Referent zijn voor kennismigranten, wat houdt het in?

0
933

Referent zijn voor kennismigranten, wat houdt het in?

Ida Smildiger
Ida Smildiger

Interview met MILES human capital

Buitenlandse werknemers kunnen in ons land werken op tijdelijke basis of voor een langere periode. Voor niet-Europese werknemers is een werkvergunning en, afhankelijk van de duur van hun werkzaamheden in Nederland, een verblijfsvergunning vereist.

Voor niet-Europese werknemers gelden meer specifieke eisen om in Nederland te mogen wonen en werken. Zo dient een kennismigrant een in Nederland gevestigde werkgever te hebben, die eveneens geregistreerd dient te zijn als erkend referent. Hoe zit dat? Wat komt er allemaal bij kijken?

Ida Smildiger*, managing director van MILES International Payrolling, vertelt erover.

Criteria
“Om als werkgever geregistreerd te worden als erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), moet het bedrijf in Nederland gevestigd zijn, in de Kamer van Koophandel (KvK) zijn ingeschreven en afhankelijk van de duur dat het bedrijf reeds geregistreerd is in de KvK en actief is in Nederland, een specifieke procedure doorlopen. Dit kan enkele weken tot maanden duren,” vertelt Ida. “Tijd die je niet hebt, als een werknemer op korte termijn dient te starten in Nederland.”

Marktconform salaris
“Naast dat aan een werkgever diverse eisen worden gesteld, dient ook de werknemer aan bepaalde eisen te voldoen. Zo stelt de overheid hoge salariscriteria aan de beloning van kennismigranten; bovendien moeten de salarissen marktconform zijn. De minimale salariseisen van de IND (in 2020) voor een kennismigrant van 30 jaar en ouder is 4.612 euro exclusief vakantiegeld (bruto per maand). Voor kennismigranten die jonger zijn dan 30 jaar is de minimale salariseis 3.381 euro exclusief vakantiegeld (bruto per maand). Voor kennismigranten die binnen drie jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een opleiding aan een hogere onderwijsinstelling of universiteit in Nederland hebben afgerond of zijn afgestudeerd aan één van de aangewezen universiteiten uit de top-200 ranglijst is de minimale salariseis 2.423 euro exclusief vakantiegeld (bruto per maand).”

30%-regeling
“Voor kennismigranten is met name de 30% regeling een stimulans om in Nederland te komen werken. De overheid heeft de komst naar ons land voor werknemers met specifieke deskundigheid, zoals kennismigranten, aantrekkelijker gemaakt met een belastingvoordeel wat voor de werknemer een substantiële netto salarisverhoging betekent.”

Waarom zou een bedrijf dit willen uitbesteden?
“De vereiste procedure om kennismigranten in ons land te mogen laten werken, kan enkele weken tot maanden duren,” vertelt Ida. “Tijd die je niet hebt, als een werknemer op korte termijn dient te starten in Nederland. De gewenste snelheid van het traject kan dus een reden zijn, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf zelf (nog) niet geregistreerd is als erkend referent, zich niet wenst te registreren of wanneer de erkenning nog in aanvraag is.”

MILES en LIMES
“In samenwerking met LIMES hebben wij ons hierin gespecialiseerd en kunnen wij daardoor de aanvragen voor een verblijfsvergunning, een tewerkstellingsvergunning en de 30%- regeling snel realiseren op basis van strikte procesbeheersing.

Wij zijn geregistreerd als erkend referent. Wij beoordelen of de werknemer voldoet aan de vereisten als kennismigrant. Als dat het geval is, vragen wij eerst voor de werknemer een verblijfsvergunning aan bij de IND en faciliteren desgewenst omringende zaken om hier te kunnen wonen en werken, zoals het openen van een bankrekening, registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) van de lokale gemeente, het sluiten van een collectieve zorgverzekering, het vinden van huisvesting en wij kunnen de aangifte loonbelasting regelen. Voor de juridische en fiscale aspecten van het traject werken wij samen met LIMES international. Voor het vinden van passende huisvesting (de ‘relocation’) werken wij samen met een externe partner. Wanneer een bedrijf zelf geregistreerd wil worden als erkend referent kunnen wij daarbij ook assisteren.”

Aanvraag 30%-regeling
“Wij werken met een gespecialiseerd team,” vertelt zij, “dat zich bezighoudt met de beoordeling of de werknemer daadwerkelijk voor deze regeling in aanmerking komt en zo ja, de aanvraag van deze regeling.

Op jaarbasis verzorgen wij honderden aanvragen voor klanten, waarbij wij kritisch bekijken of de werknemer hier werkelijk voor in aanmerking komt. Het is ook in ons eigen belang dat wij zorgvuldig de procedures volgen.”

Snel aan de slag
“Onze werkwijze biedt zowel aan het bedrijf als aan de werknemer voordelen, omdat de procedures achter elkaar doorlopen en de benodigde informatie slechts eenmaal hoeft te worden verstrekt. Daardoor kan de werknemer na aankomst al snel aan het werk, geregistreerd worden in de BRP, een bankrekening openen, zodat de werknemer ook het salaris snel ontvangt en de 30% regeling kan worden toegepast.”

