"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO VVT – hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

CAO VVT, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Toelichting door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Een wereld waarvan je hoopt dat als je er zelf ooit in terecht komt, er goed voor je wordt gezorgd. En dat er genoeg gekwalificeerd personeel is om die zorg te leveren. Personeel in de zorg is schaars. Reden te meer om diegenen die hun ziel en zaligheid leggen in het verzorgen van die mensen die dat nodig hebben, tenminste het loon te betalen waar ze volgens de cao recht op hebben. Voor uitzendkrachten geldt dat ook zij betaald horen te worden naar de cao waar zij onder werken, in elk geval voor een aantal belangrijke elementen. Dit noemen we de inlenersbeloning. Hieronder licht ik toe wat de inlenersbeloning in combinatie met de cao VVT betekent.

Welke elementen van een cao vallen onder de regels van de inlenersbeloning? Let op: met de inwerkingtreding van de nieuwe uitzendcao’s is de inlenersbeloning flink uitgebreid (zie artikel 16 van de uitzendcao):

  1. Het geldende periodeloon in de schaal
  2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
  3. Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder fysiek belastende omstandigheden die samenhangen met het werk. Je kunt hierbij denken aan overwerk, verschoven uren, koudetoeslag, onregelmatigheid en ploegentoeslag
  4. Initiële loonsverhogingen, vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever. Concreet betekent dit dat evt. loonsverhogingen met een datum in het verleden nu ook voor uitzendkrachten met terugwerkende kracht moeten worden toegepast. Of dit ook geldt voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn, is niet helemaal duidelijk.
  5. Kostenvergoedingen, maar dan alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
  6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
  7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd, tenzij deze uren al als gewerkte uren worden verwerkt
  8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het hoe en waarom van de uitkering.
  9. Thuiswerkvergoedingen, zowel netto als bruto.

Ik zal de verschillende onderdelen hieronder puntsgewijs doornemen. Maar eerst dit:

Looptijd
De voorlaatste cao VVT had een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021. Op 23 juni vorig jaar is besloten de looptijd van deze cao met 4 maanden te verlengen, en wel tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat er op dit moment geen geldige cao tekst is. De onderhandelingen zijn al wel gestart, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Dit betekent voor inleners die lid zijn van werkgeversvereniging Actiz of Zorgthuisnl dat zij de laatste cao gewoon moeten blijven toepassen. Nawerking heet dat. Maar voor inleners die geen lid zijn van een werkgeversvereniging ligt dat anders. Vraag dus goed na bij je inlener welke situatie van toepassing is. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van het te betalen loon. Het voert te ver om dit hier uitgebreid te bespreken, mocht je vragen hebben hierover: mijn telefoonnummer staat onderaan dit artikel.

Periodeloon
In artikel 3.1 van de cao wordt aangegeven dat om tot indeling van de functie in de functiegroepen 5 tot en met 80 te komen, gewerkt wordt met het Functiewaarderingssysteem FWG VVT. Dit systeem is een soortgelijk systeem als wat gebruik wordt in de gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen en GGZ. Dit functiewaarderingssysteem geldt niet voor iedereen. Voor leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelden andere regels.

De basis voor de indeling in dit functiewaarderingssysteem is de beschrijving van de functie. Het FWG VVT is een systeem, wat beheerd wordt door een door de werkgever aangewezen systeembeheerder. Voor de uitzendwereld zal dit meestal betekenen dat indeling in een functie door de inlener wordt uitgevoerd.

Na indeling in een functiegroep wordt het salaris vastgesteld. Het nummer van de salarisschaal komt overeen met het nummer van de functiegroep waarin je bent ingedeeld, dus indeling in FWG 60 betekent dat salarisschaal 60 gebruikt moet worden. Iedere periodiek staat gelijk aan een volgnummer en dit volgnummer geeft in alle salarisschalen hetzelfde loon. Dus volgnummer 46 in FWG 60 geeft hetzelfde loon als volgnummer 46 in FWG 70.

De salaristabellen in de cao VVT vermelden naast het maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek ook het periodesalaris en het uurloon. Er hoeft dus niet te worden omgerekend.

