"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kamervragen over uitzendbranche

27 augustus 2009

Vragen van de leden Zijlstra en Blok (beiden VVD) op 20 augustus 2009 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over het met terugwerkende kracht opleggen van verplichtingen op basis van een (nog) niet algemeen verbindend verklaarde cao.

  • Is het waar dat een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) krachtens de wet alleen bindend is voor werkgevers die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie(s) die ook partij is bij het sluiten van de overeenkomst, totdat een cao algemeen verbindend wordt verklaard, waarna uiteraard alle werkgevers in de desbetreffende sector zich aan de cao moeten houden? (Staatscourant, 24 juni 2009: besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de avv van de cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche.)
  • Is het tevens waar dat een algemeen verbindendverklaring (doorgaans) niet met terugwerkende kracht wordt verleend?
  • Hoe kijkt u in dit licht aan tegen de handelwijze van de Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU), die rekeningen stuurt aan niet bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen aangesloten werkgevers, ook over de periode voor 28 juni 2009, waarin de cao voor de uitzendbranche niet algemeen verbindend was verklaard? Acht u de dreiging met incassoprocedures terecht, nu immers de loonheffing ten behoeve van de SFU tijdens de genoemde periode kan worden geacht niet bindend te zijn voor niet bij de ABU aangesloten werkgevers?
  • Hoe beoordeelt u het feit dat de SFU tevens over de periode van 1 januari tot en met 29 maart, waarin de oude cao nog van toepassing was, een heffing oplegt van 0,2 procent van de loonsom, zijnde de in de nieuwe cao overeengekomen heffing, terwijl in die periode, slechts een heffing van 0,1 procent verschuldigd was?
  • Bent u bereid bij sociale partners aan te dringen op zorgvuldigheid bij het opleggen van verplichtingen op basis van (nog) niet algemeen verbindend verklaarde cao’s?

Gerelateerd nieuws
> NVUB tegen AVV CAO-SFU
> AVV Sociaal Fonds Uitzendbranche 2009-2011
> AVV CAO Uitzendkrachten (ABU)

Meer:
> Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vragen gesteld door de leden der Kamer, 2009Z14933, 20 augustus 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.