"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Positief dat overheid blijft investeren in economie

“Het is positief dat de overheid blijft investeren in de economie.”

Brigitte van der Burg, voorzitter NBBU
Brigitte van der Burg, foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com

Dat zegt NBBU-voorzitter Brigitte van der Burg in een terugblik op de presentatie van de Miljoenennota. Wat biedt die nota voor kansen aan werkzoekenden, ondernemers, werkgevers en intermediairs?

Brigitte, waar verdient het kabinet applaus en op welke punten wil je politici en bewindslieden aan hun jas trekken?

Prinsjesdag in zorgelijke situatie
“Allereerst een paar woorden over de omstandigheden op Prinsjesdag. Veel mensen kennen die dag als een bijzonder jaarlijks hoogtepunt met ernst, maar ook met pracht en praal. Een moment van verbinding en reset voor het nieuwe politieke seizoen. Dit jaar werd Prinsjesdag met de nodige restricties gevierd in omstandigheden en vooruitzichten die niet vrolijk stemmen.

Ik hoop dan ook van harte dat wij als samenleving de nieuwe piek in Covid-19 besmettingen kunnen ombuigen, want het bedrijfsleven kan geen tweede golf van beperkende maatregelen en economische tegenslag dragen. We waren juist zo blij dat ondernemend Nederland opkrabbelt uit het dal en daarmee het toekomstperspectief voor veel werkzoekenden, werknemers (vast en flex), ondernemers, maar ook onze jongeren verbeterde.”

Beperkte testcapaciteit raakt de slagkracht van het MKB
“In dat kader gaat mij de testcapaciteit aan het hart. Ik ben naast voorzitter van de NBBU ook hoofdbestuurslid van MKB-Nederland. Wij kaarten vanuit beide organisaties in Den Haag aan dat het niet goed is dat er te weinig testmogelijkheden zijn bij mogelijke besmetting van werknemers. We snappen dat personeel voor beroepsgroepen zoals het onderwijs en de zorg op dit moment voorrang krijgt. Maar als een MKB-ondernemer nu een werknemer heeft die klachten heeft, die lijken op corona, kan hij die dagenlang niet inzetten. Dat moet echt sneller. Ook de verplichte thuisquarantaine is een last die zo maar op ons bedrijfsleven wordt afgeschoven. De extra lasten die dat veroorzaakt, worden nu niet gecompenseerd. Wij vragen de overheid daar een tegemoetkoming voor te bieden.”

Investeringskorting inzetten voor om- en bijscholing
“Het is positief dat de overheid blijft investeren in de economie. De regeling NOW 3 is een versobering ten opzichte van NOW 1 en 2, maar bedrijven krijgen wel de kans te reorganiseren als het nodig is en mensen van werk naar werk te begeleiden. Intermediairs kunnen hierbij assisteren omdat zij de kansen weten op de arbeidsmarkt en gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Voor om-, her-, en bijscholing is bovendien 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld door de regering. Wij roepen bedrijven en brancheorganisaties op onze leden hiervoor in te zetten.

Ook de bijzondere investeringskorting ter waarde van 2 miljard euro voor bedrijven die hun werknemers elders aan werk helpen biedt kansen. De kosten daarvoor mogen op de loonheffing worden ingehouden. Ik adviseer intermediairs en andere ondernemers deze regeling goed te benutten. Er zijn immers sectoren waar op dit moment personeelsoverschotten zijn en sectoren met tekorten. Als NBBU diepen wij de mogelijkheden daarvan uit en zetten wij voor onze leden op een rij.

Vaste, flexibele en zelfstandige arbeid, maak het gelijkwaardig
De Commissie Borstlap adviseert het kabinet om focus te leggen op de vaste baan als de ‘hoofdrijbaan’ op de arbeidsmarkt, met daarnaast twee kleinere banen voor uitzenden (bij piek en ziek) en voor zzp (werkelijke ondernemers zonder personeel). Hoe ziet de NBBU dat?

“De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht en het kabinet sorteert voor op nieuwe arbeidsmarktbeleid. Wij pleiten daarbij nadrukkelijk voor drie volwaardige werkvormen op de arbeidsmarkt: ondernemerschap, werknemerschap in de vorm van een vaste baan en flexibele arbeid zouden gelijkwaardig moeten zijn.

Wij zijn ook voorstander van een basisregeling. We vinden dat alle werkenden zouden moeten meebetalen aan de sociale zekerheid, waaronder bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een tijdelijke basisvoorziening bij het ontbreken van werk (in between jobs), en alle werkenden dan ook een beroep moeten kunnen doen op deze basisregeling. Zo zorg je voor zekerheid voor werkenden. Als dat voor die drie werkvormen goed is geregeld, laat dan ook iedereen vrij in de keuze tussen een van die werkvormen. Dan hoef je geen belemmeringen meer op te werpen voor flexibele arbeid of zzp. ”

Flexwoningen ook beschikbaar stellen voor arbeidsmigranten
“In de Miljoenennota werd de bouw van 15.000 flexwoningen per jaar aangekondigd. Wij zien gebrek aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, geeft aan dat uitzenders niet tegelijk zowel aanbieders van werk als van huisvesting zouden moeten zijn. Dit zou gescheiden moeten worden. Wij zeggen: ‘Prima, tot je dienst, maar dan moet er wel huisvesting voor deze mensen gefaciliteerd worden. Daar ligt een taak voor de overheid. Laat gemeenten die een vergunning voor de bouw van bijvoorbeeld een distributiecentrum afgeven, dan ook flexibele woningen beschikbaar stellen voor de arbeidsmigranten die er werken.

