"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SamenWerkt masterclass ‘Ondernemen in de flexbranche’

Op 6 juli 2020 gaf coöperatie SamenWerkt een masterclass onder de titel ‘Ondernemen in de flexbranche’.
SamenWerkt
Sprekers waren Marcel Reijmers (directeur FlexKnowledge), Judith Tielen (Tweede Kamerlid VVD) en Rendert Algra (voorzitter SamenWerkt). In het forum zaten naast Judith Tielen en Marcel Reijmers, ook Roelof Vlieg (bestuurslid SamenWerkt en directeur Online-People) en Mathijs Stoffer (juridisch medewerker)

Reijmers over NOW, nieuwe cao en evaluatie uitzendregime
Marcel Reijmers gaf om te beginnen informatie over de NOW regeling. De NOW 1.0 regeling is 138.000 x aangevraagd. Hij adviseert zo lang mogelijk te wachten met het aanvragen van NOW 2.0, want dan weet je als aanvrager de (bijna definitieve) hoogte van de loonsom.

De NOW regeling 1.0 gold tot periode 5 (maand mei). De aanvraag voor de NOW 2.0 moet hierop aansluiten. Hij krijgt heel veel vragen van uitzendbureaus over de NOW regeling 2.0. Belangrijk is dat bij de NOW 2.0 de medewerkers worden geïnformeerd en dat aantoonbaar is wat er wordt gedaan met de scholingsverplichting. Lees meer uitleg over NOW 2.0.

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten
Er wordt momenteel onderhandeld over de nieuwe cao. Het zou gunstig zijn als er in de nieuwe cao voor uitzendkrachten een verkorte 4-dagentermijn werd afgesproken en een jaarurenmodel werd geïntroduceerd, zo geeft Reijmers aan. Als de uitzendtermijnen worden verkort is dat minder gunstig voor de flexbranche, evenals de situatie dat er bij detachering een aanvulling voor de Ziektewet wordt afgesproken en er altijd sprake zou moeten zijn van een individuele feestdag-reservering.

Evaluatie uitzendregime
Hij noemt ook de evaluatie van het uitzendregime, waartoe minister Koolmees opdracht heeft gegeven. In de evaluatie wordt erkend dat de regels voor de uitzendbranche niet eenvoudig zijn. De conclusie van het onderzoek is dat de positie van de uitzendkracht is verbeterd. De uitzendkracht heeft meer inkomenszekerheid, maar wel minder baanzekerheid. Contracting en de druk om zzper te worden, bemoeilijken de positie van uitzendkrachten.

Er is nog geen vervanging van de wet DBA, waardoor er geen gelijk speelveld is. De toename van contracting enerzijds en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) anderzijds, versterken het ongelijke speelveld. Een coöperatie biedt in zijn optiek een goede oplossing in het licht van de Wab. De coöperatie is een uitzendbureau in de zin van de wet, de risico’s zijn beperkt en samen kunnen deelnemers aan de coöperatie de uitdagingen aangaan.

Judith Tielen: zonder uitzenders is er geen balans!
Judith Tielen heeft allerlei rollen vervuld binnen de arbeidsmarkt waaronder als werknemer en zzp’er. Zij is Tweede Kamerlid sinds oktober 2017 voor de VVD en woordvoerder voor onder meer het beleidsthema arbeidsmarkt.

Wet arbeidsmarkt in Balans ‘zonder evenwicht, geen balans’
Wat is de uitdaging in de arbeidsmarkt? Er moet meer geld worden verdiend met minder mensen, want de beroepsbevolking krimpt. In de coronatijd werd duidelijk (vooral in de horeca) dat flexwerkers niet (meer) werden opgeroepen. Tegelijkertijd was er meer vraag naar flexibiliteit. Dit toont aan dat flex wel echt nodig is. De economie moet wendbaar en weerbaar zijn.

‘Wij (de politiek) hebben het flexaanbieders wel moeilijk gemaakt,’ zegt zij, ‘want de premies zijn hoger voor flexkrachten.’ De politiek wil uiteindelijk minder flex, maar ‘vast ook minder vast’.

Judith Tielen heeft aan minister Koolmees om een evaluatie gevraagd van de Wab na het eerste kwartaal. ‘De cijfers in de evaluatie zeggen nog weinig, omdat de arbeidsmarkt op dit moment wordt gedomineerd door de coronacrisis,’ geeft zij aan.

Hoe dan verder?
De commissie Borstlap heeft uitgebreid verslag gedaan en concludeert: je bent werknemer tenzij je ondernemer of uitzendkracht bent. In de politiek wordt vaak gesproken over ‘doorgeschoten flex’, maar is er ook geen sprake van ‘doorgeschoten vast’? Bijvoorbeeld bij ziekte en re-integratie?

Wat is de rol van uitzenders? Judith Tielen vindt dat er zonder uitzenders er geen balans is. Uitzenders kunnen doorgeschoten vormen van vast en flex uitbalanceren, maar helaas staan uitzendbureaus niet altijd in een positief daglicht. Wat dat betreft ziet Judith Tielen nog wel de uitdaging: hoe kan misbruik van arbeid worden tegengegaan?

Wat is voor haar het ideale evenwicht tussen vast en flex? ‘Iedereen wil een vaste baan, wordt vaak gezegd. Flexibiliteit wordt afgeremd. Toch hebben jonge mensen zelf ook behoefte aan flexibiliteit (zij willen zelf werkdagen uitkiezen et cetera),’ vindt Tielen. ‘Onder de streep moet er wel voldoende geld binnenkomen. Bonafide uitzendbureaus kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.’

Rendert Algra pleit voor deelname aan de coöperatie
‘SamenWerkt wil een coöperatie zijn voor duurzaam werk vanuit het bonafide gedachtegoed. We willen juridische zekerheid geven vanuit SamenWerkt. Niet alleen omwille van de Wab, maar ook voor de toekomst. Backoffice leveranciers hebben veel goed gedaan voor de markt. Deze bedrijven hebben absolute meerwaarde, maar de invoering van de Wab hindert hun rol. Uitzendbureaus moeten zelf het juridisch werkgeverschap dragen. Voor kleine en middelgrote uitzendbureaus is dat erg lastig. In een coöperatie doe je het samen.’

‘Als uitzender behoud je je eigen identiteit en je dienstverlening is ‘goedgekeurd’ door SamenWerkt. Dankzij de samenwerking is het mogelijk extra dienstverlening te bieden. In de coöperatie trekken uitzenders samen op en geven gezamenlijk invulling aan vraag en aanbod van arbeid. Alle stakeholders zijn daarbij in beeld, dus ook de werknemers. Zij worden geholpen via een transferpool en opleidingen, wat leidt tot meer werkzekerheid! De kernwaarden van SamenWerkt zijn samengevat in het merkenpaspoort.’

Forum
Vervolgens konden er vragen worden gesteld door de deelnemers aan de forumleden en de sprekers.
Wie de gehele masterclass terug wil zien, kan dat doen via deze link: samenwerkt.nl.

Bron: SamenWerkt, 9 juli 2020

Zie ook
Coöperatie SamenWerkt gelanceerd voor uitzendbranche

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.