Zoals gezegd gelden voor sommige werknemers andere salarisschalen. Het voert te ver om dit in deze blog uitgebreid te beschrijven, hiervoor verwijs ik graag naar de artikelen 3.2A, 3.5 en 3.16 van de cao.

ADV
Deze cao kent geen roostervrije dagen.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao VVT worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 5.5: de bereikbaarheidsdienst alleen voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Uren doorgebracht in een bereikbaarheidsdienst worden in vrije tijd per uur uitgekeerd. Zo levert een uur bereikbaarheidsdienst op een feestdag 3/18 uur aan vrije tijd op. Is het overeengekomen salaris hoger dan nummer 88 van de inpassingstabel (op dit moment € 52,05 per uur), dan vindt er geen compensatie plaats. Dit zal echter waarschijnlijk niet vaak voorkomen.
– Artikel 5.6: de bereikbaarheidsdiensten alleen voor de Thuiszorg. Ook hier wordt in principe in vrije tijd gecompenseerd, tenzij de werknemer de werkgever nadrukkelijk verzoekt om vergoeding in het eigen bruto loon.
– Artikel 5.7: de aanwezigheidsdienst alleen voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen. De uren worden eveneens gecompenseerd in vrije tijd, net als de uren van de consignatiedienst (artikel 5.8), met dezelfde beperking van het salaris (nummer 88 van de inpassingstabel)
– Artikel 5.8: de consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorghuizen. Deze dienst lijkt sprekend op de bereikbaarheidsdienst, de vergoeding is dan ook precies hetzelfde.
NB: zoals je ziet zijn er veel verschillende diensten in de VVT. Zorg er dus goed voor dat je helder hebt welke dienst je uitzendkracht gaat draaien!
– Artikel 5.9 gaat nader in op de hierboven genoemde bijzondere diensten. Werkt men regelmatig in dergelijke diensten, dan is er recht op een extra toeslag. Daarnaast vind je er de antwoorden op de volgende vragen:
* Wat gebeurt er als je daadwerkelijk moet werken tijdens zo’n dienst?
* Wat is dan het verschil als je normaal gesproken fulltime of parttime werkt?
* Hoe worden de uren berekend?
– Artikelen 5.10 en 5.11: de slaapdiensten en de bijbehorende vergoedingen. Je zou nog kunnen bediscussiëren dat de genoemde vergoedingen bruto vergoedingen zijn. Maar gezien het feit dat het een vergoeding voor in dienst van de inlener doorgebrachte tijd betreft, zullen deze vergoedingen toch gewoon betaald moeten worden. Zie het als een soort van ongemakkentoeslag.
– Artikel 5.15: de verschoven dienst in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Je kunt dan bijvoorbeeld een schadevergoeding krijgen als je al uitgaven hebt gedaan voor vrijetijdsbesteding. Deze schadevergoeding kan niet fiscaal vrij gedaan worden en is daarom niet voor uitzendkrachten. Vindt er binnen 24 uur een verschuiving van de eerder vastgestelde werktijden plaats, dan heb je recht op een toeslag conform de regels van artikel 5.16 Overwerk lid 4.
– Artikel 5.16 en artikel 5.18 gaan over overwerk. Dankzij de invoering van het jaarurenmodel, is er pas sprake van overwerk wanneer de overeengekomen arbeidsduur gemeten per jaar is overschreden. Dus binnen het jaar is er alleen sprake van plus- en minuren. Is er een jaarurenmodel in de cao opgenomen, dan hoef je niet meer te voldoen aan de bepaling van de Wet op het Minimumloon die zegt dat er voor alle in een betaalperiode gewerkte uren tenminste het Wettelijk Minimumloon (WML) betaald moet worden.
Voorbeeld: Een werknemer wordt per week betaald en werkt 45 uur. De normale arbeidsduur is 36 uur. De werkgever mag als er sprake is van een jaarurenmodel 9 uren doorschuiven naar een volgende periode (plusuren). Is er geen sprake van een jaarurenmodel, dan móet je tenminste 45 uren * WML in deze week betaald hebben. De rest mag doorgeschoven worden.
Uitzendbureaus mogen het jaarurenmodel toepassen als deze in de cao van de inlener staat. (NB: dit is dus iets anders dan Tijd voor Tijd, wat niet is toegestaan in de uitzendbranche). Maar de bepaling dat er onbeperkt doorgeschoven kan worden zonder rekening te houden met voor alle uren minimaal WML, geldt helaas niet voor uitzendbureaus.
Voor deeltijders gelden nog weer aanvullende regels.
Dus: lees de betreffende regels goed door en check bij je inlener wat hij doet!
– Artikel 5.19 beschrijft het zeer uitgebreide vergoedingensysteem voor onregelmatige diensten. Let er hierbij op dat indien deze ORT toeslag structureel is, deze ook doorbetaald dient te worden tijdens vakantie én ziekte.

