"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Glastuinbouw 2008-200920 juli 2008

AVV CAO Glastuinbouw 2008/2009

Download: AVV CAO Glastuinbouw 2008/2009

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 03-07-2008, nr. 126, onder UAW Nr. 10802.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.