"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verbod op inhoudingen minimumloon uitgesteld tot 1 januari 2017


Het verbod op inhoudingen minimumloon wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Er komt een uitzondering op het verbod voor huisvestingskosten en de kosten voor zorgverzekering van werknemers.

Minister Asscher schrijft dit op donderdag 21 april in een brief aan de Tweede Kamer:
Hoofdlijnen van de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag

In deze brief reageert de Minister onder meer op de motie Mulder en zegt het volgende:

“Bij het maken van een uitzondering op dit verbod is het van belang dat er een goede balans kan worden gevonden tussen enerzijds het principiële uitgangspunt van een verbod op inhoudingen vanwege de doelstelling van de WML en anderzijds het bij AMvB toestaan van bepaalde inhoudingen als dit ten bate van de werknemer kan worden ingevuld. Mijns inziens kan een dergelijke balans worden gevonden. Ik ben daarom voornemens bij AMvB een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering.

Aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden.
Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van een maximum bedrag of percentage van het wettelijk minimumloon. Met betrekking tot de huisvesting kan voorts worden gedacht aan kwaliteitseisen, waardoor alleen kosten voor woningen van woningbouwcorporaties of van private verhuurders met een certificaat voor inhouding op het wettelijk minimumloon in aanmerking komen. Daarnaast ben ik voornemens om voor arbeidsbeperkte werknemers, zoals werknemers in de sociale werkvoorziening, ook een uitzondering te maken. Deze zal afwijken van de hiervoor genoemde uitzondering.

Ten eerste zullen meer betalingsverplichtingen onder deze uitzondering komen te vallen, namelijk huisvestingskosten, de zorgverzekeringspremie, kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke waterschapsbelastingen. Daarnaast wordt bij inhoudingen op het wettelijk minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers niet een maximum bedrag of percentage gehanteerd. Dit onderscheid tussen arbeidsbeperkte werknemers en andere werknemers wordt gemaakt vanwege de bescherming van de eerstgenoemde groep. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijke vaste laten voor hen worden betaald en daarmee voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Gelet op de nog te nemen stappen om tot de uiteindelijke AMvB te komen, waaronder een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en overleg met sociale partners, wordt de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen voorzien op 1 januari 2017, in tegenstelling tot eerder met uw Kamer gewisseld. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich na de publicatie van de AMvB te kunnen voorbereiden op de aankomende wijziging.”

Het verbod op inhoudingen op WML zou aanvankelijk ingaan per 1 januari 2016 en was al uitgesteld tot 1 juli 2016.
Dit verbod staat in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Bron: Tweede Kamer, 21 januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.