ADP: Werkgeverslasten stijgen in 2016

0
219

De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar.

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) daalt van 6,95% naar 6,75%. De pensioenpremies dalen ten opzichte van vorig jaar, maar de verschillen hierin zijn marginaal.

De genoemde dalingen zijn onvoldoende om de toegenomen lasten teniet te doen, waardoor de meeste werkgevers hogere kosten hebben dan in 2015. Alleen werkgevers in de bouwsector zien hun werkgeverslasten dalen.

Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.

Bouwbedrijven zien lasten dalen
Werkgevers in de bouw betalen in 2016 een lagere sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). Deze premie daalt van 12,83% naar 6,07%. Voor een werknemer die meer dan het maximumpremieloon (52.763 euro) verdient, hoeft een bouwbedrijf nu 267 euro minder premie per vier weken te betalen dan vorig jaar. Voor een werknemer met een modaal loon van 2.599 euro betaalt een werkgever 186 euro per vier weken minder aan sectorpremie.

De sectorpremie in de bouw daalt, de bijdrage voor de ZVW valt lager uit en de afdracht aan het scholingsfonds vervalt. Hoewel de werkgeverslasten in de bouw over de gehele linie dalen, is de daling van de lasten het grootst bij werknemers met een brutosalaris van 3.750 euro per vier weken. Werkgevers zijn aan deze werknemers 273 euro minder kwijt ten opzichte van vorig jaar.

Sectorpremies dalen
Ook in de overige meegenomen branches daalt de sectorpremie in 2016, gemiddeld van 2,16% naar 1,78%. Oorzaak is een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen. In 2015 waren er 24.000 minder WW-uitkeringen te betalen en dit jaar zijn dat er nog eens 29.000 minder. “Dit zorgt voor een betere vermogenspositie van de fondsen, waardoor er ruimte ontstaat voor het verlagen van de sectorpremies,” zegt Dik van Leeuwerden, verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving bij ADP.

De overige premies voor werknemersverzekeringen en met name de AWF-premie en de WIA-basispremie stijgen.

Belangrijke wetswijzigingen voor werkgevers in 2016
Naast de veranderingen in werkgeverslasten zijn er in 2016 ook andere zaken waarmee werkgevers rekening moeten houden. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en zes maanden en wordt het gemakkelijker om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen of te houden. De duur van WW-uitkeringen wordt per 1 januari 2016 ieder kwartaal met een maand teruggebracht. Uiteindelijk komt die duur uit op maximaal 24 maanden.

Onder de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moeten werkgevers het minimumloon altijd giraal uitbetalen. Het verbod op inhoudingen, dat een grote invloed heeft op de loonadministratie, is wel uitgesteld tot 1 juli 2016. Werkgevers die hun bijdrage leveren aan de participatiewet kunnen in 2016 een subsidie van 2.000 euro verwachten voor elke werknemer met een arbeidsbeperking.

oea7ekfhvwrgovl8rwwvl2wgyvx57cy

afknnv6sxe3ljrt8ye2tc95w19u9plf

nyfhwrajo2rfd45r2hnunblm8sutlq7

smd17yqyr6uepoaj1noyv98e5abhpyp

Over de berekeningen
Voor de berekeningen van de werkgeverslasten is uitgegaan van de ZVW-bijdrage, de pensioenbijdrage en de premies werknemersverzekeringen. Voor de premie Werkhervattingskas (WHK) is uitgegaan van de gemiddelde premies voor de ZW, WGA-flex en WGA-vast.

Strikt genomen zijn alleen de ZVW, de WIA en de AWF één op één vergelijkbaar. Werkgevers betalen op individueel niveau voor de ZW- en WGA-lasten van werknemers die bij hen hebben gewerkt. Kleine werkgevers (loon in 2014 <319.000 euro) betalen nog wel een ZW- en WGA-premie op sectorniveau, grote werkgevers (loon in 2014 >3.190.000 euro) betalen een volledig individuele premie en middelgrote werkgevers (loon in 2014 tussen 319.000 euro en 3.190.000 euro) betalen een gewogen gemiddelde.

Bron: ADP, 7 januari 2016