"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher: uitkomst eerste monitor Wet Aanpak Schijnconstructies in najaar 2016

| Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS |


Minister Asscher van Sociale Zaken gaat de werking van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) monitoren.

Asscher informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop hij de wet, die op 1 juli 2015 van kracht werd, wil monitoren en evalueren.

Eerste monitor najaar 2016 afgerond
De planning is om de evaluatie van de WAS eind 2018 af te ronden. Naast deze evaluatie komt er een jaarlijkse monitor. In het najaar van 2016 informeert de minister per brief over de stand van zaken en de uitkomsten van de eerste monitor.

Per onderdeel
Niet alle onderdelen van de WAS zijn gelijktijdig in werking getreden. Om die reden worden vooral de onderdelen van de WAS gemonitord die in juli 2015 in werking zijn getreden. Dit betreft:

  • Ketenaansprakelijkheid (ingegaan 1 juli 2015)
  • Verlenging algemeen verbindend verklaring (ingegaan 1 juli 2015)
  • Transparantie Inspectiegegevens (ingegaan op 1 januari 2016)
  • Specificeren loonbedragen op loonstrook (ingegaan 1 januari 2016)
  • Wettelijk minimumloon verplicht giraal uitbetalen (ingegaan 1 januari 2016)
  • Doorgeven vermoedens ontduiking van de cao aan sociale partners (ingegaan 1 juli 2015)
  • Niet langer toestaan verrekeningen met of inhoudingen op minimumloon (nog niet ingegaan)
  • Vervoersovereenkomst (nog niet ingegaan)

Bron: oversalaris.nl, 9 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.