"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI
Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI.Terbeschikkingsstelling
De WAADI verstaat onder een ter beschikking stelling “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid”.

Regels WAADI
In de WAADI staan voor het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk) onder andere de volgende regels:

  • de werkgever moet de werknemer dezelfde lonen en vergoedingen betalen als de inlener aan zijn eigen werknemers, in gelijke of gelijkwaardige functies, betaalt (Artikel 8, Loonverhoudingsvoorschrift);
  • de werkgever mag de werknemer geen geld (of andere tegenprestatie) vragen voor het uitzenden (Artikel 9);
  • de werkgever mag de werknemer geen belemmeringen opwerpen om na de ter beschikking stelling bij de opdrachtgever in dienst te treden (Artikel 9a, belemmeringsbeding)
  • de werknemer  mag niet uitgezonden worden naar (onderdelen van) bedrijven waar wordt gestaakt of die bezet zijn (Artikel 10);
  • de werkgever moet de werknemer van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek (Artikel 11, Doorgeleidingsplicht);
  • de werknemer (de uitzendkracht) mag langer dan zes maanden naar één inlener uitgezonden worden.
  • de werknemer (de uitzendkracht) kan bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen wanneer hij of zij denkt dat de werkgever zich niet houdt aan de WAADI.

Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen
Op 7 juni 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen gewijzigd door onder andere in artikel 7A een verbod op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten neer te leggen ingeval geen juiste registratie in het handelsregister is ingeschreven.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.