Wat als SNCU en StiPP zich melden?

0
1437

De eerste klap is een daalder waard als SNCU en StiPP zich melden.

Lianne Langedijk
Lianne Langedijk

Voorkomen is beter dan genezen
Dat vindt jurist Lianne Langedijk. Zij heeft zich recent aangesloten bij FlexKnowledge, waar zij zich, naast andere juridische kwesties, vooral bezig gaat houden met SNCU- en StiPP-aangelegenheden.

Lianne is sinds zes jaar werkzaam in het arbeidsrecht, waaronder in de flexbranche. Net als de andere consultants van FlexKnowledge gaat zij uit van het standpunt: voorkomen is beter dan genezen. Zij wil er graag direct bij betrokken worden als de SNCU of StiPP zich meldt. ‘De ervaring leert dat na het vooronderzoek het dossier dan in veel gevallen direct al kan worden gesloten en de SNCU en/of StiPP dus niet langskomen,’ zegt ze.

Ervaring met de flexbranche
‘Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Mijn vader heeft een onderneming in de agrarische sector waar een uitzendonderneming ‘aan hing’ en mijn moeder heeft een uitzendbureau met voornamelijk arbeidsmigranten als uitzendkrachten. In 2015 ben ik bij een accountantskantoor gaan werken, waar ik me voornamelijk heb bezig gehouden met het juridische gedeelte van uitzenden en detacheren. Ik heb daar ook veel samengewerkt met de loonafdeling van het kantoor. Soms kwamen cliënten in aanraking met de SNCU en StiPP en heb ik intensief inhoudelijk meegewerkt aan het behandelen van deze dossiers.’

Aanpak FlexKnowledge
‘Er zijn natuurlijk meer adviesbureaus, maar de werkwijze van Marcel en de andere consultants sprak me het meest aan: het vertalen van ingewikkelde wet- en regelgeving naar bruikbare praktijk. En dat speelt ook bij onderzoeken van SNCU en StiPP. Je kunt daar als adviseur op het laatste moment instappen en dan gaan redden wat er te redden valt om daarna heel veel herstelwerk te begeleiden, maar dat is vaak duur voor de ondernemer en leidt meestal niet tot het gewenste resultaat.

De aanpak van FlexKnowledge is anders: vanaf het moment dat de eerste brief op de mat belandt, willen wij erbij betrokken worden om grip te houden op het hele proces met als streven dat na het vooronderzoek het dossier kan worden gesloten. En die aanpak is succesvol.’

Wat doet de SNCU?
‘De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten controleert onder andere op naleving van de uitzendcao’s. Dat kan die van de ABU of die van de NBBU zijn. Daarnaast behandelt de SNCU tevens de StiPP-dossiers, daarom heb ik het hierna alleen nog over de SNCU. De procedures die beide partijen hanteren, lijken heel erg op elkaar en worden daarom vaak gecombineerd. De SNCU wordt ook wel de ‘Cao-Politie’ genoemd’.

Stel de SNCU meldt zich bij een uitzendbureau, wat dan?
‘Mijn ervaring is dat de SNCU zich op twee manieren kan melden bij een onderneming. In het eerste geval vragen zij een onderneming om een vragenlijst in te vullen om zo na te gaan of de onderneming onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten valt. Als dat niet zo blijkt te zijn, zal de SNCU het dossier sluiten. Dat gebeurt in de praktijk echter niet zo vaak.

In het tweede geval gaat het duidelijk om een uitzendbureau en verzoekt de SNCU om gegevens aan te leveren. Meestal zijn dat de personeelsdossiers van 10 werknemers over een bepaalde periode met een aantal loonstroken en betaalbewijzen, de opgave en bewijs van afdracht aan SFU, bewijs of is voldaan aan de scholingsbestedingsverplichting en een aantal boekhoudkundige rapporten. Deze gegevens dienen meestal binnen zes weken te worden aangeleverd.’

Wat is van belang in dit stadium?
‘In het eerste geval, de vragenlijst, is het voor een onderneming die geen uitzendovereenkomsten aangaat met haar werknemers van groot belang om de vragenlijst correct in te vullen. Zo kan de SNCU tot de juiste conclusie komen.

