"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werktijdverkorting voor flexondernemers onduidelijk en duurt te lang

Hendarin Mouselli en Sander van Riel (VRF Advocaten) doen namens hun cliënten een dringend beroep op Minister Koolmees van Sociale Zaken om soepel om te gaan met de toetsing van de aanvragen voor Werktijdverkorting (Wtv).

De werktijdverkorting zou moeten worden opgeschaald voor de flexbranche en de regelgeving zou duidelijker moeten zijn, zo beargumenteren zij. Er zijn te veel tegenstrijdigheden in de berichtgeving over de werkwijze, blijkt uit hun brief aan de Minister.

De manier waarop de Werktijdverkorting nu wordt toegepast, kan voor payrollbedrijven, maar ook voor inleners ongewenste effecten hebben en praktisch onhaalbaar zijn.

Voor payrollkrachten zou moeten gelden dat ze bij de arbeidscapaciteit van de inlenende werkgever horen. Dat lijkt logisch, vanwege het nieuwe payrollregime, vinden Mouselli en Van Riel. Daarnaast is onduidelijk hoe de Wtv-regeling moet worden toegepast bij intra-concern terbeschikkingstelling van personeel: moet dan gekeken worden naar de formele werkgever of naar de intra-concern vennootschappen, waar de werknemers te werk worden gesteld?

Tegenstrijdigheden in berichtgeving over werkwijze
In de berichtgeving van het ministerie staat dat de uitkering moet worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV zorgt voor betaling en checkt of aan de uitkeringsvoorwaarden wordt voldaan. Uit het bericht van het ministerie is te concluderen dat de werknemer direct loondoorbetaling krijgt ter hoogte van de WW-uitkering. Het UWV gaat er echter van uit dat de werkgever achteraf wordt gecompenseerd.

Beide advocaten adviseren de Minister daarom een systeem van ‘verlenen van ontheffing en controle achteraf’ te hanteren, omdat de doorlooptijd voor aanvragen lang is en het UWV werkgevers dus naderhand pas wil compenseren. Dat zou in z’n geheel misschien wel twee tot drie maanden in beslag kunnen nemen. Veel ondernemers in de flexbranche kunnen die periode niet overbruggen en zullen zich niet zo lang financieel staande kunnen houden, vrezen Mouselli en Van Riel.

Bron: Brief van VRF Advocaten, 16 maart 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.