Ketenregeling | Artikel 7:668a BW

0
35605

Ketenregeling | Artikel 7:668a BW
De ketenregeling is een wettelijke regeling welke bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er mogen worden overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.


Download wettekst Artikel 7:668a BW


Onstaan arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
Tussen de werkgever en de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan als gevolg van de ketenregeling, indien de werkgever en de werknemer met elkaar meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken en de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten, inclusief de tussenpozen, een periode van 24 maanden heeft overschreden. Na verloop van 24 maanden geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling: meer dan 24 maanden
Een uitzondering is als de werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan voor de duur van 24 maanden of langer en deze arbeidsovereenkomst is opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 3 maanden of korter. Deze laatste arbeidsovereenkomst wordt dan niet aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De door de werknemer verrichte arbeid gedurende de verschillende arbeidsovereenkomsten hoeft niet telkens hetzelfde te zijn geweest.

Ketenregeling: meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Tussen de werkgever en de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, indien de werkgever en de werknemer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan, terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken. De laatste arbeidsovereenkomst geldt dan als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De door de werknemer verrichte arbeid gedurende de verschillende arbeidsovereenkomsten hoeft niet telkens hetzelfde te zijn geweest.

Ketenregeling:  verschillende werkgevers
De ketenregeling is ook van toepassing als er sprake is van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden voor verschillende werkgevers die geacht elkaars opvolger te zijn, het zogenaamde opvolgend werkgeverschap.

Uitzendovereenkomsten
Op de uitzendovereenkomst wordt de ketenregeling pas van toepassing zodra de uitzendkracht meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. Deze 26 weken tellen dus niet mee.

Bij CAO kan van de ketenregeling worden afgeweken
Bij CAO kan van de bepalingen van de ketenregeling en van de termijn van 26 weken ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

  • In de ABU-CAO staat een nadere bepaling over de melding van het arbeidsverleden in artikel 7, over de beëindiging van de uitzendovereenkomst in artikel 14, over opvolgend werkgeverschap in artikel 17 en over de opgave van opgebouwde rechten in artikel 8.
  • In de NBBU-CAO staat een nadere bepaling over het melden van het arbeidsverleden in artikel 7, over het opvolgend werkgeverschap in artikel 17, over rechtspositie bepalen bij opvolgend werkgeverschap in artikel 18 en over het periode- en ketensysteem in artikel 12.