"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer zekerheid voor franchisenemers

Conflicten tussen franchisegevers en – nemers halen regelmatig het nieuws. Binnenkort worden franchisenemers beter beschermd door wetgeving. Waardoor ontstaan conflicten? Welke rechtszaken speelden in de uitzendsector? Hoe kun je dat voorkomen?

Sander van Riel
Sander van Riel

Interview met Sander van Riel, VRF Advocaten

De juridische context voor franchiseovereenkomsten verandert. Vanaf 1 januari 2021 geldt namelijk de Wet franchise. Dit heeft ook effect op bestaande en nieuwe franchiseformules in diverse sectoren, waaronder de uitzendsector.

Wat is het doel van deze wetgeving?
“Er was al rechtspraak over conflicten tussen franchisegevers en – nemers, maar het ontbrak nog aan bijzondere wetgeving,” verklaart Sander van Riel. “Er is wetgeving voor bijzondere overeenkomsten zoals huur- en arbeidsovereenkomsten, maar voor franchiseovereenkomst was nog niets bijzonders geregeld. Het doel van de Wet franchise is vooral meer in evenwicht te brengen: eerlijker ondernemen en beter samenwerken. Met de Wet franchise worden enkele kaders gegeven, waarbinnen franchisegevers en franchisenemers hun samenwerking moeten vormgeven. Daarmee wordt de franchisenemer (iets) meer beschermd.”

Aard van conflicten
“De conflicten die voor de rechter kwamen gingen er vaak over dat er een te rooskleurig beeld werd gegeven van de financiële situatie van de franchisegever, in de flexbranche bijvoorbeeld in de zaak van Flexibility / Flexschilder.nl tegenover enkele franchisenemers (ECLI:NL:RBZWB:2017:3833).

De wetgever heeft nu bepaald dat de franchisenemer vooraf al recht heeft op bepaalde informatie. Er is bij het sluiten van de (principe)overeenkomst een stand still periode van vier weken, een soort bedenktijd, waarin de franchisegever ook nog geen kosten in rekening kan brengen. De franchisenemer kan deze periode benutten om alle financiële consequenties uit te zoeken en grondig onderzoek te doen naar de financiële positie van de franchisegever. Hij kan daardoor achteraf niet zeggen: ‘Ik wist dit niet.'”

Eenmaal per jaar overleg voeren
“Daarnaast dient ook gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst minimale informatie te worden gegeven aan de franchisenemer. Ook moet er minimaal eenmaal per jaar overleg worden gevoerd. Ten slotte moet op een aantal punten de franchiseovereenkomst aan de wettelijke eisen voldoen.”

Overgangsperiode voor bestaande franchiseovereenkomsten
“Voor nieuwe overeenkomsten geldt de Wet franchise met ingang van 2021. Er is een overgangsperiode voor bestaande franchiseovereenkomsten. Zij krijgen meer tijd om bestaande overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wetgeving ten aanzien van een aantal punten. Daarbij springen vooral de eis van een goodwillbepaling in de franchiseovereenkomst en de beperking van het concurrentiebeding in het oog. Gepoogd wordt hiermee om geschillen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld speelde in de zaak van FSD Franchise (ECLI:NL:RBOVE:2016:2914) waar het ook ging om de afdwingbaarheid van concurrentiebepalingen in de franchiseovereenkomst. Of de zaak Happy Nurse (ECLI:NL:RBDHA:2017:10597), waar het ging om een geschil over de afwikkeling van de franchise-samenwerking. Partijen moeten nu vooral vooraf goed nadenken over wat tussen hen heeft te gelden. Dit dus binnen de wettelijke kaders.”

Wanneer overleg of akkoord nodig tussen partijen?
“In de situatie dat de franchisegever veranderingen wil doorvoeren, zal ook steeds moeten worden afgewogen: wanneer is overleg nodig en toestemming vereist van de franchisenemers? Het kan gaan om het doen van nieuwe investeringen of het starten van een afgeleide formule. Wat wordt de ondergrens waarboven overleg of akkoord nodig is van de franchisenemers?”

Meer bescherming franchisenemers
“Er zijn nog relatief veel open normen. De wetgever spreekt eigenlijk in de sfeer van voorwaarden voor goed franchisegever- en goed franchisenemerschap.

Tegelijk gaat het om een B2B-relatie; wat partijen met elkaar afspraken is nog steeds het uitgangspunt. De wetgever biedt minimale bescherming, maar wil ook niet te veel ingrijpen in de ondernemersrelatie. Daar is in de praktijk dus nog veel in te vullen. Maar de bescherming van franchisenemers wordt beter.”

Is franchise nog steeds interessante optie?
“De omzetgroei in de uitzendbranche zal naar verwachting in 2020 behoorlijk dalen. Daarentegen zijn de voorspellingen voor 2021 weer wat positiever gestemd (5% omzetgroei verwacht men), hetgeen weer kansen biedt om te ondernemen in de uitzendmarkt. In dat kader kan een franchiseformule interessant zijn, omdat een heleboel al is geregeld. Dan is het wel verstandig rekening te houden met deze nieuwe wet.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Lees voor meer uitleg over de materie deze column:
Wet franchise komt eraan, wat gaat er veranderen?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.