"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Twee cao’s in één werkweek, hoe bereken je het uitzendloon?

Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Twee cao’s in één werkweek

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

CAO voor Uitzendkrachten ABU
CAO voor Uitzendkrachten NBBU

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Hoe bereken ik het loon van iemand die in één week bij twee opdrachtgevers werkt
Ik kreeg pas geleden de vraag hoe het loon berekend moet worden van iemand die in één week bij twee opdrachtgever werkt. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een medewerker in één week twee verschillende uitzendingen heeft. Van welke Normale Arbeidsduur (NAD) ga je in zo’n situatie uit en wat doe je met de berekening van overuren en opbouw van reserveringen?

Een goede vraag. Daarom ga ik daar in dit blog wat dieper op in.
Ik behandel hier twee casussen waarvoor de inlenersbeloning berekend moet worden:
1. Twee inleners met verschillende cao’s; 21 normale uren volgens de vlees-cao en 21 normale uren volgens de beroepsgoederen-cao;
2. Twee inleners met dezelfde cao; allebei de vlees-cao, bij beide opdrachtgevers wordt 21 uur, dus in totaal 42 uur gewerkt.

Toepassing Normale Arbeidsduur en overuren en berekening reserveringen
In casus 1. wordt er 42 uur gewerkt en is niet duidelijk wat de normale arbeidsduur is. Immers, volgens de vlees-cao is er sprake van een NAD van 36 uur, volgens de cao beroepsgoederen is dit 40 uur. Hoe om te gaan met de berekening van de overuren en reserveringen? Is er een risico om onder het minimumloon te komen? Hier kom ik in mijn blog op terug.
In casus 2. is het iets eenvoudiger. In totaal 42 uur, conform de vlees-cao 36 uur NAD, dus 6 overuren met toeslagpercentage. De vraag is in dit geval wel of en zo ja aan welke opdrachtgever de overuren toe te rekenen zijn; dit is geen loontechnische maar een commerciële vraag.

We gaan ervan uit dat het twee verschillende opdrachtgevers zijn en niet bijvoorbeeld twee opdrachtgevers uit hetzelfde concern.

We zoeken naar een verdedigbare, consistente, altijd toepasbare werkwijze. Daarom kijk ik als eerste naar de uitzendovereenkomst. Dat is de basis. Van daaruit gaan we naar de casussen.

Hoe zit het nu met de uitzendovereenkomst?
Veel uitzendovereenkomsten gaan ervan uit dat de uitzendkracht bij verschillende en ook wisselende opdrachtgevers ter beschikking kunnen worden gesteld gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst. Vaak bevat de uitzendovereenkomst de hoofdbepalingen en wordt per opdrachtgever een aparte bevestiging van uitzending opgemaakt en verstrekt aan de uitzendkracht. In deze uitzendbevestiging wordt de beloningsregeling van deze specifieke opdracht gedetailleerd aangegeven. In de nu geldende ABU- en NBBU-CAO is dit in artikel 16 vastgelegd. Dus de uitzendkracht kan per terbeschikkingstelling te maken krijgen met andere cao’s bij de diverse opdrachtgevers en daarmee ook een ander loon krijgen in hetzelfde loontijdvak.

Hoe moeten we de twee ‘terbeschikkingstellingen’ opvatten?
De terbeschikkingstelling staat gedefinieerd in de ABU- en NBBU-CAO als de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Theoretisch kunnen de twee terbeschikkingstellingen opgevat worden als twee verschillende, parttime, arbeidsovereenkomsten. De beloning van deze twee terbeschikkingstellingen dient dus in 1 loontijdvak uiteengerafeld te worden conform de bepalingen van de inlenersbeloning per terbeschikkingstelling.

Een uitzendovereenkomst met toepassing van het uitzendbeding kan alleen voor één terbeschikkingstelling gebruikt worden. Zijn er twee verschillende terbeschikkingstellingen, dan dienen ook twee uitzendovereenkomsten met uitzendbeding opgesteld te worden.

