"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Nettie Alkema
Nettie Alkema

CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Toelichting door Nettie Alkema

De cao Metalektro staat ook wel bekend als de cao Grootmetaal. Vorige keer heb ik uitgebreid stilgestaan bij de ins en outs van de cao Metaal en Techniek, ook wel bekend als de cao Kleinmetaal.
Het verschil tussen groot en klein zit hem voornamelijk in het aantal arbeidsuren per week:
In artikel 77 van de cao Kleinmetaal staat onder lid 1 sub het volgende:

Tot de onder a t/m d vermelde takken van bedrijf behoren uitsluitend ondernemingen waarin, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende minder dan 1.200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

In de leden a t/m d staat uitgewerkt welke werkzaamheden allemaal onder deze branche vallen. Duidelijk is in elk geval dat bedrijven waar meer dan 1.200 uren per week wordt gewerkt, te groot zijn voor deze cao. In lid l van artikel 77 staat dan nog als toevoeging:

Ongeacht het aantal arbeidsuren gedurende welke in de regel per week door bij die ondernemingen in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht, behoren niet tot het metaalbewerkingsbedrijf ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak een of meer van de volgende bedrijven worden uitgeoefend: a. het walsen van staal; b. het ijzer- en staalgietersbedrijf; c. het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen; d. het vervaardigen en/of herstellen van liften.

Zulke werkzaamheden vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek.

In de cao Metalektro, oftewel de cao voor de Grootmetaal, worden zowel deze specifieke bedrijfstakken als de bedrijven met meer dan 1.200 arbeidsuren in de metaal, onder de werkingssfeer van de cao Metalektro gevat.

CAOWijzer
[Advertentie] CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit.
Nu we hebben vastgesteld welke bedrijven onder de cao Grootmetaal vallen, is het tijd om te onderzoeken wat de inlenersbeloning in het kader van de cao Metalektro nu eigenlijk inhoudt. Net als in mijn vorige blogs begin ik met welke elementen van een cao ook al weer onder de regels van de inlenersbeloning vallen:

  1. Het geldende periodeloon in de schaal
  2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag. Per 1 september van dit jaar zijn deze toeslagen aangevuld met de toeslag voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  4. Initiële loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
  5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
  6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

Periodeloon
De cao kent loonschalen, van A t/m K. De meest recente loonschalen dateren van 1 augustus 2019.

In de uitzendcao’s staat dat indien de cao een uurloonberekening voorschrijft, deze berekeningswijze prevaleert boven de uurloonberekening in de uitzendcao. De cao Metalektro zegt in artikel 7.3 Definities dat een uurloon 0,58% van de maandverdienste bedraagt en dus dient deze berekening te worden gehanteerd.

ADV
De cao kent een arbeidsduur van 40 uur per week en 13 ADV dagen per jaar. In artikel 4.2 lid 1c staat dat als de werkgever in een bepaald jaar minder ADV dagen wil hanteren, hij het feitelijke salaris van de werknemer over dat kalenderjaar verhoogt met 0,383% voor elke 8 vrije roosteruren die deze minder krijgt dan 104 uren per kalenderjaar. De waarde van een roostervrije dag is hiermee dus bepaald.
Kiest de uitzendonderneming voor vergoeding van de ADV in geld, dan dient het percentage als volgt te worden berekend:
13 dagen x 0,383% = 4,98%.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao Metalektro worden de verschillende toeslagen besproken:

  • Artikel 3.7.5 behandelt de toeslagen voor onregelmatige uren. Deze toeslagen zijn niet zozeer afhankelijk van de werktijden, maar of het werk langer duurt of op andere tijdstippen plaatsvindt dan gebruikelijk voor de betreffende werknemer.
  • Artikel 3.7.2 geeft de toeslagen voor overuren en feestdagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste twee overuren en de uren daarna, zaterdag- en zondaguren en feestdaguren. Er hoeft gelukkig niet meer gerekend te worden, de cao laat precies de uurloonpercentages zien.

cao Metalektro, toeslagen voor feestdagen, toeslagen voor eerste 2 overuren, bron CAOWijzer

 • Daarnaast kent de cao ook meeruren. Dit zijn uren die boven de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur (BJA) uitkomen. De BJA wordt gedefinieerd in artikel 7.3 als:
  Basis Jaarlijkse Arbeidsduur (BJA) het saldo van het aantal dagen in een kalenderjaar verminderd met
   • het aantal zaterdagen en zondagen;
   • het aantal vakantiedagen;
   • het aantal feestdagen dat niet op een zaterdag of zondag valt;
   • 13 dagen vrije roostertijd (104 vrije roosteruren).

