Principeakkoord CAO SCA Hygiene Products Suameer 2016-2017

0
109


23 juni 2016

Naam
Principeakkoord CAO SCA Hygiene Products Suameer

Download Principeakkoord CAO SCA Hygiene Products Suameer 2016-2017
> Principeakkoord CAO SCA Hygiene Products Suameer 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

Loonmutaties
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2016;
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– De jeugdschalen worden uit de cao gehaald. In artikel 13 lid 3b wordt vastgelegd dat een werknemer die bij indiensttreding of in geval van een nieuwe functie nog niet over de kundigheden en vaardigheden beschikt die voor zijn functie zijn vereist, voor een periode van maximaal 6 maanden in een lagere salarisschaal kan worden ingedeeld dan met zijn functie overeenkomt. Elke 3 maanden wordt getoetst of indeling in de hogere schaal kan plaatsvinden.
– Partijen hebben afgesproken een gezamenlijke studie te starten naar duurzame inzetbaarheid.
– De tekst van de cao zal zo nodig worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving (niet alleen de Wet werk en zekerheid, maar ook de gevolgen van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd).
– Voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen. Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt via 4 jaarlijkse stappen van 5% op maximaal 120% WML.

Bron: CNV Vakmensen, 21 juni 2016