1. Inlenersbeloning bij twee inleners met verschillende cao’s
21 normale uren volgens de vlees-cao (36 uur NAD) en 21 normale uren volgens de beroepsgoederen-cao (40 uur NAD) geeft:
Vlees cao: 21 normale uren.
– Er zijn geen overuren.
– Over alle uren worden alle reserveringen berekend.
21 normale uren volgens de beroepsgoederen-cao
– Er zijn geen overuren.
– Over alle uren worden alle reserveringen berekend.

2. Inlenersbeloning bij twee inleners met dezelfde cao
2x 21 normale uren volgens de vlees-cao (36 uur NAD)
Vlees cao: 2×21 normale uren.
– Er zijn geen overuren.
– Over alle uren worden alle reserveringen berekend.

Bovenstaande toepassing van de berekening overuren/reservering is consequent en heeft als voordeel dat voor alle ‘dubbele’ uitzendingen in 1 loontijdvak 1 methodiek wordt toegepast. Afhankelijk van de hoogte van de toeslag percentages en de berekening van doorbetaling bij o.a. feestdagen en wegvallen van werk dient deze wijze van berekening ook in overige beloningen consequent toegepast te worden.
Bij deze casus kan ook gekozen worden voor een loonberekening die bestaat uit:
– 36 normale uren
– 6 overuren
– Over de normale uren worden de reserveringen berekend.
– Over de overuren wordt de overuren toeslag berekend.

Ook deze wijze van benadering is verdedigbaar zolang dit in alle loontijdvakken op dezelfde wijze wordt toegepast. Uitbetaling van overuren bij terbeschikkingstellingen onder dezelfde cao getuigt van goed werkgeverschap.
LET OP! Er kan bij een inleen-cao ook sprake zijn van overwerk na bijvoorbeeld 8 uur per dag. In dit geval kun je niet alleen uitgaan van de NAD per week.

Conclusie
Een verdedigbare, consistente, altijd toepasbare werkwijze is om iedere uitzending te zien als een aparte overeenkomst. Als er meer dan één uitzending is in een loontijdvak, dan is sprake van twee (of meer) parttime overeenkomsten.

Wat kan misgaan?

De uitzendovereenkomst
Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt de overeenkomst bij einde opdracht . Als er dan sprake is van een nieuwe ter beschikkingstelling bij een andere opdrachtgever, dient altijd zowel de uitzendovereenkomst als de bevestiging van uitzending opnieuw te worden aangegaan.

Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (bepaalde tijd overeenkomst), volstaat bij een extra terbeschikkingstelling alleen een nieuwe uitzendbevestiging, zolang de uitzendovereenkomst qua geldigheid nog voortduurt.

Wanneer er bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding geen gebruik gemaakt wordt van een aparte bevestiging van uitzending voor de terbeschikkingstelling bij de opdrachtgever, maar een alles omvattende uitzendovereenkomst waarin de inlenersbeloning is verwerkt, en de uitzendkracht wordt ter beschikking gesteld bij een andere opdrachtgever dan dient de volledige uitzendovereenkomst opnieuw te worden opgesteld en opnieuw te worden ondertekend door de uitzendkracht. Een uitzendbevestiging kan daarentegen ook eenzijdig opgesteld worden mits deze maar aantoonbaar per email aan de uitzendkracht is toegezonden.

Uitzendbevestiging
We komen wel tegen dat de uitzendbevestiging er niet is voor iedere afzonderlijke opdracht of dat deze niet volledig of onduidelijk is opgesteld. Of dat deze niet voor aanvang van de uitzending is opgesteld en overeengekomen. Het kan ook zijn dat deze niet aantoonbaar aan de medewerker is toegezonden (zie hierboven). Juist in dit soort gevallen is dit een bron van mogelijke conflicten. Duidelijke afspraken voorkomt gedoe achteraf.

Loonpakket
Niet alle loonpakketten die in de uitzendbranche gebruikt worden kunnen twee of meer uitzendingen in één loontijdvak met de verschillende parameters van de diverse onderdelen van de inlenersbeloning goed verwerken. Houd daar rekening mee bij een pakketkeuze.

Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero

Korte introductie op Linda’s blog

Lees ook deze columns
Uitzend-cao en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten
Cao voor uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid

Linda Bol is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero.