Uitweg impasse Wet DBA geeft zzp-markt rust

0
372

Lisette van Rossum is beleidsmedewerker van de ABU, verantwoordelijk voor het zzp-dossier.
Deze column werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant, sc-online.nl

Uitweg impasse Wet DBA geeft zzp-markt rust
Het jaar 2017 is nog maar net begonnen. Toch willen wij nog een keer terugkijken naar vorig jaar, naar het gedoe met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, om te bezien hoe het nu verder moet met de zzp-markt.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) haalde de eindstreep van 2016 niet. Na heel veel tumult in de media, de vele Kamervragen, de rondetafelgesprekken en de debatten in beide Kamers over de kwestie, moest staatssecretaris Wiebes van Financiën wel kleur bekennen. De Wet DBA werd in de ijskast gezet. Dit is eigenlijk wel bijzonder, omdat de Wet DBA niet meer is dan het schrappen van een paar fiscale wetsartikelen.

Maar hoe nu verder? De huidige onzekerheid kan en mag absoluut niet te lang voortduren. Zzp’ers moeten gewoon aan de slag kunnen als opdrachtnemer en doen waar ze goed in zijn. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft een aantal voorstellen bedacht om uit de huidige impasse te komen. Welke voorstellen zijn dat?

Beleid
Ten eerste vinden wij dat er een integrale visie op en hervorming van de arbeidsmarkt moet komen. Aparte maatregelen, het betere knip- en plakwerk, die alleen toezien op de regulering van flexibiliteit, zoals de Wet DBA en de Wet werk en zekerheid, bieden naar onze mening geen soelaas. Wij staan in deze conclusie niet alleen. Het Centraal Planbureau kwam het afgelopen najaar tot een zelfde conclusie.

Ten tweede: neem de diversiteit van arbeidsrelaties als uitgangspunt van het te maken beleid. Zet ‘de werkende’ centraal. Ongeacht de contractvorm. Dit betekent ook dat zelfstandigen een eigen plek in ons sociale (zekerheids)stelsel moeten krijgen. Dus niet de zelfstandige definiëren als een afwijking van een werknemer. Nee, zorg voor een eigen definitie in het fiscale domein (via de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting 2001) en een eigen civielrechtelijke positie naast de werknemer met een arbeidsovereenkomst. Dit kan prima naast elkaar bestaan.

Arbeidsrecht
De ABU is kritisch op de haalbaarheid van het sleutelen aan de definitie van de arbeidsovereenkomst. Met name als het gaat om de criteria ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’. Waarom? Sinds 1907 liggen deze criteria verankerd in de wet. Jurisprudentie heeft ervoor gezorgd dat deze twee elementen zich in de praktijk ontwikkeld hebben tot wat ze nu zijn. Ons voorstel zou zijn om de herijking van het arbeidsrecht te laten rusten.

Als we kijken naar de onderkant van de arbeidsmarkt, dan vinden wij dat er een gelijk speelveld moet komen voor alle werkenden. Ongeacht het soort contract. Maak het aantrekkelijk voor werkgevers om arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Doe dat door de concurrentie op basis van fiscale prikkels en sociale zekerheid weg te nemen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het verminderen van de duur van loondoorbetaling bij ziekte.

Dit zijn allemaal zaken voor de wat langere termijn en voor het nieuwe kabinet. Wat te doen op de korte termijn? Wij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de zzp-markt wordt hersteld. Wij vinden het bieden van duidelijkheid hierbij erg belangrijk. Dus maak duidelijk wat van opdrachtgevers en opdrachtnemers, ondanks het uitstellen van de handhaving van de Wet DBA, nu wordt verwacht. Neem de modelovereenkomst en de (goede) wil van partijen als uitgangspunt. Laat de feitelijke situatie voorlopig buiten beschouwing. Dit ligt in lijn met het voorstel van staatssecretaris Wiebes om alleen te handhaven bij evidente gevallen van fraude. Zet de ingezette koers van professionalisering van de zzp-markt verder voort.

Hanteer een voor de zzp-markt werkbare termijn van maximaal twee jaar, waarbinnen een zelfstandige aaneengesloten bij één opdrachtgever mag werken. Regel verder dat die termijn toeziet op de toekomst en voor de lopende én nieuwe contracten en per direct ingaat.

Nieuwe wetgeving
En tot slot een oproep aan het nieuwe kabinet om heel snel met voorstellen te komen. Voorstellen die moeten dienen als opvolger van de Wet DBA.
Het geeft rust en duidelijkheid aan de getroffen zzp-markt. Alle reden dus om deze voorstellen uit te voeren! Op een mooi 2017.

Lisette van Rossum, ABU

Zie ook Staatscourant, www.sc-online.nl

Vorig artikelGeen werkingssfeer ABU-cao? SNCU buitenspel
Volgend artikelAsscher wil linkse samenwerking voor vaste banen
Mr. Lisette van Rossum (Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden en Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) startte haar loopbaan als assistent accountant bij Moret en Limpberg. Bij Fortis Nederland en Delta Loyd specialiseerde zij zich in loonheffingen. Deze ervaring breidde zij verder uit in functies bij o.a. KPMG Meijburg & Co en NV Nuon Energy. Sinds 2010 is Van Rossum beleidsmedewerker bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Daar is zij verantwoordelijk voor alles op het gebied van fiscale wet- en regelgeving. In die hoedanigheid adviseert zij leden en lobbyt zij in Den Haag. Ook heeft zij het dossier zzp-intermediairs onder haar hoede. Mede van haar hand zijn de modelovereenkomst tussenkomst en bemiddeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here