"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Moeilijk vervulbare vacatures 2021 – UWV werkgeversonderzoek

UWV heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen en verwachtingen van werkgevers. Welke vacatures hebben zij en welke problemen ondervinden zij bij de invulling van die vacatures?

Moeilijk vervulbare vacatures

Daarbij zijn ook de verwachtingen gepeild voor 2021. Dit enquêteonderzoek* is uitgevoerd onder bijna 2.800 bedrijfsvestigingen. De uitkomsten zijn samengevat door Jena de Wit, arbeidsmarktadviseur van UWV.

Waarom en hoe?
“Wij voeren al geruime tijd onderzoek uit onder werkgevers, waarbij wij hen onder andere vragen stellen over wervingsmethoden, moeilijk vervulbare vacatures en toekomstverwachtingen over de werving van personeel. Hiervoor werken wij samen met onderzoeksbureau DESAN,” vertelt Jena de Wit. “Voor deze meting hebben wij, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van corona, ook een paar open vragen gesteld aan de werkgevers. Hiermee konden wij voorbeelden van specifieke functies waarvoor werkgevers tekorten of juist overschotten verwachten het komende jaar achterhalen.

Omdat het open vragen zijn, gaat het puur om een indicatie, ofwel voorbeelden van veel genoemde beroepen. Voor een overzicht van de kansrijke en minder kansrijke beroepen op dit moment verwijzen wij dan ook naar onze publicaties hierover. Toch komen de resultaten in grote lijnen wel overeen met de lijst van Kansrijke beroepen die UWV in december 2020 publiceerde.”

Trend
Gemiddeld is een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk te vervullen. Dit aandeel is vergelijkbaar met een eerdere meting van UWV in 2017.

Ontwikkeling-aandeel-moeilijk-vervulbare-vacatures-2017-2020-bron-UWV

Aantal moeilijk vervulbare vacatures bij meeste bedrijven gelijk gebleven
Vóór de coronacrisis, begin maart 2020, had bijna 20% van de werkgevers één of meer moeilijk vervulbare vacatures openstaan. Daarvan gaf 25% in het najaar van 2020 aan dat dit aantal is afgenomen door de coronacrisis. Bij 11% van de bedrijven was het aantal moeilijk vervulbare vacatures juist toegenomen sinds de coronacrisis. Bij de meerderheid was het aantal gelijk gebleven.

33% van de sinds corona ontstane vacatures moeilijk vervulbaar
Als oorzaak van het moeilijk kunnen vervullen van vacatures, noemen bedrijven vooral het ontbreken van sollicitanten. Ook het ontbreken van de benodigde vakkennis en de benodigde werkervaring onder sollicitanten werden vaak genoemd als oorzaak.

Oorzaken-moeilijk-vervulbare-vacatures-bron-UWV-april-2021
Openbaar bestuur en gezondheidszorg met moeilijk vervulbare vacatures
Sinds de start van de coronacrisis ontstonden er bij 12% van de bedrijven vacatures die moeilijk vervulbaar waren. Vooral in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg zijn er veel vestigingen waar moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan.

Relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in bouw, industrie en ict
In de bouwnijverheid, industrie en ict is bij meer dan de helft van de bedrijven waar nieuwe vacatures zijn ontstaan, sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Dit is hoog in vergelijking met andere sectoren.

Moeilijk-vervulbare-vacatures-sinds-de-coronacrisis-verdeling-over-beroepsgroepen-bron-UWV-april-2021

Welke beroepen werden concreet genoemd door werkgevers? Daarbij ging het volgens bedrijven onder andere om technische en productieberoepen zoals cnc-verspaners, werkvoorbereiders en storingsmonteurs. Daarnaast noemde 16% van de bedrijven commerciële beroepen als moeilijk vervulbaar, denk bijvoorbeeld aan sales managers, verkopers en inkopers. Werkgevers die dienstverlenende beroepen als moeilijk vervulbaar hebben opgegeven (het ging om 15% van de bedrijven) noemen als concrete beroepen onder meer (industrieel) schoonmakers en glazenwassers.

Bekijk het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures in coronatijd’.

Vakmensen schaars
In het enquêteonderzoek is werkgevers ook gevraagd vooruit te kijken: in welke beroepen verwachten zij binnen een jaar nieuw personeel nodig te hebben dat misschien lastig is te vinden? Ze noemen hierbij vakmensen in de techniek en de zorg; hoger opgeleide professionals in de ict of op financieel gebied en docenten in het onderwijs.

Naar welke beroepen neemt de vraag af?
Werkgevers verwachten het komende jaar minder vraag naar het beroep van administratief medewerker. Ze verwachten ook minder vraag naar kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs of evenementenmedewerkers.

Bron: UWV, 1 april 2021 en FlexNieuws

Over het onderzoek
*In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau DESAN in de periode september – half november 2020 ruim 10.000 bedrijfsvestigingen met minimaal twee werknemers benaderd met het verzoek mee te werken aan een telefonische enquête over werving en vaardigheden van personeel. Contactpersonen die niet in staat of bereid waren de vragen telefonisch te beantwoorden, kregen de optie aangeboden om de vragenlijst online in te vullen. Voor het onderzoek heeft DESAN een steekproef getrokken uit LISA, een populatiebestand van bedrijfsvestigingen, gestratificeerd naar 15 sectorclusters (zie tabel 2) en 3 grootteklassen. Vestingen uit de SBI-afdeling 78 (arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer) zijn buiten beschouwing gelaten.

Lees ook
UWV arbeidsmarktprognose 2021 – groei en krimp in banen per sector
Randstad lijst met meest kansrijke banen van 2021
Alliander, uitdagend werkgebied met volop loopbaankansen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.