"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Subsidie duurzame inzetbaarheid externe medewerkers

Vraag nu aan: ESF-subsidie voor hulp bij duurzame inzetbaarheid externe medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij gemeenten, zorginstellingen en MKB-bedrijven wordt ook in 2016 weer gesubsidieerd door de overheid. De ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid staat vanaf 19 oktober 2015 al open voor aanvragen.

Het gaat bij deze aanvragen om het verbeteren van ‘Duurzame inzetbaarheid’ van personeel. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op de inzetbaarheid van medewerkers in loondienst. Ook de inzetbaarheid van ingehuurd personeel is subsidiabel.

Uit de evaluatie over het 1e jaar 2014-2015 blijkt dat de meeste van de aanvragers daadwerkelijk stappen hebben gezet naar meer inzetbaarheid van hun medewerkers. Ook geeft maar liefst 90% van de aanvragers aan dat zij zonder de subsidie deze stappen niet zouden hebben gezet.

Wat wordt bedoeld met ‘duurzame inzetbaarheid van extern ingehuurd personeel’? Het kan bijvoorbeeld gaan om het realiseren van flexibele inzetbaarheid van vaste én flexibel personeel. Door in kaart te brengen hoe medewerkers in loondienst flexibeler inzetbaar zijn en tegelijk een vaste groep van potentieel interessante externen rondom de betreffende organisatie te organiseren, is het mogelijk beide groepen medewerkers duurzaam met de organisatie te verbinden.

Een ander voorbeeld is het opstellen van een strategisch personeelsbeleid waarbij de inzet van vast & flex wordt gecombineerd voor de middellange termijn. Visie op de rol van externen kan daarin naar voren komen. Worden externe medewerkers alleen voor piek&ziek ingezet of spelen ze een rol bij vernieuwing van de organisatie? Dit is ook iets om te verwoorden in een door stakeholders gedragen inhuurbeleid. Het geeft de gelegenheid om in- en extern het personeels- en inhuurbeleid te verantwoorden.

Een breed gedragen inhuurbeleid is geen luxe, het is steeds vaker pure noodzaak. Lees meer

50% gesubsidieerd
De kosten van externe expertise die de aanvrager indient worden voor 50% gesubsidieerd (binnen zekere grenzen) tot een maximum van € 10.000. Het is mooi dat niet alleen advies-, maar ook implementatiekosten worden gesubsidieerd. De projecten moeten in 2016 starten en afgerond worden.

Nieuwe aanvragers dienen zich eerst bij het Ministerie van SZW te registeren als subsidie-aanvrager. Dat kan via deze pagina.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u via deze link.

De subsidieaanvraag start al op 19 oktober en op=op!

Mark Bassie, Antoinette Vriend

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.