  De uitkomst in dagen wordt vermenigvuldigd met 8 uur. Voor 2019 is de BJA vastgesteld op 1720 uur. Neemt een werknemer bijvoorbeeld niet al zijn vakantiedagen op en werkt hij daardoor meer dan 1720 uren, dan zijn dit meeruren. Deze uren kunnen onder specifieke voorwaarden worden uitbetaald. Het percentage bedraagt dan 103,4%.

 • Artikel 2.5 beschrijft de consignatiediensten. Wat er feitelijk staat is dat er in overleg met de ondernemingsraad of de vakvereniging een regeling opgesteld dient te worden, waarin reiskosten, telefoonkosten en vergoeding van oproepbaarheid per etmaal geregeld zijn. Er zal dus bij de inlener nagevraagd moeten worden welke regelingen er getroffen zijn. Gaat de werknemer eenmaal aan het werk, dan zijn de normale regels omtrent overwerk en meeruren van toepassing.
 • Artikel 3.7.3 tenslotte betreft de betaling van ploegendiensten. Houd er rekening mee dat structurele toeslagen en vergoedingen ook tijdens vakantie en ziekte doorbetaald moeten worden. Ploegentoeslag zal in de regel onder de noemer structurele toeslag vallen.
 • Artikel 3.7.7 behandelt de vergoeding van reisuren in geval van karweiwerk. Reisuren vallen zoals eerder aangegeven(nog) niet onder de inlenersbeloning. Per 30 december verandert dit met de inwerkingtreding van de nieuwe uitzendcao’s.

Initiële loonsverhogingen
De volgende loonstijging is in aantocht:
Loonsverhoging cao Metalektro, bron CAOWijzer

Dit is een verhoging van het feitelijk loon. Maar wel bruto PER MAAND. Aangezien de cao werkt met een uurloonberekening van 0,58% van het maandsalaris, bedraagt de verhoging per uur € 116,00 x 0,58% = € 0,6728 oftewel afgerond € 0,68 ct.

Kostenvergoedingen
De cao kent alleen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten als er sprake is van karweiwerk. De vergoeding voor reiskosten wordt bepaald op basis van de kosten bij reizen via de kortst mogelijke route bij openbaar vervoer, laagste klasse. De verblijfskosten worden vergoed volgens de in de onderneming geldende regels. Deze zullen dus bij de inlener moeten worden opgevraagd. Daarnaast zegt de cao dat de werkgever voor bijkomende kosten die niet op een andere manier vergoed worden er € 3,40 per dag wordt betaald. Voor alle kosten geldt dat deze alleen betaald hoeven worden wanneer dit netto kan.

Periodieken
In artikel 7.3 definities vinden we terug wat er onder functiejaren wordt verstaan:
De hele jaren die de werknemer heeft gewerkt in de salarisgroep waarin hij is ingedeeld, gerekend vanaf het moment dat hij de minimumleeftijd voor die salarisgroep heeft bereikt. Of – als de werknemer ouder is dan die minimumleeftijd – gerekend vanaf het moment dat hij in die salarisgroep is ingedeeld.

Onder functiejaren worden ook verstaan de fictieve jaren die de werkgever aan de werknemer heeft toegekend:

 • bij de invoering van een salarissysteem in de onderneming;
 • op grond van de vroegere werkzaamheden van de werknemer in een lagere salarisgroep in dezelfde onderneming; hierbij is de hoogte van het salaris in deze salarisgroep medebepalend voor het aantal toe te kennen jaren;
 • bij indiensttreding, op grond van de ervaring die de werknemer in een andere onderneming heeft opgedaan

Elk functiejaar staat voor een trede. Dus na een heel jaar in een bepaalde salarisgroep gewerkt te hebben, verdient de werknemer een functiejaar en daarmee een hogere trede in de loonschaal.

NB: Deze blog behandelt de cao Metalektro. Er is een aparte cao voor hoger personeel, de cao Metalektro Hoger personeel. De verwachting is dat beide cao’s op termijn zullen worden samengevoegd, maar vooralsnog is dat niet zo.

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!

CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen etc.
Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning…. het vervolg
De komende maanden vervolg ik deze serie blogs met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. De komende maanden staan de volgende cao’s nog op de planning: de cao VVT, de cao Supermarkten en tot slot de cao voor het Glaszetters- en schildersbedrijf. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via info@caowijzer.com of op 06-28933997.
Tot de volgende keer!

Nettie Alkema

Zie ook
AVV CAO Metalektro 2019-2020
Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020
Wijziging tekst CAO Metalektro HP 2018-2020

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.