"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wie is de payrollkracht? Wetgeving en vragen in de praktijk

Bureau Cicero wijdt een serie van drie artikelen, podcasts en een webinar aan de feiten rondom payrolling.

Maarten de Jong
Maarten de Jong

Bureau Cicero is gespecialiseerd in NEN 4400-certificeringen en controleert of ondernemingen voldoen aan de vele eisen die tegenwoordig van overheidswege aan alle partijen in de inhuurketen worden gesteld.

Het eerste artikel in de serie luidt:

Wie is de payrollkracht?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Voorheen was er weinig verschil tussen een uitzendkracht en een payrollkracht. De Wab bracht hier verandering in. Na ruim een jaar nieuwe wetgeving op dit gebied is er veel veranderd in uitzenden en payrolling.

Hendarin Mouselli
Hendarin Mouselli

Bureau Cicero (Maarten de Jong) en VRF Advocaten (Hendarin Mouselli) beschrijven en bespreken de essentie van payrolling en de rechten van payrollkrachten.

Webinar over payrolling op 27 mei a.s.
De artikelen en podcasts worden afgesloten met een webinar.
Via deze link kun je je daarvoor aanmelden.

Waarom is kennis van zaken belangrijk?
Omdat het niet eenvoudige materie is. De experts belichten de regelgeving en de knelpunten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Maarten de Jong, Auditor bij Bureau Cicero, vat het als volgt samen:
“De invoering van de Wab heeft veel verandering teweeggebracht in payroll- en uitzendland. Nadat de eerste commotie hierover is gaan liggen, komen er sinds eind 2020 weer veel vragen over payrolling, onder meer door de eerste gerechtelijke uitspraken, maar ook door de nieuwe pensioenverplichting per 2021.

De vele onduidelijkheden, mede veroorzaakt door de ruime definitie in de wet, zorgen bij uitzenders én opdrachtgevers, maar ook voor payrollers die uitzenders zijn geworden, voor vragen.

De vrees is, dat er loonclaims ontstaan vanuit uitgezonden werknemers nadat een dienstverband is geëindigd en de uitzendkracht claimt een payrollkracht te zijn. Die zorg is niet altijd onterecht. Wanneer dit daadwerkelijk zo is, dan is dit ook niet meer te verhelpen.

Wij vinden het belangrijk voorlichting te geven over deze materie en vragen te duiden die wij in de dagelijkse praktijk hierover krijgen. Samen met Hendarin Mouselli van VRF Advocaten hebben wij in een drieluik vanuit verschillende invalshoeken deze materie benaderd om zo inzicht te geven in de verschillen tussen uitzenden en payrolling.”

Wie is de payrollkracht? Misverstanden
“Zo is het bijvoorbeeld een misverstand dat een uitzendbureau geen payrolling diensten meer kan aanbieden. Of dat een medewerker ingehuurd via een uitzendbureau geen payrollkracht zou kunnen zijn. Of dat een payrollbedrijf geen medewerker op uitzendbasis zou kunnen inzetten.

Niet het ‘soort’ onderneming, maar de feiten en omstandigheden waarbinnen de inhuur van een medewerker vanuit deze onderneming naar de opdrachtgever tot stand is gekomen, bepaalt of er sprake is van een payrollovereenkomst of een uitzendovereenkomst.

Een medewerker die op grond van een uitzendovereenkomst (niet zijnde een payrollovereenkomst) ter beschikking wordt gesteld, kan in de praktijk wel degelijk een payrollkracht zijn, als de feiten en omstandigheden daarop wijzen. Naast duidelijke schriftelijke afspraken is het dus net zo belangrijk hoe partijen hier in de praktijk uitvoering aan geven.”

Payrollkracht situaties en de praktijk
“De administratieve werkelijkheid beschrijft slechts een deel van het traject tussen het ontstaan van een vacature en de totstandkoming van het dienstverband. Alle relevante details moeten in ogenschouw worden genomen. Daarbij komt dat het juridisch kader van de wetteksten in de Wab voor interpretatie vatbaar is.

Om de complexiteit van de praktijk van alle dag te illustreren beschrijven wij een viertal situaties, waaruit blijkt dat het indelen van dienstverbanden in de categorie payrolling of uitzenden niet eenvoudig is. Betrokken functionarissen beschikken niet altijd op voorhand over alle relevante feiten, wat het uitdagend maakt.”
Lees het hele artikel

Bron: Bureau Cicero, mei 2021

Lees ook
Eerste rechterlijke uitspraak over payrollovereenkomst in licht van Wab
Wab, wanneer is sprake van payrolling?
Terugblik invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven
Top 3 vergissingen bij invoering Adequate Pensioenregeling

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.