Initiële loonsverhogingen
Omdat de cao is verlopen, zijn er ook geen initiële loonstijgingen bekend. Deze zullen er echter beslist komen. En dankzij de nieuwe uitzendcao zullen zoals gezegd ook uitzendbureaus deze loonstijging met terugwerkende kracht moeten doorvoeren.

Kostenvergoedingen
De cao kent geen andere kostenvergoedingen dan de vergoeding voor gemaakte reiskosten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woon-werkkilometers, of je met eigen vervoer reist of met het openbaar vervoer, of je naast je reguliere woon-werkverkeer nog extra kilometers maakt in verband met een extra opkomst enz. enz. Ook voor het bezoeken van cliënten in de wijk geldt een uitgebreide vergoedingsregeling. Alles wat je hierover moet weten vind je in artikel 9 lid 1 tm 4 van de cao VVT.

Let op: er wordt voor sommige situaties een hogere kilometervergoeding afgesproken dan de fiscaal toegestane € 0,19 ct per kilometer. Als uitzendorganisatie hoef je enkel die kosten te vergoeden die fiscaal netto vergoed kunnen worden. Je bent dus niet verplicht om het meerdere ook te vergoeden. Het mag natuurlijk wel, waarbij er dan gekozen kan worden om het meerdere netto-bruto te vergoeden of om het meerdere in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te boeken.

Periodieken
Artikel 3.6 van de cao geeft duidelijk aan wanneer een werknemer recht heeft op een periodiek:

Periodieke verhogingen CAO VVT, bron CAOWijzer

Vergoeding van reisuren en/of reistijd
Er is geen aparte regeling voor reistijd, anders dan dat er voor ambulante werknemers (werknemers die niet aan één plaats gebonden zijn) reisuren die gemaakt worden om van de ene client naar de volgende te reizen, als doorbetaalde tijd worden gerekend.

Eenmalige uitkeringen
De CAO VVT kent geen eenmalige uitkering.

Thuiswerkvergoeding
De laatste cao kent geen thuiswerkvergoeding. Dat betekent natuurlijk niet dat die er niet in de volgende cao zal komen, zeker nu de fiscus een netto vergoeding van € 2,00 per dag accepteert. De vraag is natuurlijk wel hoeveel werknemers in de branche daadwerkelijk thuis kunnen werken.

Tot slot
Zoals duidelijk mag zijn is het vaststellen van de inlenersbeloning geen eenvoudige bezigheid. Ook na het lezen van deze blog zullen er nog vragen zijn. Gelukkig is er een aantal tools op de markt om je te helpen bij de vaststelling van de rechten van je uitzendkracht. Eén daarvan is CAOWijzer.

CAOWijzer beschikt over meer dan 200 uitgewerkte inlenerscao’s. De tool geeft via een eenvoudige wizard direct inzicht in het minimum cao-loon, de eerstvolgende loonsverhoging, de periodieke verhoging en de toeslagen en vergoedingen. Informatie over cao-publicaties en loonsverhogingen is zelfs uitgewerkt voor meer dan 1000 cao’s.

Ga voor meer informatie naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan!
Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via 06-28933997.

Nettie Alkema

Lees ook
Wijziging tekst CAO VVT 2019-2021
Onderhandelingsresultaat CAO VVT 2019-2021

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.