog extra kilometers maakt in verband met een extra opkomst enz. enz. Let op: er wordt voor sommige situaties een hogere kilometervergoeding afgesproken dan de fiscaal toegestane € 0,19 ct per kilometer. Als uitzendorganisatie hoef je enkel die kosten te vergoeden die fiscaal netto vergoed kunnen worden. Je bent dus niet verplicht om het meerdere ook te vergoeden. Het mag natuurlijk wel, waarbij er dan gekozen kan worden om het meerdere netto-bruto te vergoeden of om het meerdere in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te boeken.

Ook voor het bezoek van cliënten in de wijk geldt een uitgebreide vergoedingsregeling. Alles op het gebied van deze kostenvergoedingen is terug te vinden in artikel 9 lid 1 – 4.

Periodieken
Artikel 3.6 van de cao geeft duidelijk aan wanneer een werknemer recht heeft op een periodiek:
Periodieke verhogingen CAO VVT, bron CAOWijzer

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!

CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen etc.
Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning… het vervolg
De komende maanden vervolg ik deze serie blogs met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. In maart en april zullen de cao Supermarkten en de cao Schilders besproken worden. En ook voor daarna staat er nog wel het een en ander op de planning.
Heb je vragen of opmerkingen? Is er een specifieke cao die je graag behandeld zou zien? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via info@caowijzer.com of op 06-28933997.

Tot volgende maand!

Nettie Alkema


Uitzenden is een vak!
Daarom bieden we op FlexNieuws gedegen informatie over het bepalen van de inlenersbeloning:
CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
Interview met Nettie Alkema: Uitzendkrachten hebben recht op inlenersbeloning

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here