Sterke groei werknemersbanen en vacatures in derde kwartaal

0
225

Volgens het CBS is het aantal banen in het derde kwartaal fors gestegen vergeleken met het vorige kwartaal.

Door de coronacrisis daalde het aantal banen in het tweede kwartaal nog met 297 duizend afgenomen. De helft daarvan is weer bijgekomen in het derde kwartaal. Ook het aantal vacatures is toegenomen.

Het aantal werklozen was met 419 duizend in het derde kwartaal 70 duizend hoger dan in het voorafgaande kwartaal. Dat kwam vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, bron CBS
Aantal banen voor werknemers en zelfstandigen stijgt fors
Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het derde kwartaal uit op 10 727 duizend. Ten opzichte van het tweede kwartaal is dat een stijging van 164 duizend banen, een toename van 1,6 procent. Een dergelijke toename is niet eerder voorgekomen. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.

Alle banen zijn meegeteld
In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

Vooral stijging aantal werknemersbanen
Het aantal werknemersbanen steeg met 153 duizend, een toename van 1,9 procent. Het totaal kwam daarmee op 8 416 duizend. In het vorige kwartaal daalde het aantal banen van werknemers fors met 305 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 11 duizend (0,5 procent). In het vorige kwartaal kenden de banen van zelfstandigen ook een stijging. Het aantal banen van zelfstandigen is nu groter dan ooit (2 310 duizend) en maakt ruim 21 procent uit van alle banen in Nederland.

Ontwikkeling banen 3e kwartaal 2020, bron CBS

Aantal banen bij uitzendbureaus vergelijkbaar met Q3 2015
Het aantal banen bij de uitzendbureaus herstelde zich matig met een stijging van 17 duizend van het tweede op het derde kwartaal, een stijging van 2,6 procent. In het tweede kwartaal nam het aantal banen af met 15,8 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak ligt nu iets boven het niveau van het derde kwartaal van 2015.

In bijna alle bedrijfstakken was sprake van een stijging van het aantal banen. De landbouw en visserij vormde daarop een uitzondering. In deze bedrijfstak bleef het aantal banen onveranderd. De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (71 duizend). Andere bedrijfstakken met een grote toename waren de zorg (17 duizend), de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (15 duizend), cultuur, recreatie en overige diensten (13 duizend) en onderwijs (12 duizend).

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, het begin van de coronacrisis, is de grootste banendaling te zien bij de uitzendbureaus. In de afgelopen twee kwartalen gingen daar 106 duizend banen verloren, een daling van 13,7 procent. In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca was ook sprake van een daling van 33 duizend banen, een daling van 1,3 procent. Bij de bedrijfstakken zorg, openbaar bestuur en het onderwijs is het aantal banen in de afgelopen twee kwartalen per saldo met respectievelijk 9 duizend, 6 duizend en 5 duizend toegenomen. Procentueel was de stijging van het aantal banen bij het openbaar bestuur met 1,1 procent het grootst.

Aantal flexwerknemers verder afgenomen
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het derde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 274 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2019. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar met 148 duizend toegenomen naar 5,7 miljoen.

Veel meer nieuwe vacatures
In de loop van het derde kwartaal ontstonden er 264 duizend nieuwe vacatures. Dat zijn er 48 duizend meer dan in het tweede kwartaal. Niet eerder is zo’n grote toename gemeten. Hiermee is het aantal nieuwe vacatures dat in een kwartaal ontstaat weer bijna terug op het niveau van het eerste kwartaal 2020, toen 271 duizend nieuwe vacatures ontstonden. Vorig jaar ontstonden nog gemiddeld 315 duizend nieuwe vacatures per kwartaal.

Anderzijds werden er in het derde kwartaal 248 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures). Het aantal vervallen vacatures was met ongeveer 23 duizend weer teruggelopen tot op hetzelfde niveau als in 2019. In de eerste helft van 2020 was het aantal vervallen vacatures nog het dubbele.
Openstaande vacatures 3e kwartaal 2020, bron CBS

Bron: CBS, 13 november 2020