"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitzend-cao en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten

Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

CAO voor Uitzendkrachten en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

CAO voor Uitzendkrachten ABU
CAO voor Uitzendkrachten NBBU

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Bekijk ook dit korte video-interview met Linda Bol

Uitzend-cao’s en loon bij arbeidsongeschiktheid van flexkrachten
Onlangs was nog in het nieuws dat uitzendkrachten geen loon doorbetaald krijgen bij ziekte. Dit klopt niet en het schaadt het imago van de uitzendsector.

Wij zien dat sommige uitzendbureaus inderdaad weleens moeite hebben om dit specifieke cao-artikel juist uit te voeren. Daarom ga ik daar in dit blog wat dieper op in.

Hoe zit het nu met het uitbetalen van ziekengeld van flexkrachten?
Afhankelijk van het soort overeenkomst is in de uitzend-cao vastgelegd aan welke verplichtingen het uitzend,- detacheringsbureau moet voldoen.

Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding
Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst. De uitzendkracht meldt zich ziek bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau meldt de uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag aan bij het UWV en vraagt voor hem een Ziektewet-uitkering aan. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is 70% van het uitkeringsdagloon, berekend door het UWV.

Zowel de werknemer als de werkgever ontvangen van het UWV bericht over de hoogte van de uitkering gebaseerd op het uitkeringsdagloon. Zodra werknemer hersteld is, ontvangt de werkgever ook een bericht van het UWV.

Let op! In de uitzend-cao is vastgelegd dat, gedurende de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid, de uitzendonderneming het uitkeringsdagloon aanvult tot 90%. Gedurende week 53 tot en met week 104 dient bij voortdurende arbeidsongeschiktheid het uitkeringsdagloon aangevuld te worden tot 80% van het uitkeringsdagloon.

Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding of bepaalde tijd contracten
De uitzendkracht heeft bij arbeidsongeschiktheid, zolang de overeenkomst voortduurt, recht op 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid, en ten minste het wettelijk minimumloon. Vervolgens 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende week 53 t/m week 104 bij voortdurende arbeidsongeschiktheid.

Wat is het naar tijdsruimte vastgestelde loon?
Het naar tijdsruimte vastgestelde loon is het feitelijk loon (bruto uurloon of bruto maandloon) aangevuld met toeslagen, ADV-compensatie in geld, wachtdagcompensatie en overige vergoedingen die de uitzendkracht zou hebben verdiend als hij niet arbeidsongeschikt was geweest. Als er geen of geen eenduidige arbeidsomvang is overeengekomen of de feitelijke arbeidsduur wijkt structureel af van de overeengekomen arbeidsduur dan wordt de berekening uitgevoerd op de dertien kalenderweken voorafgaand aan de week van de ziekmelding. Als er nog geen dertien weken is gewerkt, dan over de redelijkerwijs verwachte arbeidsomvang.

Waar kan het misgaan?
Tijdens inspecties merken wij dat het wel eens misgaat, zeker bij startende uitzendondernemingen.

1. Bij gebruik van het uitzendbeding eindigt het dienstverband bij een ziekmelding. De uitzendkracht wordt ziek gemeld en krijgt van het UWV een Ziektewet-uitkering. De uitzendonderneming is niet goed op de hoogte van de verplichte aanvulling en voldoet dus niet aan deze verplichting. Aanvulling ziektewetuitkering conform Uitzend-cao is een verplichting voor alle uitzendovereenkomsten met uitzendbeding.

2. Het is niet bekend hoe de aanvulling berekend en verwerkt moet worden. Bij overeenkomsten met uitzendbeding ontvangen zowel werknemer als werkgever bericht van het UWV met daarin vermeld het uitkeringsdagloon. Het dagloon kan ook worden opgevraagd bij het UWV, of de onderneming berekent zelf het dagloon voor de Ziektewet. Het dagloon wordt berekend op basis van het loon dat de werknemer verdiende in het jaar voor hij ziek werd, gedeeld door 261 dagen. Lees meer
De aanvulling is 20% van het dagloon om tot 90% van het uitkeringsloon te komen en 10% in het tweede ziektejaar om tot 80% van het uitkeringsloon te komen.

3. Onderneming ontvangt geen bericht van het UWV en betaalt daarom geen aanvulling.
De onderneming is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanvulling van het ziekengeld en kan niet alleen uitgaan van berichtgeving van het UWV. Indien de werknemer recht heeft op een aanvulling, zal de onderneming dit conform cao moeten doen. De onderneming moet dus altijd zelf in actie komen om het dagloon op te vragen of zelf te berekenen. Op basis van het dagloon kan de aanvulling dan worden gedaan.

4. De ziekmelding wordt niet (tijdig) gemeld bij het UWV. Zodra de uitzendkracht zich meldt bij het UWV zal de onderneming hierover bericht ontvangen en mogelijk een boete ontvangen voor het (te laat) melden. Ziekmelding dient uiterlijk op de vierde ziektedag door uitzendonderneming bij het UWV gemeld te zijn om dergelijke boetes te voorkomen.

5. De onderneming is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en denkt dat het UWV toch de Ziektewet-uitkering zal verrichten.
Eigenrisicodragers voor de Ziektewet vallen niet onder het UWV, de onderneming zal 90% van het dagloon moeten uitbetalen gedurende de arbeidsongeschiktheid in het eerste ziektejaar en 80% gedurende het tweede ziektejaar (ziekte-uitkering duurt maximaal 104 weken), ook bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. Let op! Eigenrisicodragers ontvangen dus ook geen bericht van het UWV over het dagloon. De volledige uitvoering van de correcte uitbetaling van het ziekengeld ligt in handen van de onderneming.

6. Dagloonberekening wordt niet goed uitgevoerd bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, of bepaalde tijd contracten.
De berekening wordt gebaseerd op het naar tijdsruimte vastgestelde loon, zoals hierboven beschreven.

Veelgestelde vragen over (aanvullende) ziektewetuitkeringen
1. Hoe lang dient de aanvulling te worden gedaan? Zolang als de ziekte voortduurt en er geen herstelmelding is (de maximale periode voor de aanvulling is 2 jaar).

2. Hoe weet ik of mijn voormalige uitzendkracht, die inmiddels uit dienst is, nog ziek is?
Het UWV zal de onderneming een bericht sturen, zodra de werknemer hersteld is. Het is echter verstandig en in het belang van de onderneming om ook hier zelf de verantwoording te nemen. Mocht de herstelbrief om wat voor reden dan ook, niet worden ontvangen, dan zou er ten onrechte te lang een aanvulling worden uitgekeerd.
Blijf daarom in contact met uw uitzendkracht! Of besteed de Ziektewetbegeleiding uit aan ondernemingen die hierin zijn gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Flexcom4 of keesz. Het goed uitvoeren van de Ziektewet is niet eenvoudig. Gelukkig zijn er specialisten die u hiermee kunnen helpen. Ook zijn er mogelijkheden om de (aanvullende) Ziektewetuitkeringen en begeleiding te verzekeren.

Aanvullende opmerking
Onlangs is er een uitspraak gedaan door het Gerechtshof Den Haag, waarin wordt bepaald dat beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, ondanks het uitzendbeding, niet is toegestaan conform artikel 7:670. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 is lid 13 waarin stond opgenomen dat er per CAO kon worden afgeweken, komen te vervallen. Een uitspraak die gevolgen kan hebben voor de opgenomen artikelen in de uitzend-cao’s van de ABU en NBBU. Er bestaat de kans dat tegen de uitspraak nog cassatie wordt ingesteld. Lees meer

Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero

Lees ook deze column
CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid

Linda Bol is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero.