"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet overweegt ZZP-pensioenplicht

Het kabinet buigt zich over de toekomst van het pensioenstelsel en overweegt een pensioenplicht voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) wil haar perspectiefnota vrijdag in de ministerraad bespreken. De nota presenteert een visie op de toekomst van het pensioenstelsel.

“Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling zijn de fundamenten waarop het stelsel is gebouwd en zijn ook voor de toekomst belangrijke uitgangspunten”, aldus Klijnsma.

Uit de Kamerbrief bij de nota:
“De reikwijdte van het stelsel zou moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Op dit moment bereikt het pensioenstelsel niet alle werkenden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse huishoudens een goede oudedagsvoorziening opbouwen, door de combinatie van AOW, verplichte pensioenbesparingen, vrije besparingen en eigenwoningbezit. Dat geldt gemiddeld genomen zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Binnen deze groepen zijn er echter verschillen. Er zijn werkenden die geen of te weinig pensioen opbouwen. Dit geldt voor sommige flexwerkers, een deel van de zelfstandigen en voor werknemers die geen aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever.

Om het stelsel inclusiever te maken kan worden voortgebouwd op wat er nu al is. Zo kan het voor zelfstandigen makkelijker worden gemaakt om bij pensioenfondsen aan te sluiten. Ook zijn er mogelijkheden om uitzendkrachten sneller onder een pensioenregeling te brengen door hun wachttijd te verkorten. Verder wordt de pensioenopbouw van flexwerkers versterkt door het al aangekondigde wetsvoorstel om het recht op afkoop van kleine pensioenen om te zetten in een plicht tot waardeoverdracht. Hierdoor zullen ook kleine aanspraken hun pensioenbestemming behouden.

Ook meer fundamentele stelselaanpassingen zijn mogelijk zoals het verbreden van de reikwijdte van het huidige stelsel door de introductie van een vorm van pensioenplicht voor alle werkenden. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld zelfstandigen opbouwjaren missen en hierdoor een grote terugval in hun inkomen meemaken tijdens hun pensionering en een beroep moeten doen op collectieve voorzieningen.”

Bron: Rijksoverheid, 8 juli 2016 en De Telegraaf, 8 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.