"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU: verplichte certificering goed plan, mits betaalbaar, effectief en handhaafbaar

NBBU: verplichte certificering goed plan, mits betaalbaar, effectief en handhaafbaar

Een verplichte certificering voor het uitlenen van werknemers is een nuttig instrument om werknemers te beschermen en een gelijk speelveld te creëren. Voorwaarde is dat de certificering betaalbaar, effectief en handhaafbaar is, stelt de NBBU.

De Tweede Kamer ontving vandaag van minister van Gennip van SZW de hoofdlijnenbrief over een nieuw certificeringsstelsel, dat 1 januari 2025 als beoogde ingangsdatum heeft. Het betreft een uitwerking van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Onderdeel is een wettelijk verplichte certificering voor uitleners die onder meer een waarborgsom bevat van 100.000 euro. De verplichting geldt voor elke (buitenlandse) onderneming die in Nederland werknemers uitleent aan een ander bedrijf. Daarmee treft de verplichting ook veel bedrijven buiten de uitzendbranche.

Bescherming werknemer en gelijk speelveld
Achter de schermen is afgelopen jaar hard gewerkt aan het stelsel. De NBBU nam vanaf het begin als belangrijke gesprekspartner deel aan dit intensieve traject en is nauw betrokken bij de vormgeving van de certificering voor uitleners. De gesprekken vonden plaats op basis van gezamenlijke uitgangspunten:

  • Bescherming van de werknemer, de arbeidsmigrant in het bijzonder;
  • Creëren van gelijk speelveld tussen uitleners.

Klaar met malafide praktijken
De NBBU is helemaal klaar met malafide partijen die misbruik maken van werknemers. We vertegenwoordigen een prachtige sector met grote betekenis voor veel mensen en bedrijven. Er is passie voor het vak en veel professionaliteit. Toch komt de sector door allerlei misstanden keer op keer in een negatief daglicht. Frustrerend is dat door een gebrek aan cijfers niemand weet wat deze misstanden precies zeggen over de sector als geheel. Toch is er wel een opeenstapeling aan regelgeving ontstaan. Dit moet beter. Een verplichte certificering voor elke partij die werknemers uitleent, bevordert naleving van wetgeving en in die zin het gelijke speelveld tussen uitleners. Bovendien wordt de markt daarmee transparanter.

Randvoorwaarden bepalen het succes van certificering
Om certificering tot een succesvol instrument te maken, is het wel belangrijk dat daarvoor de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Dat betekent dat het stelsel betaalbaar, effectief en handhaafbaar dient te zijn. Bij de plannen die momenteel op tafel liggen, plaatst de NBBU daarom een aantal kanttekeningen. Als gesprekspartner van de overheid blijven we hierop inzetten:

– Wat is de meerwaarde van de waarborgsom, bovenop de certificering?
We zijn kritisch of een waarborgsom van 100.000 euro bovenop de certificering helpt om malafide vluchtigheid in de sector tegen te gaan. We verwachten eerder een ongewenste drempel voor bonafide partijen.

– Toezicht past de private sector niet maar is een overheidstaak
De sector heeft ervaring met certificering. Dit omvat het toetsen aan een normenkader en de vaststelling van (non) conformiteit daarvan. Volgens het wetsvoorstel komen enkele toezichttaken bij private partijen te liggen. Dit vinden we principieel niet passen en leidt bovendien tot uitvoeringsproblemen. Criminaliteit, uitbuiting, malafide bestuurders en andere misstanden dienen onverminderd door de overheid te worden aangepakt. De verplichte certificering ondervangt dit niet. Alleen als alle partijen doen wat zij kunnen doen en bovendien samenwerken, ontstaat de gewenste sluitende aanpak.

– Wordt het stelsel betaalbaar voor ondernemers?
Er is draagvlak voor een nieuw stelsel dat de doelen – bescherming van de werknemer en het creëren van een gelijk speelveld – behaalt. Als de kosten van het nieuwe stelsel voor ondernemers disproportioneel stijgen, zal dit draagvlak sterk afnemen. Betaalbaarheid is dus een belangrijke voorwaarde.

– Merkt de rest van de arbeidsmarkt de gevolgen?
De NBBU ziet de arbeidsmarkt als geheel. Regulering van de inhuur van uitzendkrachten heeft alleen zin als dit gelijk opgaat met regulering van andere vormen van externe inhuur, zoals de inhuur van zzp’ers. Hier dient altijd aandacht voor te zijn.

Bron: NBBU, persbericht 5 juli 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.