In het geval dat een onderneming wel uitzendovereenkomsten sluit, is het van belang om de gegevens tijdig en volledig aan te leveren. Als niet wordt meegewerkt, kan de SNCU naar de rechter stappen. Als die vaststelt dat de onderneming mee had moeten werken, mag de SNCU een boete opleggen die kan oplopen tot € 100.000,-.

Het is verstandig de dossiers die de onderneming wil aanleveren, vooraf te laten beoordelen op alle aspecten waar de SNCU naar kijkt. Denk aan de opbouw van de reserveringen, de inlenersbeloning en de onderliggende bewijsstukken. Het is ook van belang de gegevens volledig en geordend aan te leveren en een representatief beeld te geven van de werkwijze binnen de uitzendonderneming.

Met deze aanpak kunnen veel kosten worden bespaard die anders in een later stadium naar voren kunnen komen. Niet alleen scheelt het nabetalingen, maar ook heel veel dossieronderzoek om aan de omgekeerde bewijslast van de SNCU te kunnen voldoen.’

Stel de dossiers zijn aangeleverd, wat kan er dan gebeuren?
‘In het ideale geval sluit de SNCU het dossier, omdat er geen of onvoldoende afwijkingen zijn geconstateerd om nader onderzoek te verrichten. In andere gevallen kondigt de SNCU aan om nader onderzoek te willen doen en volgt er een controle op locatie die een dag duurt. Hiervoor schakelt de SNCU externe partijen in, waarvan Providius en Normec de bekendste zijn. Wanneer er afwijkingen zijn geconstateerd, wordt door die partij een conceptrapportage opgesteld waarin een indicatieve schadelast wordt vermeld.’

Wat kan men met zo’n conceptrapportage?
‘Het is belangrijk om inhoudelijk te reageren op die conceptrapportage. Bij dit stadium hoort ‘hoor en wederhoor’ en het is verstandig om daar gebruik van te maken. Soms wordt de indicatieve schadelast naar beneden aangepast. Daarna wordt de conceptrapportage definitief en belandt het dossier bij de SNCU zelf. Hetzelfde traject geldt voor de StiPP-controles.’

Wat gebeurt er daarna?
‘De SNCU controleert de rapportage nog een keer en voegt daar een verklaring bij die de uitzendonderneming moet ondertekenen. De uitzendonderneming verklaart dan dat hij in het vervolg de CAO (ABU of NBBU) correct na zal leven en de indicatieve schadelast zal betalen.

Hoewel de fase van hoor en wederhoor reeds doorlopen is, is mijn ervaring dat ook hier (mits er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot hoor en wederhoor) nog een opening bestaat om in gesprek te gaan over inhoudelijke punten van die definitieve rapportage. Daarom is het van belang om al in een vroeg stadium in te grijpen. Daarmee voorkom je vaak een ‘echte juridische procedure’, bespaar je hoge kosten en veel negatieve energie.’

Wat als partijen er nog niet uit komen?
‘Als de uitzendonderneming de verklaring bij de definitieve rapportage niet ondertekent, mag de SNCU naleving en voldoening van de schadelast bij een rechter afdwingen. Voordat dat daadwerkelijk gebeurt, bestaat er in sommige gevallen toch nog ruimte voor onderhandeling, mits de juiste punten worden aangehaald. Mocht ook dit tot niets leiden, dan is het zaak de gerechtelijke procedure met de juiste verweren en correct in te zetten. Afhankelijk van de hoogte van de schadelast kan Flexknowledge hierin bijstaan.’

Conclusie
‘Het is duidelijk: als de SNCU, al dan niet namens StiPP, van zich laat horen, is het verstandig om direct advies in te winnen over het pad dat het beste bewandeld kan worden. Dan wordt de kans groter dat het dossier al in een vroeg stadium kan worden afgesloten en de kosten beperkt blijven.’

Bron: FlexKnowledge, 11 maart 2020

Neem voor meer informatie contact op met Lianne Langedijk of Marcel Reijmers van FlexKnowledge.