Premies 2023

0
13

Premies 2023

Publicatiedatum: 21 september 2022
Wijziging 10 oktober 2022: verwijzing naar nieuwe WML toegevoegd.

Wijziging 30 november 2022: premies sociale verzekeringen zijn gepubliceerd en verwerkt.

Wijzigingen 2 december 2022: adviespremie ZW-Aanvullend en premie SFU zijn bekend geworden

Wijzigingen 7 december 2022: Franchise en maximum pensioengevend uurloon van StiPP zijn gepubliceerd en verwerkt

Hieronder volgt een overzicht van de variabelen in de kostprijs zoals die zijn gepubliceerd door de Rijksoverheid in de Rekenregels 2023. Vergeleken met Prinsjesdag is alleen de AOF-premie voor kleine werkgevers anders, alle andere premies zijn gelijk aan de voorlopige premies zoals die tijdens Prinsjesdag zijn gepubliceerd.

Overzicht premies 2023, update 2 december 2022

 

Reserveringen
De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2023 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2023 2022 Opmerking
Sociaal Fonds  0,075% 0,075%

 

De afdracht wijzigt vanaf 2023 van 78 naar 52 weken.
Scholing 1,02% 1,02% De afdracht wijzigt vanaf 2023 van 78 naar 52 weken,
Leegloop     Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte     Dit percentage dient u zelf te bepalen

Ook in 2023 zijn er diverse risico’s bij waar u als uitlener rekening mee moet houden, zoals kosten voor het verschuiven en afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij oproepcontracten; het afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij niet voorspelbare arbeidstijden; leegloop in fase A/1/2 als het géén oproepcontracten (meer) zijn en de kosten van het geboorteverlof. Dit laatste moet in alle gevallen worden doorbetaald door de werkgever, ook bij contracten met uitzendbeding. Daar geldt een individuele reservering van 0,6%, maar dat zal nooit voldoende zijn om 5 dagen door te kunnen betalen.

Wachtdagcompensatie

  2023 2022 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71%  Geldt voor contracten met uitzendbeding
Premiegroep II 1,16% 1,16%  Geldt voor contracten met uitzendbeding

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. Vanaf 2023 wordt de vaste premie van de Basisregeling echter vervangen door 8% werkgeverspremie i.c.m. een uurfranchise. Vanaf een uurloon van ongeveer € 11,- zal dit zorgen voor een extra kostenstijging. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekend gemaakt door StiPP, maar zullen vast stijgen.

  Totaal over grondslag Werkgeversdeel Werknemersdeel
Premie Basisregeling 8.00% 8.00% 0.0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling (voorlopig) €7,86 n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon (voorlopig) €35,77

 

Transitievergoeding
Eerdere jaren hebben wij geadviseerd de volledige 2,78% voor de transitievergoeding in de kostprijs op te nemen. Ten eerste, omdat werkgevers met terugwerkende kracht ook aan de bestaande populatie transitievergoeding moesten betalen als werknemers geen nieuw contract krijgen en zij daar waarschijnlijk onvoldoende rekening mee hadden gehouden. Ten tweede zouden er meer verzoeken binnenkomen van ex-werknemers om de vergoeding te betalen en ten derde, omdat het voor uitleners bijna niet mogelijk zal zijn de kosten te verhalen op de toevallige opdrachtgever waar de werknemer als laatste heeft gewerkt. Het is dan fair om alle opdrachtgevers naar rato van het aantal gewerkte uren hun aandeel te laten betalen. In de praktijk merkten we dat opdrachtgevers dit accepteerden.

Voor 2023 gelden die argumenten grotendeels nog steeds, maar is er natuurlijk wel een beter zicht op de werkelijke kosten. Het is in ieder geval verstandig serieus naar het percentage te kijken dat wordt opgenomen in de transitievergoeding. Ook zullen opdrachtgevers willen zien dat de transitievergoeding werkelijk wordt uitgekeerd.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enzovoort. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, et cetera. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend en dat zal lastig worden gezien de enorme stijging waarmee u dit jaar bent geconfronteerd.
Wat ook een forse extra kostenpost is, is de herwaardering van de voorziening vakantiedagen en vakantiegeld. De forse loonstijgingen (WML +10,15%, Metalektro 5,5%) werken door in de waarde van de ‘potjes’ die elke werknemer opbouwt. Ook deze kosten moeten linksom of rechtsom worden terugverdiend.

Uurvergoedingen
• De minimumlonen voor 2023 zijn bekend, en zijn zoals aangekondigd met 10% gestegen. Dat heeft ook gevolgen voor loongebouwen waar de onderste schalen onder het nieuwe WML uitkomen: die worden dan (totdat er nieuwe CAO-afspraken zijn gemaakt) namelijk ook automatisch verhoogd naar het WML.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen voor het eerst in jaren! Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding stijgt van €0,19 naar € 0,21. Aangezien dit onderdeel is van de inlenersbeloning, hebben uitzendkrachten altijd recht op dezelfde netto vergoeding als eigen werknemers krijgen, dus ook als de inlener positief afwijkt van zijn CAO.

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding gaat van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Als deze vergoeding aan de ‘eigen’ werknemers wordt gegeven, hebben uitzendkrachten er ook recht op, want de thuiswerkvergoeding wordt onderdeel van de inlenersbeloning. Ook als de thuiswerkvergoeding niet netto maar bruto wordt vergoed, moet hij aan uitzendkrachten worden betaald.

Auteur: Marcel Reijmers, FlexKnowledge, september 2022

Bronnen:
uwv-gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2023.pdf
Rekenregels per 1 januari 2023 | Regeling | Rijksoverheid.nl

Zie ook Premies 2022