"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO Bouw en Infra – wat verandert er voor uitzendkrachten?

Onderhandelingsresultaat voor de CAO Bouw en Infra 2021-2022.

| Download CAO Bouw en Infra | Bouwbedrijf |

Op 12 mei jl. is een onderhandelingsresultaat voor de CAO Bouw & Infra tot stand gekomen. Het is nu aan de cao-partijen om een nieuwe cao-tekst voor de Bouw & Infra op te stellen. Ondertussen wordt er nog onderhandeld voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Dit in gedachte houdende, bevat het onderhandelingsresultaat voor de CAO Bouw & Infra wijzigingen die ook direct van belang zijn voor uitzendkrachten.

Wat staat er in het onderhandelingsresultaat?

Loonsverhogingen
Per 1 augustus 2021 wordt het loon verhoogd met 1,5%.
Per 1 januari 2022 wordt het loon verhoogd met 3,0%.

Vergoedingen
Ook de vergoedingen worden net als de lonen verhoogd, per 1 augustus 2021 met 1,5% en per 1 januari 2022 met 3,0%. In de nieuwe cao-tekst zal duidelijk zijn welke vergoedingen met welk bedrag zijn verhoogd. Dit geldt eveneens voor kostenvergoedingen waar ook uitzendkrachten recht op hebben.

Een opvallende afspraak in het onderhandelingsresultaat is dat uitzendkrachten per 1 augustus 2021 dezelfde reiskostenvergoeding dienen te ontvangen als de werknemers die rechtstreeks onder de CAO Bouw & Infra. Onder de CAO voor Uitzendkrachten, hebben uitzendkrachten alleen recht op kostenvergoedingen voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffingen en premies kan uitbetalen. Bijvoorbeeld € 0,19 per km in plaats van €0,22 per km, zoals de CAO Bouw & Infra voortschrijft. Bijlage 7 van de CAO Bouw & Infra wordt hierop aangepast. De vergewisplicht ten opzichte van uitzendkrachten wordt dus uitgebreid.

Pensioen
Ook uitzendondernemingen zijn verplicht aangesloten bij de bpfBOUW, als er uitzendkrachten uitgezonden worden aan inleners die onder de CAO Bouw & Infra vallen. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over de financiële draagkracht van de pensioenregeling in 2022. De pensioenpremies worden jaarlijks vastgesteld door de bpfBOUW en zijn voor dit jaar al vastgesteld.

Subsidie indiensttreding ervaren uitzendkrachten 50 jaar of ouder
Een ander opvallend element in het onderhandelingsresultaat is een subsidie voor het bouwbedrijf om ervaren uitzendkrachten van 50 jaar of ouder bij het bedrijf in vaste dienst te nemen.

Werkgevers ontvangen een subsidie van € 5.500 wanneer zij een uitzendkracht van 50 jaar of ouder die ten minste 10 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de CAO Bouw & Infra, duurzaam in vaste dienst nemen. Cao-partijen stellen hiervoor maximaal € 2 miljoen aan O&O-middelen beschikbaar. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2023.

Bron: CAO Bouw en Infra en CAOWijzer

Lees ook
Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2021-2022

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.