"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Succesvol FlexFuture event Wet- en regelgeving

Experts in Flex organiseerde een geslaagd event op 16 november jl. dat in het kader stond van arbeidsmarkttrends en informatie over veranderingen in wet- en regelgeving. Het event trok veel belangstelling. Tijd voor een terugblik.

Maar liefst 180 deelnemers namen eraan deel. Het conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg voorzag in een gastvrije omgeving. Wim Davidse leidde het event.

Arbeidsmarkt krap in alle sectoren, beroepsgroepen en opleidingsniveaus

Hij opende de reeks presentaties met een toelichting op de arbeidsmarkttrends, onderbouwd met cijfers. “De economie is in recessie en desondanks groeit de werkgelegenheid met 1,6%. Per kwartaal komt er 4% nieuwe vacatures bij. In alle 35 arbeidsmarktregio’s is de beschikbaarheid van mensen voor vrijwel alle beroepsgroepen zeer krap door vergrijzing, uitstroom van senioren en te weinig instroom van jongeren. De krapte doet zich voor in alle opleidingsniveaus. Dit stelt werkgevers voor de uitdaging om personeel te vinden, op te leiden en te behouden. Ook voor de flexbranche is dit uitdagend.”

Wetgeving damt behoefte aan flexibele arbeid niet in

“Ook al probeert de overheid al jarenlang via wetgeving flexibiliteit in te perken, in de praktijk lukt dat niet of onvoldoende. Voor uitzenders en arbeidsbemiddelaars biedt dit veel kansen, vooropgesteld dat ze vernieuwend inspelen op de behoefte van kandidaten en opdrachtgevers.”

Uitzenden wordt vaker vorm van detacheren

“Het nieuwe uitzenden is een vorm van detacheren geworden,” constateert Wim Davidse. “Er zijn steeds meer hybride werkvormen en vast werk wordt onder invloed van de schaarste qua arbeidsvoorwaarden steeds flexibeler ingericht.”

Kortlopende uitzend-cao en meer zekerheid flexkrachten

Henk Geurtsen, oprichter en partner van Experts in Flex, belichtte aansluitend de relevante ontwikkelingen in regelgeving, plus tal van details die zijn veranderd in controles, waar managers en backoffice specialisten alert op moeten zijn.

Henk Geurtsen licht wet- en regelgeving toe op FlexFuture event, november 2023

“De verwachting is dat de huidige CAO voor Uitzendkrachten met een jaar wordt verlengd met mogelijk wel een aantal wijzigingen in de loop van 2024. Als het wetsvoorstel verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten wordt aangenomen verdwijnt de mogelijkheid om nulurencontracten aan te bieden voor elke werkgever. Voor scholieren en studenten met een bijbaan blijft dat wel mogelijk. Voor uitzenders blijft het uitsluiten van de loondoorbetaling mogelijk in de eerste 52 weken. Dat geeft dus potentieel commerciële kansen ten opzichte van ‘gewone’ werkgevers. Uitzenden in fase B/3 wordt verkort van 3 naar 2 jaar. De onderbrekingstermijn (beginnen met een schone lei ) gaat van 6 maanden naar 5 jaar (m.u.v. scholieren en studenten met een bijbaan). Voor seizoensarbeid, maximaal 9 maanden per jaar te verrichten, mag in de cao een onderbrekingstermijn van 3 maanden worden afgesproken.”

FlexFuture event 16 november 2023, deelnemers

StiPP-controles

“Controles door pensioenfonds StiPP hebben dit jaar tot forse boetes en veel discussie geleid. Fkexbedrijven bleken zich bij hun premieafdracht niet meer zoals voorheen te kunnen baseren op de Verklaring Pensioenverleden zoals ingevuld door flexkrachten. StiPP voerde controles uit over 2021 en 2022 met terugwerkende kracht en legde forse boetes op wanneer de door de uitzendkracht verstrekte verklaring niet bleek te kloppen met als gevolg een enorme schadelast die kon oplopen tot 3-5% van de totale loonsom. Inmiddels is er een tijdelijk aangepast beleid van StiPP voor controles t/m 2022; afdrachtsfouten – op basis van de Verklaring Pensioenverleden – over die jaren leiden t/m 2022 niet meer tot naheffing. Voor 2023 is het raadzaam het pensioenverleden van de werkenden nog wel precies te checken en waar nodig herstelaangiftes te doen, omdat de StiPP vanaf 1 januari 2023 wel gaat handhaven.
Met betrekking tot de StiPP is er nog een belangrijke wijziging per 1 januari 2024; de toetredingsleeftijd van uitzendkrachten wordt dan vanaf 18 jaar (tot nu toe was dit 21 jaar).”

