"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoe verwerk je de PAWW in de loonadministratie?

De inwerkingtreding van de PAWW staat op de stoep. Hoe verwerk je dit in de loonadministratie?

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

PAWW
Zoals bekend zijn uitzendorganisaties per 1 augustus a.s. verplicht om de bijdrage voor de PAWW, de Private Aanvulling WW en WGA, op het loon van de werknemer in te houden. Daarnaast moet de werkgever deze bijdrage ook weer compenseren door middel van een bruto toeslag op het loon. Dit laatste is een specifieke uitzendaangelegenheid, voor het hoe en waarom moet daarom de uitzendcao geraadpleegd worden. Hoe de werknemersbijdrage verwerkt moet worden wordt voorgeschreven door de Stichting PAWW (SPAWW). Hieronder leg ik uit hoe beide bedragen berekend en verwerkt moeten worden.

Bijdrage
De bijdrage PAWW is een bedrag dat de werknemer moet betalen en dat wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Het gaat hier om een bruto inhouding wat betekent dat je door deze inhouding minder belasting hoeft te betalen. Het percentage dat wordt ingehouden wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de SPAWW en is voor 2022 vastgesteld op 0,2%.

Grondslag
De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (voor de loonadministrateurs onder ons: het loon in kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer, met een maximum van het maximale loon voor de werknemersverzekeringen. Dit maximum is voor 2022 vastgesteld op € 59.706 per jaar oftewel € 4.975,50 per maand en € 4.592,77 per vier weken. Dit is hetzelfde maximum dat bijvoorbeeld ook geldt voor de berekening van de premie voor de werkloosheidswet die de werkgever betaalt.

Iedereen die verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten betaalt deze premie. Dat betekent dat een AOW-gerechtigde geen premie meer hoeft te betalen. De bijdrage wordt gestopt per de 1e van de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Doordat het uitgangspunt van de bijdrage het loon in geld is, telt een auto van de zaak bijvoorbeeld niet mee, net zomin als eventuele andere bijtellingen in natura. Overwerk, ploegentoeslag, uitbetaalde reserveringen, een eenmalige uitkering enz. enz. tellen dan weer wel mee. En ook de transitievergoeding behoort tot de grondslag. Net zoals de compensatie die een uitzendkracht van zijn werkgever ontvangt voor deze bijdrage.

Compensatie
In de cao voor uitzendkrachten wordt de huidige tekst van artikel 46 per 1 augustus 2022 vervangen door de regelgeving omtrent de PAWW. In lid 3 van dit artikel staat: ‘de uitzendonderneming compenseert de uitzendkracht voor deze premie, middels een opslag op het brutoloon ter hoogte van het actuele premiepercentage’. Wat hier precies mee bedoeld wordt, wordt hier verder niet uitgewerkt. Dus doe ik dat hieronder.

Concreet betekent dit stukje tekst dat de werkgever de bijdrage die de werknemer voor de PAWW moet betalen, weer terugbetaalt door middel van een bruto vergoeding. Deze vergoeding is geen grondslag voor de reserveringen vakantietoeslag en vakantiedagen maar telt wel mee in de opbouw van het StiPP pensioen. Uitgangspunt is zoals gezegd dat de vergoeding gelijk is aan de bijdrage die de werknemer betaalt. De werkelijkheid is dat er een minimaal verschil is: de compensatie die de werkgever betaalt wordt namelijk gebaseerd op het loon in geld zonder de compensatie zelf; de werknemersbijdrage wordt berekend over het loon in geld verhoogd met de compensatie. Conclusie: de werknemer betaalt een heel klein beetje meer dan de werkgever, het verschil is echter minimaal.

De compensatie moet verwerkt worden als bruto loon, belast worden tegen de normale tabel voor de loonheffingen en meetellen in de grondslag voor het loon sociale verzekeringen.

Ingangsdatum
De ingangsdatum van deze regeling is 1 augustus. Voor maandbedrijven is dit eenvoudig. Per 1 augustus wordt de inhouding verwerkt. Voor vierwekenbedrijven zal er een pro rata berekening gedaan moeten worden nu 1 augustus precies midden in periode 8 valt. Weekverloners starten in week 31 met de inhouding van de bijdrage.

Tot zover de uitleg. Natuurlijk is iedere softwareleverancier bezig om de regeling correct ingeregeld te krijgen in de software. Mijn advies is desondanks wel om de eerste loonstroken goed te controleren. En dan vooral de PAWW in combinatie met een ET -egeling bij voorbeeld, met ziekte of met een transitievergoeding. Heb je vragen? Dan kun je reageren onder dit blog en je mag me ook bellen. Ik ben te bereiken op 06-28933997.

Lees ook
Nettie Alkema en Harry Vogels: PAWW snelst groeiende fonds ooit, maar willen we dat?
Nettie Alkema: PAWW en verloning uitzendkrachten
Harry Vogels: CAO-afspraak PAWW in de uitzendbranche kent haken en ogen

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.