Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2017-2018

0
4702


29 augustus 2017

Naam
CAO Groothandel Groenten en Fruit

Download Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2017-2018
> Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2017-2018 (28-08-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,25% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 1,25% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 1,25% loonsverhoging per 1 oktober 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Een zogenaamde ouderenregeling om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Vijf jaar voor de AOW-leeftijd mogen werknemers kiezen voor behoud van het huidige leeftijdsverlof en diensttijdverlof of 80 procent gaan werken tegen 92,5 procent loon en 100 procent pensioenopbouw;
– Starten pilot flexibeler werken door opstellen gezonde en slimme roosters binnen de (arbeidsvoorwaardelijke) kaders van de cao. Geen aanpassing toeslagen tot 1 januari 2019 op avonden, zaterdag en de zondag. Pilot heeft als gezamenlijk intentie om te komen tot een meer flexibele inzet van de vaste medewerkers met als doel het verminderen van het aantal flexkrachten;
– Geen verrekening van gemaakte scholingskosten met het Transitiebudget indien er sprake is van gedwongen ontslag of onvrijwillig vertrek;
– Vergoeding kosten (verplichte) chauffeursopleidingen;
– De wachtdag bij ziekte komt te vervallen waardoor bij ziekte direct het salaris wordt uitbetaald zonder verrekening wachtdag;
– De versobering van de WW-uitkering (3e WW-jaar) wordt gerepareerd;
– Partijen vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, meer kansen krijgen. Bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring en door hen structurele arbeidsplaatsen in te laten vullen. Werkgevers nemen een inspanningsverplichting op zich om gedurende de looptijd van de cao banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De intentie is dat de medewerker uiteindelijk een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten en mogelijk maken.

Bron: RMU, 29 augustus 2017