CO2-rapportages verplicht

“Per 1 juli 2024 is een CO2-rapportage verplicht voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Uitzendkrachten die werken op contract met uitzendbeding hoeven daarin niet mee te worden geteld. Er wordt nog overlegd met het Ministerie over een ‘simpele’ rapportage voor de flexbranche.”

Inzet van zzp’ers

“De Modelovereenkomst Vrije Vervanging vervalt per 1 januari 2024. Het handhavingsmoratorium Wet DBA vervalt per 1 januari 2025. Het concept van de nieuwe ZZP-wet, die de Wet DBA moet vervangen, werd tijdens de internetconsultatie door ruim 1000 reacties vanuit de markt kritisch beoordeeld. Wanneer een zzp’er als zodanig mag werken, hangt volgens deze regelgeving af van meerdere factoren.” Geurtsen voerde de deelnemers langs de schema’s van de keuzes: ja/nee terecht ZZP?

Vaste eindejaarsuitkering en wettelijk minimumuurloon

“Per 1 januari 2024 geldt het wettelijk minimumuurloon op basis van 36 uur per week. Bij een 40-urige werkweek leidt dit tot een verhoging van ruim 15%. Dat geldt voor elke werkgever, het voordeel is dat dit voor uitzendwerkgevers leidt een tot een hogere omzet. Het nadeel is dat er minder ET-uitruil mogelijk is,” verklaarde Henk Geurtsen. “De uitzendkracht heeft volgens de uitzend-cao recht op vergoedingen die gelden bij de inlener. Dat leidt nog wel eens tot misverstanden. De vaste eindejaarsuitkering mag – bijvoorbeeld – niet in het uurloon worden verwerkt, maar moet worden uitgekeerd op het tijdstip zoals voorgeschreven in de cao van de inlener.”

Initiële loonsverhogingen

“Wanneer in de inleen-cao loonsverhoging met terugwerkende kracht (TWK) is afgesproken, geldt dit ook voor de uitzendkracht. Ook als de uitzending is beëindigd, maar de uitzendkracht wel bij de inlener heeft gewerkt in de periode waarop de TWK van toepassing was. SNCU zegt hier, samengevat, over: Als een medewerker in vaste dienst recht zou hebben op een loonsverhoging TWK, dan heeft de uitzendkracht daar ook recht op, óók als de medewerker/uitzendkracht inmiddels uit dienst is.”

Vooral actief in één sector? Consequenties voor pensioen en cao-toepassing

“Diverse uitzendorganisaties zijn actief in een of twee sectoren. Het hangt van de verdeling af of zij daarmee nog onder de uitzend-cao vallen (en dus onder pensioenfonds StiPP) of onder de betreffende inleencao’s, met die bijbehorende pensioenfondsen. De grenzen hiervoor gelden per rechtspersoon, niet per concern. De gevolgen van ‘teveel actief in één branche’ zijn dat de ABU-cao niet meer van toepassing is en voor leden van de NBBU zowel de NBBU-cao als de inleners-cao geldt. In dergelijke gevallen heeft de uitzendkracht of gedetacheerde per cao-punt recht op de gunstigste arbeidsvoorwaarde (uit de inleen-cao of uit de NBBU-cao),” aldus Henk Geurtsen tot besluit van dit onderdeel van zijn presentatie.

Actuele rechtspraak

Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) lichtte actuele jurisprudentie toe over het verschil tussen inlogtijd en arbeidstijd. Wanneer kan inlogtijd of wachttijd worden gezien als betaalde arbeidstijd? Waar hangt dat van af? Ze adviseerde uitzenders om dit – in lijn met de betreffende cao – te bespreken met de inlener, goed te omschrijven en vast te leggen in het arbeidscontract.

