"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Land- en tuinbouw en uitzendsector tekenen voor veilig en gezond werk uitzendkrachten

Land- en tuinbouw en uitzendsector tekenen voor veilig en gezond werk voor uitzendkrachten

Op 14 oktober 2021 hebben LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’.

Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten. De campagne loopt tot eind 2022. Doel is om middels verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren.

Doorzaam
Doorzaam, voor duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

Uitzendkrachten verdienen specifieke aandacht. Door de aard van het werk dat zij verrichten hebben zij vaak te maken met ongevallen, lichamelijke belasting en blootstelling aan stoffen.

Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken[1]. Verder is het door de complexe verantwoordelijkheidsverdeling tussen de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk wat de rechten en plichten zijn van partijen als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten.

Betere werkomstandigheden
“Vrijwel alle ondernemers vinden goede werkomstandigheden belangrijk en investeren daar dagelijks in”, benadrukt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland. “Er gaat heel veel goed. Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Als ondertekenaars zetten wij ons in voor betere werkomstandigheden voor uitzendkrachten en ondersteunen wij onze achterban hierbij.”

Extra slagkracht
“Met deze intentieverklaring slaan inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus de handen ineen. Daarmee creëren we extra slagkracht” aldus Jurriën Koops, voorzitter Doorzaam. “We gaan de kennis van inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus over hun rechten en plichten bevorderen. En hen ondersteunen met advies, voorlichting en activiteiten.”

“Zo vergroten we voor iedereen de toegang tot instrumenten als de risico-inventarisatie en -evaluatie, de Arbochecklist, de arbocatalogi, en werkinstructies”, vult Leo van Beekum van FNV aan. “Daarnaast vragen wij leiderschap van inleners en uitzendbureaus op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Met gerichte communicatie, wetende dat nog niet iedereen even ver is in de ontwikkeling van goed werkgeverschap”, aldus Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland.

Bedrijven en uitzendorganisaties betrekken
“We gaan er de komende maanden alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzendorganisaties zich aanmelden als ambassadeur en zich ook committeren aan de doelstellingen. vertelt Hans Koehorst, werkgeversvoorzitter van Stigas. “Zo willen we bouwen aan betere arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten op de werkvloer”, zegt Jeroen Brandenburg, werknemersvoorzitter Stigas.

[1] Dit blijkt onder andere uit de SER-verkenning diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden in adviezen van Arbodeskundigen gericht op arbeidsmigranten

Bron: Doorzaam en LTO Nederland, 14 oktober 2021

Lees ook
Doorzaam ondersteunt duurzame inzetbaarheid uitzendkracht
DOORZAAM – Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.