"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer arbeidsbeperkten aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze moeten elkaar ook makkelijker vinden, het werk moet vaster zijn, en beter betalen.

Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak ‘Het Breed Offensief’ van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de voortgangsbrief die ze vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en blijven.

Voorstellen
Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het CPB is gewerkt aan:

  • verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie
  • meer waarborgen om aan het werk te komen en te blijven
  • knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie
  • een analyse van effecten van financiering van de loonkostensubsidie
  • vrijlating van arbeidsinkomen voor mensen die met loonkostensubsidie werken
  • verbetering van de werkgeversdienstverlening
  • extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden in 35 arbeidsmarktregio’s

Voor een aantal van deze voorstellen is een wijziging nodig van de Participatiewet, die nu open staat voor internetconsultatie. Als het wetsvoorstel na de zomer naar de Tweede Kamer gaat kan het in juli 2020 in werking treden.

Simpel Switchen
Met het project ‘Simpel Switchen’ kunnen mensen makkelijker en veiliger overstappen, bijvoorbeeld van beschut werk naar regulier werk, of van dagbesteding naar beschut werk. Ook als men een stapje terug moet doen. Een rekentool geeft mensen meer inzicht in de financiële gevolgen. Ook zorgt men dat mensen weinig last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

Cijfers
De helft van de mensen met een arbeidsbeperking staat nog aan de kant. Minder dan 10% van de werkgevers heeft arbeidsbeperkten in dienst. Belangrijk instrument om deze situatie te verbeteren is de banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage van UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is, in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.

Beschut werk
Eind 2018 werkten ruim 2500 mensen in beschut werk. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als eind 2017, maar de doelstelling is nog niet gehaald. Dit staat in de brief voortgang beschut werk, die Van Ark ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron: Rijksoverheid.nl, 23 mei 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.