Alle expertise in huis
“Ook voor uitzendbureaus en detacheerders kan het interessant zijn om buiten Nederland te werven en die kandidaten via ons beschikbaar te stellen. Het voordeel is dat wij alle benodigde service en expertise onder één dak hebben.”

Kennismigranten met diverse achtergronden
“Wij zijn referent voor een breed spectrum aan klanten met kennismigranten zoals buitenlandse topmanagers, accountmanagers of IT-specialisten. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die als directeur de Nederlandse markt verkent voor een bedrijf uit China, India of de VS. Vanuit India zien wij een toename aan vooral IT-specialisten. De kennismigranten uit China vertegenwoordigen verschillende expertises.”

Adviseren en uitvoeren
“De diversiteit aan klanten, het internationale karakter, het meedenken en adviseren, vind ik boeiend. Onze klanten zijn doorgaans niet bekend met de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij geven tekst en uitleg en hebben een adviserende en uitvoerende rol. Wij kunnen het proces overzien, omdat wij alle expertise in huis hebben.

Wij onderhouden al contact met een klant en een kennismigrant wanneer die nog in het land van herkomst is. In overleg stellen wij de contracten op, wij bieden desgewenst maatwerk, altijd conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

We zien steeds vaker dat de gezinsleden ook naar Nederland komen. Voor hen kunnen wij ook het nodige regelen, zoals verblijfsvergunningen, registratie in de BRP, etc. Daarnaast heeft hun komst consequenties voor de huisvesting en de woninginrichting; daarin werken wij samen met onze relocation partner.

Grote spelers verkennen met behulp van kennismigranten de Nederlandse markt, maar er zijn ook voldoende kleine spelers met enkele werknemers in dienst, die op deze manier de Nederlandse markt verkennen.”

Globalisering werkt twee kanten op
“Naast advies aan mensen die vanuit landen buiten de EU in Nederland komen werken, adviseren wij ook steeds vaker Nederlandse bedrijven die – omgekeerd – hun werknemers willen laten werken buiten de EU. Ook internationale klanten, die al werknemers te werk hebben gesteld in Nederland en besluiten dat zij ook willen inspelen op ontwikkelingen in bijvoorbeeld Engeland, Scandinavië of Duitsland kunnen wij assisteren, in samenwerking met onze partners in die landen.”

Case uit de praktijk
Ida schetst hoe een aanvraag in de praktijk kan verlopen. “Een bedrijf uit India wil werknemers tijdelijk in Nederland laten werken. Omdat zij denken in eerste instantie hiervoor gevestigd te moeten zijn in Nederland, nemen zij voor advies contact op met onze collega’s, de LIMES fiscalisten. Uit dit gesprek komt naar voren dat het bedrijf niet eerst zelf zich wenst te laten erkennen, maar wel de werknemers in Nederland wil laten werken. Omdat erkenning als referent vereist is, wordt voorgesteld gebruikt te maken van MILES.

Daaropvolgend wordt dit bedrijf geïnformeerd over de te volgen stappen om een vergunning aan te vragen. Een belangrijk onderdeel is het opstellen van de arbeidsovereenkomst (dat is een voorwaarde om een vergunning te mogen aanvragen). Zodra deze is ondertekend en we alle benodigde informatie en documenten hebben ontvangen, kan de aanvraag bij de IND worden ingediend. De streef-beslistermijn van de IND is twee weken vanaf de ontvangst en registratie van de aanvraag. Een verblijfsvergunning kan verleend worden voor dezelfde periode als de duur van de arbeidsovereenkomst met een maximum van vijf jaar.

Na die tijd kan gekeken worden of de arbeidsovereenkomst met MILES verlengd dient te worden en zo ook de verblijfsvergunning. Afhankelijk van de nationaliteit kan na ontvangst van de beslissing, een inreisvisum (MVV) worden opgehaald in het land van herkomst, waarna naar Nederland kan worden gereisd. Mits de aankomstdatum niet ligt voor de startdatum van de arbeidsovereenkomst, kan direct worden gestart met werken in Nederland.
Ida Smildiger

Zodra bekend is wanneer de werknemer in Nederland zal aankomen, plannen wij de benodigde afspraken voor hem/haar in bij de gemeente, de bank en de GGD. Als dit geregeld is en de werknemer officieel is gestart met werken en in het bezit is van een BSN, kunnen wij de aanvraag van de 30%-regeling completeren en het salaris uitbetalen.”

Meer informatie over MILES en haar diensten? Ga naar www.miles-hc.com of volg de bedrijfspagina op LinkedIn.

Interview: FlexNieuws in samenwerking met MILES

*Ida Smildiger is met haar commerciële inzicht, sterke netwerk en, last but not least, jarenlange ervaring op het gebied van global mobility bij o.a. Shell en SIRVA de perfecte versterking voor het management van MILES.