"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

De veranderende rol van salaris- en backofficeprofessionals

De veranderende rol van salaris- en backofficeprofessionals
Hoe beweeg je het beste mee naar de toekomst?

NIRPA PE en SEU
Onlangs verscheen het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020, dat NIRPA jaarlijks laat uitvoeren onder salarisprofessionals.

De resultaten tonen een belangrijke doorzettende trend: die van de groeiende adviesrol voor salaris- en backofficeprofessionals. Ook blijkt dat steeds meer salarisprofessionals te maken krijgen met de salarisverwerking van flexibele arbeid. Veel respondenten ervaren een hoge werkdruk als gevolg van de complexe wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties.

Afbeelding bij Trendonderzoek NIRPA en SEUDe veranderingen vragen om aanvullende kennis en vaardigheden. Hoe kijken Barbara Kramer, manager van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) en Marcel van der Sluis, directeur van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) naar deze ontwikkelingen?

‘Een advies kan niet een beetje goed of fout zijn’

Kennis is hét middel om werkdruk te verlagen
Barbara: “De invoering van de WAB heeft veel invloed op de werkdruk. Uit het onderzoek blijkt dat de inschatting die salarisprofessionals vorig jaar maakten over de impact van de WAB op hun werk, ver is overtroffen. Ik ben ervan overtuigd dat het beschikken over de juiste kennis bijdraagt aan het verminderen van de werkdruk. Kennis over specifieke wet- en regelgeving geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je efficiënter werkt. In geval van uitzonderingssituaties weet je ook beter waar je de juiste informatie kunt vinden en waar je op moet letten bij de toepassing.”
Marcel: “De flexibilisering van de arbeidsmarkt blijft een actueel thema. De bij NIRPA aangesloten professionals houden vakkennis up-to-date voor het vakgebied payroll.

Specifieke wet- en regelgeving omtrent flex is zo complex dat dit echt vraagt om aanvullende kennis ten aanzien van flexibele arbeidscontracten. Uit het trendonderzoek blijkt dat 38% van de respondenten extra scholing verwacht nodig te hebben omtrent verloning gerelateerd aan flexibele arbeidscontracten.

Ontwikkeling van de complexiteit van het eigen werk als gevolg van de veranderingen in flexibele arbeidsrelaties.
Ontwikkeling van de complexiteit van het eigen werk als gevolg van de veranderingen in flexibele arbeidsrelaties.

“We zijn allemaal benieuwd hoe ‘de wereld’ er post-corona uit gaat zien, maar daarnaast zijn er de komende periode nog de nodige wijzigingen te verwachten voortvloeiend uit bijvoorbeeld de adviezen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, en de commissie Borstlap,” vult Barbara aan. “Als gevolg van de invoering van de WAB kijken ‘reguliere’ bedrijven kritisch naar de invulling van hun flexibele schil, maar ook uitzendorganisaties kijken actief wat binnen de uitzend-cao de mogelijkheden zijn om uitzendkrachten meer perspectief te bieden.”

Marcel: “Kennis van wetgeving over reguliere en flexibele arbeid is complementair, het is niet of-of, maar vult elkaar aan. Als backofficeprofessional heb je wijdverbreide kennis nodig aangaande salarisadministratie. Kennis over relevante wet- en regelgeving moet je up-to-date hebben en houden. Iets kan tenslotte niet een beetje goed of fout zijn; het salaris moet correct volgens geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Het afbreukrisico is groot als er iets fout gaat.”

‘Blijven doorontwikkelen is een investering in jezelf en je eigen toekomst’

Toenemende adviesrol
Marcel: “De adviesrol van salarisprofessionals wordt steeds groter, een trend die al jaren doorzet. Niet alleen naar de klant, maar ook binnen de organisatie wordt er steeds meer een beroep op hen gedaan. Veel informatie komt samen bij de salarisverwerking. Er zit veel kennis bij deze professionals, daar kan vanuit financieel management en HR meer een beroep op worden gedaan.”

“Salaris- en backofficeprofessionals baseren hun adviezen op processen en regelgeving. We horen dat zij met meer zelfvertrouwen die adviesrol vervullen als zij voldoende kennis hebben”, voegt Barbara toe. We zien het effect van een opleiding met een toetsing achteraf; het geeft medewerkers nét dat zetje om steviger in hun adviesrol te staan.”
Marcel: “Die meer adviserende adviesrol van salaris- en backofficeprofessionals vraagt ook om het ontwikkelen van competenties zoals communicatie en adviesvaardigheden.”

Blijven doorontwikkelen is een investering in jezelf en je eigen toekomst
“Uit het onderzoek blijkt dat er minder aandacht is voor de AVG. Dat vind ik zorgelijk”, zegt Barbara. “Juist in een tijd waarin veel thuis gewerkt wordt is privacy belangrijker dan ooit. Daar mag je niet in verslappen. Het is mijns inziens echt een onderwerp dat thuishoort bij ‘een leven lang leren’.”

Marcel: “Salaris- en backofficeprofessionals moeten zich bewust zijn van het belang om te investeren in hun eigen ontwikkeling en toekomstperspectief. Iedere cursus of opleiding die je doet, is écht een investering in je eigen toekomst. Daarmee creëer je kansen en mogelijkheden om binnen het vakgebied door te groeien. De ontwikkelingen in de salarisverwerking volgen elkaar in rap tempo op, aangejaagd door wet- en regelgeving en de software.

Zorg altijd dat je kunt aantonen over parate vakkennis te beschikken bij je huidige en mogelijk toekomstige werkgever. Een opleiding en diploma van een erkend instituut is altijd een waardevolle aanvulling – voor jezelf én voor je CV.”

Bron: NIRPA en SEU, 30 november 2020

Lees ook
Doorlopende leerlijn voor payroll- en backoffice medewerkers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.