"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Source Group – jaarcijfers 2014

Source heeft haar resultaten over 2014 gepubliceerd.

Source meldt dat er ‘schoon schip’ is gemaakt om het eigen vermogen te versterken. Het bruto omzetresultaat is daardoor gelijk gebleven. De marge is verbeterd.

Zie voor details Source Jaarcijfers 2014

Hoofdpunten

  • De omzet (gemeten naar bruto facturatiewaarde) kwam in 2014 uit op € 184,3 (2013: € 203,5 miljoen);
  • Source heeft in 2014 geïnvesteerd in expansie in de Benelux. Tegelijk is een reductie gerealiseerd van de personeelskosten en algemene beheerskosten, die in totaal € 0,6 miljoen lager waren dan in 2013;
  • De EBITDA kwam uit op € 0,9 miljoen.
  • Mede onder verwijzing naar het persbericht van 20 januari 2015 heeft Source besloten schoon schip te maken en eenmalige voorzieningen en afwaarderingen door te voeren. Als gevolg hiervan bedraagt het nettoresultaat over het gehele boekjaar € 3,8 miljoen negatief. Per 30 april 2015 heeft Source een vermogensversterking gerealiseerd van € 3,8 miljoen, waardoor het eigen vermogen – dat per balansdatum negatief was – thans weer positief is.
  • Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen evenals de winstverwachting.

Bruto-omzet resultaat gelijk, marge stijgt
De afname van de bruto facturatiewaarde houdt direct verband met het beleid van Source om zich te richten op contracten met een goede marge contributie. Dit heeft geleid tot de beëindiging van een aantal klantcontracten met een geringe marge contributie en een hoog risicoprofiel. Daarnaast heeft de vertraagde implementatie van een groot MSP-contract geleid tot een vertraging van de omzetgroei. Het bruto-omzet resultaat bleef in 2014 gelijk op € 4,7 miljoen. Dankzij de ingezette optimalisatie nam de marge in procentuele zin toe. De verwachting is dat de groei van de marge zich in 2015 zal voortzetten.

Schoon schip
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt door eenmalige lasten per 31 december 2014 € 3,5 miljoen negatief (2013: € 0,4 miljoen positief). Met name door het opnemen van eenmalige voorzieningen en afwaarderingen heeft de vennootschap over het verslagjaar een verlies geleden van € 3,8 miljoen en bedroeg het eigen vermogen € 3,5 miljoen negatief. Het verlies over 2014 is ondanks een positief operationeel resultaat onder andere ontstaan door het treffen van een voorziening op de vordering op Veglia Paree (€ 2,1 miljoen); de impairment van de participatie in Peerz (€ 0,1 miljoen); de impairment van de deelneming in Revl. Inc. (€ 0,6 miljoen) alsmede ook het niet langer waarderen van uitgestelde belastingvorderingen 2012 en 2013 (€ 0,6 miljoen). Het opnemen van de voorzieningen en de afwaarderingen is grotendeels nog toe te wijzen aan de afronding van herstructureringsactiviteiten van de voormalige AamigoO vennootschappen en de transacties die daarmee samenhingen. De bovengenoemde effecten zijn uitdrukkelijk non-cash.

De liquiditeitspositie van de vennootschap is goed en ook de operationele kasstroom is positief.

Versterking eigen vermogen
Source Group voorziet in 2015 een positieve ontwikkeling van het resultaat en de netto kasstroom uit bedrijfsoperaties. Ter versterking van dit eigen vermogen is per 30 april 2015 door grootaandeelhouder Value8 N.V. een lening van € 3,3 miljoen verstrekt, waarvan de looptijd oneindig is. De lening kwalificeert op grond van de overeengekomen voorwaarden als eigen vermogen. Aangezien Source op dit moment geen aanvullende kapitaalbehoefte kent, is het bedrag aan de grootaandeelhouder terug geleend. Tevens zijn de voorwaarden van een bestaande lening (per balansdatum € 0,5 miljoen) gewijzigd op grond waarvan deze lening eveneens als eigen vermogen kwalificeert. Indien de leningen per 31 december 2014 zouden zijn verstrekt zou het eigen vermogen € 0,4 miljoen positief zijn.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie en inschattingen van het management zijn de waarderingsgrondslagen onveranderd gebaseerd op basis van going concern en is de jaarrekening over 2014 op basis van continuïteit opgesteld.

Positieve verwachting
Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Tevens wordt verwacht dat, nadat in 2014 schoon schip is gemaakt, de resultaten in 2015 niet door eenmalige effecten zullen worden beïnvloed. Over het boekjaar 2015 verwacht Source een positieve winstontwikkeling.

Bron: SourceGroup, 30 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.