Werkloosheid al zes maanden stabiel

0
95

Werkloosheidspercentage al zes maanden vrijwel gelijk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen.

In augustus waren er 8,8 miljoen werkenden, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 353 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.

Werkloosheid en WW-uitkeringen 2011-2018, bron ILO en CBS

De rest van de groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind augustus 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

UWV: 278 duizend WW-uitkeringen
Eind augustus verstrekte UWV 278 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er ruim duizend minder dan eind juli 2018. In vergelijking met augustus 2017 nam het aantal WW-uitkeringen met 84 duizend af (een afname van 23,2 procent). Eind augustus ontvingen 269 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: Instroom en uitstroom van WW-uitkeringen daalt
In de periode januari tot en met augustus 2018 werden er 230 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 282 duizend WW-uitkeringen beëindigd. Dat komt neer op een afname van de instroom met 16,7 procent en een afname van de uitstroom met 13,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

Vooral de uitstroom uit werkloosheid neemt af
Sinds het begin van 2014 neemt het aantal werklozen af. De daling van de werkloosheid werd in 2018 steeds kleiner, en over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen gemiddeld gelijk. De verandering van het aantal werklozen is het saldo van vier verschillende stromen. Mensen kunnen werkloos worden doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, gaan tot de werklozen behoren. De groep werklozen wordt weer kleiner door mensen die werk vinden of de arbeidsmarkt verlaten.

Het aantal werklozen dat werk vindt is afgenomen. Ook verlaten minder werklozen de arbeidsmarkt. Daardoor is de uitstroom uit de werkloosheid vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen. Enerzijds zijn dat baanverliezers en anderzijds niet-werkenden die op zoek gaan naar werk.

Bron: CBS, 20 september 2018