"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Deskundigenoordeel arbeidsongeschiktheid

Van Diepen.com

Second opinion in loonprocedure ontbreekt; loonvordering toch toegewezen

In deze zaak gaat het om de loonvordering van werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid. De werkgever stelt dat deze vordering voor afwijzing gereed ligt nu een second opinion ontbreekt.

Inleiding
Werknemer is vanaf 26 april 2004 met een onderbreking in de winter van 2004-2005 op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij De Toekomst. Werknemer vervult laatstelijk de functie van all-round schilder. Op de arbeidsovereenkomst is de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Schilders-Afwerkings- en Glaszetbedrijf van toepassing.

Werknemer heeft op 30 september 2014 een schriftelijke waarschuwing gekregen van De Toekomst wegens ongeoorloofd telefoongebruik. Hiertegen heeft werknemer op 6 oktober 2014 schriftelijk bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft op 13 oktober 2014 een gesprek plaatsgevonden tussen de directeur van De Toekomst en werknemer. Tijdens dit gesprek heeft de directeur kritiek geuit op de werkhouding van werknemer en de suggestie gedaan om elders te gaan werken. Op 14 oktober 2014 heeft werknemer zich ziek gemeld. Deze ziekmelding heeft De Toekomst niet geaccepteerd.

Op 15 oktober 2014 heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat werknemer arbeidsongeschikt is. De Toekomst handhaaft echter haar standpunt en betaalt geen salaris aan werknemer.

Vordering werknemer
In kort geding vordert werknemer loondoorbetaling. Werknemer stelt dat hij met De Toekomst een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en dat De Toekomst gehouden is ziekengeld te betalen en de re-integratieverplichting te hervatten.

Verweer De Toekomst
De Toekomst is van mening dat werknemer niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, aangezien de second opinion van het UWV ontbreekt. De loonvordering van werknemer dient om die reden dan ook te worden ontzegd. Verder stelt De Toekomst dat werknemer niet ziek is, dat hij zich beter heeft gemeld op 17 oktober 2014 en ten onrechte niet is verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts.

Oordeel voorzieningenrechter
Werknemer was niet gehouden een verklaring te overleggen van het UWV. Daargelaten de vraag of deze op artikel 7:629a van het Burgerlijk Wetboek steunende verplichting wel geldt in de voorlopige voorzieningsprocedure, oordeelt de kantonrechter dat het overleggen van de verklaring niet van werknemer kan worden gevergd. Het is immers de eigen bedrijfsarts van De Toekomst die als medisch oordeel heeft gegeven dat werknemer niet in staat is tot het verrichten van zijn werk wegens ziekte of gebrek. Werknemer heeft dan ook helemaal geen second opinion nodig. Indien De Toekomst het oordeel van de eigen bedrijfsarts in twijfel trekt, is het aan De Toekomst om daarvoor een medische onderbouwing te verkrijgen. Daarvoor heeft de wetgever de second opinion procedure ook opengesteld voor de werkgever die twijfelt aan een oordeel van de eigen bedrijfsarts. Dat De Toekomst geen vertrouwen heeft in het UWV doet aan dit alles niet af. De kantonrechter zal in het kader van deze procedure dan ook vooralsnog uitgaan van voortdurende arbeidsongeschiktheid.

Verder is de kantonrechter van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat werknemer zich op 17 oktober 2014 heeft beter gemeld. De kantonrechter leidt uit hetgeen tijdens de zitting naar voren is gekomen af, dat werknemer wel wilde hervatten maar alleen in het kader van diens re-integratie. Van een onherroepelijke betermelding is het de kantonrechter aldus niet gebleken.

De kantonrechter is wel van oordeel dat werknemer zich had moeten melden op 23 oktober 2014 bij de bedrijfsarts. Dit is echter geen reden om geen loon te betalen nu gesteld noch gebleken is dat De Toekomst een beroep heeft gedaan op haar bevoegdheid over te gaan tot het opschorten van het salaris.

Bron: Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, 21 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:1650

Deze bijdrage is geschreven door mr. Babs Dubois.

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.