"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021

UWV

Het UWV heeft de voorlopige gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor 2021 gepubliceerd.

UWV heeft zich bij de ramingen ten behoeve van de premievaststelling voornamelijk gebaseerd op de Juniraming 2020, die het Centraal Planbureau (CPB) op 16 juni 2020 publiceerde. De basisraming in deze publicatie gaat uit van een voorzichtig economisch herstel vanaf het derde kwartaal van 2020. De ramingen van de Ziektewet en WGA-ontwikkelingen in deze nota zijn onzekerder dan normaal, zo meldt het UWV.

Lees er alles over in de UWV publicatie

Hieronder een aantal highlights:

WGA
Gemiddelde percentage = 0,78%.
Dit is een stijging van 0,02%-punt ten opzichte van 2020.

Ziektewet-flex
Gemiddelde percentage = 0,58%.
Dit is een stijging van 0,06%-punt ten opzichte van 2020.


WGA
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage = 0,52%.
Dit is een stijging van 0,04%-punt ten opzichte van 2020.

Ziektewet-flex
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage = 0,35%.
Dit is een stijging van 0,03%-punt ten opzichte van 2020.


Minimum- en maximumpremies
De individuele premie, toegepast bij middelgrote en grote werkgevers, is begrensd. De premie is ten hoogste viermaal het gemiddelde percentage en ten minste een kwart van het gemiddelde percentage. Is de berekende premie hoger dan de maximumpremie, dan wordt de premie gelijkgesteld aan de maximumpremie. Is de berekende premie lager dan de minimumpremie, dan wordt de premie gelijkgesteld aan de minimumpremie. Deze begrenzingen gelden niet voor de sectorale premies. Kleine werkgevers kunnen zodoende een premie krijgen die beneden de minimumpremie ligt of boven de maximumpremie. Middelgrote werkgevers krijgen een premie die gelijk is aan een gewogen gemiddelde van een sectorale premie en een individuele premie. Ook deze gewogen premie kan buiten de begrenzingen treden.

Voor werkgevers actief in sector Uitzendbedrijven (sector 52) geldt een afwijkende maximumpremie voor de Ziektewetflex. Voor deze werkgevers is het maximum vastgesteld op 1,75 maal de sectorale premie Ziektewet voor sector Uitzendbedrijven (9,31%). Voor de WGA geldt geen afwijkende maximumpremie voor deze werkgevers.

WGA
De minimumpremie komt op ¼ x 0,78% = 0,19%.
De maximumpremie komt op 4 x 0,78% = 3,12%.

Ziektewet-flex
De minimumpremie komt op ¼ x 0,58% = 0,14%.
De maximumpremie komt op 4 x 0,58% = 2,32%.


Correctiefactor werkgeversrisico = ¾ x Gemiddelde percentage / Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

WGA
Correctiefactor werkgeversrisico = ¾ x 0,78% / 0,52% = 1,12.
De correctiefactor werkgeversrisico daalt van 1,18 in 2020 naar 1,12 in 2021.

Ziektewet-flex
Correctiefactor werkgeversrisico = ¾ x 0,58% / 0,35% = 1,24.
De correctiefactor werkgeversrisico stijgt van 1,21 in 2020 naar 1,24 in 2021.


Sectorale premies 2021
Sectorale premies 2021, bron UWV


Premies Werkhervattingskas
Premies en parameters Werkhervattingskas, bron UWV


Premie Ziektewet-flex in 2021
Het gemiddelde percentage voor de Ziektewet-flex voor 2021 bedraagt 0,58%. Dit is een stijging van 0,06%-punt ten opzichte van 2020.

In de periode van begin 2019 tot en met begin 2020, zijn de Ziektewet lasten harder gestegen dan voorzien werd bij de premievaststellingen van 2019 en 2020. De gedifferentieerde premies voor de Ziektewet zijn hierdoor zowel in 2019 als in 2020 te laag geweest. Als gevolg hiervan is een hoger premieniveau in 2021 noodzakelijk om een dergelijk lastenniveau te financieren. Sinds de coronacrisis vlakt het niveau van de ziektewetlasten echter af. Een extra verhoging is om die reden niet nodig.

Effecten coronacrisis
De coronacrisis heeft twee tegengestelde effecten op de ontwikkeling van de Ziektewetlasten. Enerzijds nemen de uitkeringslasten toe door ziekte als gevolg van het coronavirus. Anderzijds nemen de uitkeringslasten voor flexwerkers af door een daling van het aantal flexwerkers als gevolg van de coronacrisis. Mensen met een tijdelijk dienstverband verliezen als eerste hun baan tijdens deze crisis. De twee effecten lijken elkaar vrijwel in evenwicht te houden. De verwachting is dat de Ziektewetlasten in het tweede halfjaar van 2020 licht zullen dalen ten opzichte van het niveau in het eerste halfjaar. Dit niveau zal gehandhaafd blijven in 2021. De verwachte lasten voor 2021 zullen daarom iets lager zijn de dan de verwachte lasten voor 2020.

Lees meer toelichting en details in de bron.

Bron: UWV, 3 september 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.