Wij zijn het eens met Roemers’ aanjaagteam dat het beter kan met de huisvesting voor arbeidsmigranten en gaan er ook vanuit dat het aanjaagteam met voorstellen voor het oplossen van het huisvestingsprobleem komt, bijvoorbeeld door een substantieel deel van de flexwoningen voor arbeidsmigranten beschikbaar te stellen. Tegelijk zien wij dat deze groep van essentieel belang is voor onze economie. Wij zijn benieuwd of het aanjaagteam in deze het adagium hanteert: ‘Put your money where your mouth is’.”

Hoe intermediairs oplossingen aandragen
“De coronacrisis had een grote impact op ons allemaal en zeker ook op de flexbranche. Daarom heb ik samen met de NBBU-medewerkers tijdens de periode van de intelligente lockdown al onze 1.300 leden gebeld. Wij wilden horen hoe zij ervoor stonden in deze omstandigheden en of ze tips hadden, een luisterend oor of advies wilden.

De meesten toonden veel inventiviteit en ondernemerschap en zeiden: ‘we gaan het op een of andere manier wel redden.’ Ook hoorde ik van leden dat indien ontslag van uitzendkrachten speelde er zoveel mogelijk werd gekeken naar: wie kan het tijdelijk dragen om werk te verliezen en wie niet? Bijvoorbeeld dat er een oplossing gezocht werd voor alleenstaande ouders waarvan de kinderen niet naar school konden en de uitzendkracht in de klem kwam met zijn werk. Werk bieden en faciliteren draait om veel meer dan ‘uurtje factuurtje’.

Ik herinner me een bijzonder verhaal van een ondernemer die studenten bemiddelde in de horeca en voor evenementen. Toen daar geen werk meer was, heeft hij contact opgenomen met een scholengemeenschap en studenten aangeboden als thuisonderwijzer. Zo konden de studenten toch aan het werk en werden ouders en onderwijzers uit de brand geholpen. Hij werd er zelf niets beter van, maar wilde wel zijn maatschappelijke bijdrage leveren.”

Tweede Kamer en onderzoeken naar uitzenden en driehoeksrelaties
Onlangs zijn twee onderzoeken naar de uitzendsector behandeld in de Tweede Kamer door de Commissie SZW. Hoe kijk jij daar naar?

“Goed beschouwd zijn die onderzoeken niet negatief voor de sector. Er blijkt bijvoorbeeld uit dat door de jaren heen de werkzekerheid is toegenomen. Dat is ook wat ik zie en wat wij als NBBU stimuleren. Zo zijn wij al enkele jaren bezig met het project ‘loopbaan intermediair’. Een groep leden is ermee gestart, heeft ervaring opgedaan en deelt zijn best practices met andere intermediairs. Zo groeit er een lerend netwerk. Samen met Stichting Doorzaam bieden leden van de NBBU uitzendkrachten in dit project bovendien opleidingen ter waarde van maximaal 2.500 euro aan voor scholing voor nieuwe werkkansen, persoonlijke ontwikkeling en het waarmaken van de stappen in hun loopbaan. Ook de vouchers die Doorzaam beschikbaar stelt voor om- en bijscholing in coronatijd zijn veelvuldig ingezet om uitzendkrachten in andere banen werk te bieden.”

Omscholing en nieuwe werkkansen zien, draait om vertrouwen
“Tot slot zou ik willen zeggen dat we werkgevers en werknemers ook tijd moeten gunnen. Perspectief zien in een andere sector, echt dat traject van omscholing oppakken, vraagt immers (zelf)vertrouwen. Helemaal opnieuw beginnen is spannend. Soms duurt het even voor iemand zichzelf aan de slag ziet in een volstrekt andere omgeving. Ook werkgevers moeten ervan worden overtuigd om mensen voor zich te laten werken die uit een andere sector komen. Als het goed is, effenen intermediairs aan twee kanten dat pad op de arbeidsmarkt. Bij een crisis zijn zij de eersten die nieuwe verbindingen leggen tussen werkzoekenden en werkgevers. Met onze informatie, tools en servicedesk ondersteunen we onze leden daarin. Onze intermediairs hebben ruimte en flexibiliteit nodig om dit te kunnen realiseren.

Voor deze crisis waren wij bijvoorbeeld al bezig met een samenwerkingsverband met matchingplatform Jobliebe, gemaakt door 8vance. Inmiddels is die samenwerking bezegeld. Onze leden kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik van maken van dit platform en alle beschikbare vacatures in Nederland zien. Het mooie hiervan is, dat niet alleen naar iemands cv wordt gekeken, maar ook naar iemands competenties. Dat maakt verrassende matches mogelijk. En dat hebben we nu juist nodig. Zo begeleiden intermediairs mensen van-werk-naar-werk. En van geen-werk-naar-werk. Het is voor onze leden en andere intermediairs een ontzettend waardevol platform om zich bij aan te sluiten.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Kabinet investeert 1,4 miljard in sociaal pakket arbeidsmarkt
Miljoenennota 2021, maatregelen arbeidsmarkt

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.