"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Toelichting door Nettie Alkema

Een van de sectoren waar de banen voor het oprapen liggen is de Metaal en Techniek. En dan met name bij het metaalbewerkingsbedrijf. Het UWV publiceerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat voor de moeilijk vervulbare vacatures 30% van de werkgevers een beroep doet op headhunters, werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus. Als uitzendorganisatie krijg je dus regelmatig te maken met de cao Metaal en Techniek. Een niet eenvoudige cao met een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties.

De cao Metaal en Techniek is een cao die voor een vijftal bedrijfstakken geldt:
– Carrosseriebedrijf
– Goud- en Zilvernijverheid
– Isolatiebedrijf
– Technische Installatiebedrijf
– Metaalbewerkingsbedrijf.

De cao kent een A-gedeelte, wat van toepassing is op alle genoemde bedrijfstakken, en daarnaast heeft elke tak nog zijn eigen regelingen. Deze bedrijfstakeigen regelingen verschillen onderling niet veel en het voert te ver om ze hier allemaal te behandelen. In deze blog beperk ik mij tot het metaalbewerkingsbedrijf.

CAOWijzer, gratis demo
[Advertentie] Gratis demo CAOWijzer
Ik laat zien wat de inlenersbeloning in combinatie met deze cao inhoudt. En net als in mijn vorige blogs begin ik met welke elementen van een cao ook al weer onder de regels van de inlenersbeloning vallen:

 1. Het geldende periodeloon in de schaal
 2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
 4. Initiële loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
 6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

Periodeloon
In artikel 10 lid 2 van de cao wordt voor de indeling van de functies verwezen naar ‘het meest recente Handboek Functie-Indeling voor de Metaal en Techniek, dat onderdeel uitmaakt van deze cao’. Dit handboek is vrij eenvoudig via internet te vinden. Het meest recente exemplaar dateert van 2010 (!). Er wordt gewerkt met 63 functiefamilies. Elke functiefamilie omvat een aantal referentiefuncties. Deze functies corresponderen met functiegroepen en de functiegroep is dan weer gekoppeld aan een salarisschaal. Afhankelijk van een aantal niveau onderscheidende kenmerken kan de uitzendkracht worden ingedeeld in een functie, een functiegroep en dus ook een salarisschaal.

Indeling van de uitzendkracht in een functie is geen eenvoudige zaak. Mijn advies is dan ook om goed met de inlener te overleggen en samen vast te stellen welke indeling van toepassing is.
Is de uitzendkracht eenmaal ingedeeld, dan is de salarisgroep bekend en kan er, na vaststelling van het aantal functiejaren waar een uitzendkracht over beschikt, een salaris worden vastgesteld. In artikel 33 lid 2 staat wat er onder een functiejaar wordt verstaan:
Onder functiejaren wordt verstaan de jaren gedurende welke de werknemer die op 30 juni 2017 23 jaar of ouder is zijn functie in het bedrijf van de werkgever vanaf 23 jaar uitoefent. En voor de werknemer die op of na 1 juli 2017 22 jaar wordt de jaren gedurende welke de werknemer vanaf 22 jaar zijn functie in het bedrijf van de werkgever uitoefent. Onder functiejaren wordt mede begrepen de fictieve functiejaren welke de werkgever aan de werknemer heeft toegekend.

Deze zinsnede gaf voorheen de uitzendwerkgever de ruimte om geen periodieken toe te kennen aan werknemers die al langere tijd in de metaalbewerking aan de slag waren. Door ze regelmatig van inlener te wisselen, zou je kunnen stellen dat er geen ervaringsjaar in het bedrijf van de werkgever wordt opgebouwd. Aan deze uitzendkrachtonvriendelijke situatie komt per 30 december met het inwerkingtreden van de nieuwe uitzendcao’s een einde.* Vanaf dat moment telt ervaring in (nagenoeg) dezelfde functie bij verschillende opdrachtgevers gewoon mee.

