"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden.

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer de nota gestuurd naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met maatregelen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer.

Hieronder staan de maatregelen uit de nota.

Voorziening in cao
Er is geen transitievergoeding verschuldigd als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening, die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie daarvan. Dit moet collectieve afspraken mogelijk maken over de hiervoor genoemde voorzieningen, waarbij recht gedaan kan worden aan specifieke situaties in ondernemingen of sectoren. Er is voor gekozen om het overeenkomen van andere voorzieningen aan cao-partijen te laten in een bedrijfstakcao of ondernemingscao.

Andere voorzieningen
De andere voorzieningen, die overeengekomen kunnen worden bij cao, kunnen verschillend van aard zijn. Bijvoorbeeld een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering die door de werkgever wordt gefinancierd. De inhoud van de voorziening is vrij, maar hij moet wel daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het beperken van werkloosheid en daarmee gericht zijn op duurzame inschakeling in betaalde arbeid.

Aanspraak maken
Als een werknemer ontslagen is wegens bedrijfseconomische omstandigheden, valt hij onder de toepasselijke cao-afspraken en kan hij aanspraak maken op de afgesproken voorzieningen. Als de werknemer ontslagen is wegens andere redenen, kan hij geen aanspraak maken op deze voorzieningen en is de werkgever de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Individuele afspraken
Het is volgens Koolmees niet de bedoeling dat werkgevers en werknemers individuele afspraken maken. Als cao-partijen er niet uit komen, is er geen vervangende regeling van toepassing, zodat er de transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Werkgevers en werknemers kunnen wel op individueel niveau afspraken maken en de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.

Het is de bedoeling dat de maatregelen op 1 januari 2020 ingaan. Zie voor meer informatie de ontwerpregeling en de nota.

Bron: Rijksoverheid, 28 mei 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.