Ze schetste ook de mogelijke gevolgen van het EU Hof van Justitie ALB Fins-Kliniken arrest, 22 juni 2023. Dit kan van invloed zijn op detachering in het licht van het Wetsvoorstel verduidelijk beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (WVBAR) en op de reikwijdte van het Toelatingsstelsel terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA).

FlexFuture event Wet- en regelgeving in Kontakt der Kontinenten

Kostprijs 2024

Na de netwerkpauze lichtte Henk Geurtsen diverse elementen toe die van invloed zijn op de kostprijs voor 2024. Experts in Flex biedt een analyse van de premies WGA en ZW-flex per sector. Experts in Flex biedt ook een gratis verkrijgbare kostprijsberekeningstool. Henk Geurtsen leidde de deelnemers hierdoor heen en benoemde veelgemaakte fouten, die hij ziet in de praktijk. De hand-outs, die na afloop werden toegestuurd, bieden deelnemers veel handvatten en tips om zich optimaal voor te bereiden voor onderhandelingen met hun inleners over het nieuwe jaar.

Normering in WTTA

Vervolgens schetsten Arjan Boer (technisch manager en inspecteur/auditor bij Normec VRO) en Julisa Fereijra-Phelipa (directeur van Normec VRO) de ontwikkelingen rondom het Toelatingsstelsel terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA). Wat betekent dit voor de administratieve processen van uitleners van personeel?
Arjan Boer beschreef de herziene SNA-norm 2023. Hij ging uitgebreid in op de toevoegingen voor het toetsingskader WTTA. Op dit moment worden al proefinspecties (pilots) uitgevoerd voor dit toetsingskader die inzicht geven in knelpunten bij de uitvoerbaarheid van het stelsel.
Die pilots vinden plaats in de maanden oktober 2023 t/m januari 2024 en ze betreffen: initiële inspecties; ondernemingen met hoog risico; ondernemingen met laag risico; buitenlandse ondernemingen; ondernemingen zonder SNA-certificaat.

De WTTA stelt extra eisen aan het arbeidscontract en aan het proces voor het verkrijgen van informatie van de inlener in het kader van het loonverhoudingsvoorschrift.
Vermelding van de inlenersbeloning ‘conform cao’ voldoet straks niet meer; alle toepasselijke elementen van de cao van de inlenersbeloning moeten worden opgevraagd en beschreven. Met andere woorden: de administratieve last gaat verder omhoog. Dit geldt voor de uitleners van personeel, maar uiteraard ook voor de inspectie-instellingen zelf. De inlenersinformatie moet ook worden gecommuniceerd aan de werknemer bij elke terbeschikkingstelling.

Het is dus belangrijk om nu al aan de slag te gaan met het inrichten van een meld- en administratieplicht voor zowel de uitlener als de inlener.

Wachttijden voor inspecties lopen op

Dat benadrukte ook Julisa Fereijra-Phelipa. Ze adviseert uitleners van personeel nu al te starten met het behalen van het SNA-keurmerk en zich te verdiepen in de aanvullende normeisen bovenop de huidige SNA-normen. Tijdige aanmelding is nodig, want de wachtrijen voor inspecties lopen op. Ook voor inleners is het van belang zich voor te bereiden op de veranderingen en zich te vergewissen dat zij zaken doen met organisaties met het SNA-keurmerk. Zo hebben zij meer zekerheid op de continuïteit van hun business en beperken zij het risico op boetes.

Processen overzichtelijk maken

Tot slot van dit event schetste Martijn Remmelzwaal (Experts in Flex) hoe organisaties in de flexbranche hun administratieve processen overzichtelijk kunnen ordenen. Alles staat en valt met overzicht. Dat was altijd al zo, maar de komende wetgeving maakt dit onontkoombaar.

Het was, resumerend, een event bomvol informatie, waar Experts in Flex trots op terug kan kijken, wat door de bezoekers is gewaardeerd met een keurige score van 7,6.

De datum voor het volgende FlexFuture wet- en regelgeving event is al bekendgemaakt: 26 november 2024. Daarnaast gaat Experts in Flex diverse andere events en workshops organiseren. Informatie daarover is te vinden op https://flexfuture.nl/

Lees ook
FlexFuture event Wet- en regelgeving

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.