De cao kent zowel tabellen voor maandlonen als voor vierwekenlonen. Welke tabel van toepassing is, is afhankelijk van het betalingstijdvak van de inlener. De waarde van een uurloon is vastgelegd in de cao, namelijk 0,607% van het maandloon of 0,658% van het periodeloon. De oplettende cijferaar zal gezien hebben dat het uurloon op basis van het maandloon iets hoger ligt dan het uurloon op basis van het periodeloon. Functiegroep D/5 met 0 functiejaren leidt op basis van de maandtabel (€ 2.104 per 01-01-2019) tot een uurloon van € 12,78 en op basis van de periodetabel (€ 1.935 per 01-01-2019) tot een uurloon van € 12,74. Natuurlijk mag de periodetabel als basis gebruikt worden, op voorwaarde dat de inlener dit ook doet. Eenvoudiger is het om altijd het uurloon op basis van de maandtabel te gebruiken, dan betaal je altijd voldoende.

Door gebruik van deze uurloonpercentages is er geen recht meer op ADV. Ik kom hier later op terug.
LET OP: De cao voor de Metaal en Techniek is een minimum cao (artikel 1 werkingssfeer). Het kan dus voorkomen dat een inlener een hoger salarisniveau hanteert voor zijn reguliere personeel dan wat de cao voorschrijft. In dat geval ben je als uitzendonderneming verplicht om het hogere loon te betalen. Stem dit dus goed af met je inlener!

En nog een LET OP: de cao kent aparte tabellen voor jeugdigen met verschillende opleidingsniveaus. In het onlangs bereikte cao-akkoord is opgenomen dat met ingang van 1 juli 2019 er nieuwe tabellen zijn voor jonge werknemers van 16 tot en met 20 jaar en daarnaast is er ook een nieuwe tabel voor BBL-ers. De nieuwe cao-tekst is nog niet gepubliceerd en dus is er geen wettelijke grondslag voor toepassing van de nieuwe regels. Maar het kan heel goed zijn dat de inlener dit al wel doet om correcties met terugwerkende kracht te voorkomen. En dan ben jij als uitzendondernemer verplicht om te volgen. Informeer hiernaar bij je inlener!

ADV
De cao kent een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week. Om deze gemiddelde arbeidsduur te bereiken wordt er normaliter 40 uur gewerkt en wordt er 2 uur ADV per week opgebouwd. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft in haar factsheet normale arbeidsduur aangegeven dat in de Metaal en Techniek een 38-urige werkweek geldt en dat er GEEN recht op ADV is. Doordat de uurlonen worden berekend op deze 38-urige werkweek (0,607% is gelijk aan 38 uur per week), is de ADV al verdisconteerd in het uurloon. En dit leidt in negen van de tien gevallen tot onduidelijkheid. Want wat nou als de uitzendkracht wel 40 uur per week werkt? En net als zijn collega’s ADV op wil nemen?

Het antwoord is als volgt. Heeft de uitzendkracht een dienstrooster van 40 uur, dan krijgt hij in alle werkweken van 40 uur deze uren als normale uren uitbetaald. Omdat het dienstrooster niet wordt overschreden is er geen sprake van overwerk. Wanneer hij een maand lang geen ADV opneemt, heeft hij een hoger loon dan wat de loonschaal aangeeft, namelijk 40/38e van dit loon. Neemt hij wel ADV op, dan worden deze uren niet doorbetaald. De vergoeding van zijn ADV uren is immers al verdisconteerd in het uurloon.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf worden de verschillende toeslagen besproken:

  • Artikel 42 betreft de toeslag voor overuren. Afhankelijk van het aantal overuren en het moment waarop de overuren worden gewerkt, gelden andere percentages. De gegeven percentages zijn gerelateerd aan het maandsalaris respectievelijk periodesalaris. Het percentage per uur wordt bereikt door het maandpercentage te delen door het uurloonpercentage. Voorbeeld: 0,78% van het maandsalaris is 0,78 / 0,607 = 128,5% per uur.
  • Artikel 42a behandelt de toeslag voor uren buiten het dagvenster. En een dagvenster is een periode van 12 uur wat loopt van 06:00 uur tot 18:00 uur. De werkgever mag 1x per jaar voor de duur van 1 jaar het dagvenster verschuiven naar 07:00 uur tot 19:00 uur of, met instemming van de personeelsvertegenwoordiging naar 08:00 tot 20:00 uur.
  • Artikel 43 beschrijft de betaling van verschoven uren. Verschoven uren zijn de uren die buiten het dienstrooster worden gewerkt maar die niet zorgen voor overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur.
  • Artikel 44 betreft de betaling van reisuren. Reisuren vallen (nog) niet onder de inlenersbeloning. Per 30 december verandert dit met de inwerkingtreding van de nieuwe uitzendcao’s. De cao stelt overigens wel in artikel 2b Inleenkrachten dat uitzendkrachten (onder andere) recht hebben op de betaling van reisuren. De inlenende werkgever moet zich ervan verzekeren dat de uitzendkracht deze reisuren betaald krijgt. Dit heet ook wel de vergewisplicht. Ik kom hier in een latere blog op terug.
  • Artikel 45 tenslotte gaat over de ploegentoeslag.

Initiële loonsverhogingen
In het al eerder genoemde behaalde cao-akkoord is een aantal loonsverhogingen overeengekomen:

CAO Metaal en Techniek 2019-2021, loonsverhogingen, bron CAOWijzer overzicht
Loonsverhogingen CAO Metaal en Techniek 2019-2021, bron CAOWijzer

Geen kinderachtige verhogingen dus. Zolang het akkoord niet is omgezet in een nieuwe cao-tekst, is de uitzendorganisatie niet verplicht de loonsverhogingen toe te passen, TENZIJ de inlener dit al wel doet. Vraag dit dus na bij je inlener en leg het antwoord vast!
Kostenvergoedingen
De cao kent vergoedingen voor reiskosten werk-werk (artikel 46), verblijfskosten en maaltijdvergoeding (artikel 46 en 47) en een gereedschapsvergoeding voor houtbewerkers (cao deel B artikel 42). Voor al deze vergoedingen geldt dat ze alleen betaald hoeven te worden indien dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding kan. Bruto vergoedingen vallen niet onder de inlenersbeloning, met uitzondering van de inconveniëntentoeslag. Deze is echter niet in deze cao opgenomen.

Periodieken
Artikel 35 van de cao geeft duidelijk aan wanneer een werknemer recht heeft op een periodiek: Verhogingen op grond van functiejaren worden eenmaal per jaar toegekend, doch uiterlijk in de betalingsperiode waarin een nieuw functiejaar begint, een en ander totdat het maximum aantal functiejaren in de betreffende salarisgroep is bereikt.

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!

CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen et cetera.
Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning… het vervolg
De komende maanden vervolg ik deze serie blogs met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. De komende maanden staan de volgende cao’s nog op de planning: de cao voor de Metalektro, de cao VVT, de cao Supermarkten en tot slot de cao voor het glaszetters- en schildersbedrijf. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via info@caowijzer.com of op 06-28933997.
Tot de volgende keer!

Nettie Alkema

* In de nieuwe geharmoniseerde CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021 ABU en NBBU, die geldt vanaf 30 december 2019 is dit verwoord in artikel 16 Inlenersbeloning lid 5:
“Als de uitzendkracht voor de uitzendonderneming in (nagenoeg) dezelfde functie werkzaam is bij verschillende opdrachtgevers en door de wisseling van opdrachtgevers niet in aanmerking komt voor de toekenning van een periodieke verhoging bij deze opdrachtgevers, houd de uitzendonderneming bij elke volgende terbeschikkingstelling in (nagenoeg) dezelfde functie rekening met deze werkervaring voor het toekennen van een periodieke verhoging.”

Zie ook
Akkoord CAO Metaal en Techniek 2019-2021

Meer columns met uitleg over cao’s en de inlenersbeloning
CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.