"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inhoudingen op loon, verbod uitgesteld


Zoals ik in mijn artikel “Inhouding op loon, dit WAS” van 28 september j.l. heb beschreven, zitten er heel veel haken en ogen aan de invoering van de nieuwe wet (Wet aanpak schijnconstructies). Gelukkig heeft minister Asscher besloten om de invoering met zes maanden uit te stellen, om daarmee de onbedoelde effecten beter in kaart te brengen en hopelijk aanpassingen te doen.

Is de kou uit de lucht?
Nee, zeker nog niet. Het stemt hoopvol dat de minister alle consequenties zorgvuldig wil afwegen en dus kiest voor uitstel. Dat is echter geen garantie dat de problematiek voor de flexbranche definitief tot het verleden behoort.

In mijn vorige artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de soorten van inhoudingen waar vooral de problemen ontstaan. In dit artikel ga ik in op een andere problematiek, het “netto minimumloon”. Als het netto minimumloon niet geraakt mag worden door inhoudingen, moet dus vastgesteld worden wat het netto minimumloon is. Probleem is echter dat de wet geen netto minimumloon kent!

Wat is het netto minimumloon?
De wet kent uitsluitend een BRUTO minimum maandloon en weekloon. Er is geen wetsvoorstel om een wettelijk kader voor een NETTO minimumloon te creëren, en toch zullen we, als het verbod op inhoudingen (gedeeltelijk) doorgaat, vast moeten stellen wat het NETTO minimumloon is. Op de website van de rijksoverheid wordt ook aangegeven dat het NETTO minimumloon wettelijk niet bestaat en afhankelijk is van de concrete situatie: “Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.”

Uitvoering is complex
Om de wet WAS op het vlak van het verbod op inhoudingen uitvoerbaar te maken, heeft de wetgever nog huiswerk te verrichten. In de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer wordt uitsluitend gesproken over het opnieuw onder de loep nemen van de complexiteit rondom de inhoudingen op zich. Het definiëren van het vertrekpunt – het wettelijk niet bestaande NETTO minimumloon – staat (nog) niet op de agenda. Welke aanpassingen minister Asscher ook maar gaat doen, zoals het er nu voorstaat, wordt op de allerbelangrijkste vraag geen antwoord gegeven.

Flexknowledge blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en is ook een plan aan het uitwerken, mocht het toch zover komen dat met name kosten voor huisvesting en zorgverzekering niet meer op het (netto) minimumloon ingehouden mogen worden, er een alternatief geboden kan worden voor flexbedrijven die geheel te goeder trouw hun flexkrachten ontzorgen door het regelen van de huisvesting en zorgverzekering.

Henk Geurtsen, FlexKnowledge

Henk Geurtsen is de oprichter van Experts in Flex en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche.