Minimumjeugdloon wordt gefaseerd afgeschaft

0
770

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in stappen afgeschaft. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Ook heeft het kabinet met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft het pakket arbeidsmarktmaatregelen vandaag naar de Tweede Kamer verzonden.

De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen. Het loon van jongeren van 18 tot 20 jaar zal meestijgen, om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Compensatie voor werkgevers
Werkgevers worden voor de hogere jeugdlonen gecompenseerd waardoor de jongeren hen niets extra gaan kosten. Dat gebeurt via de subsidieregeling lage inkomensvoordeel. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste WML verdienen.

Minimumuurloon
Ook wil het kabinet naar een wettelijk minimumuurloon. Uitgangspunt is dat het totale loon gedeeld door het aantal gewerkte uren minimaal voor elk uur het wettelijk minimumuurloon moet bedragen. Hierdoor is er geen onderbetaling meer bij meerwerk.

Seizoensgebonden werk
Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de periode in de ketenbepaling drie in plaats van de wettelijke zes maanden zijn.

Transitievergoeding
Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Bron: Rijksoverheid, 21 april 2016