"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

O&O conferentie: ‘Leren & werken net zo normaal als eten & drinken’

O&O conferentie: ‘leren & werken net zo normaal als eten & drinken’

Afgelopen vrijdag vond de eerste nationale O&O-conferentie plaats in Den Haag. Een initiatief van 25 bedrijfstakfondsen, die zich inspannen voor opleiding en onderwijs.

In de online krant leest u alles over deze bijeenkomst.

Een speciaal woord van dank verdient Adriana Stel, directeur van STOOF, het opleidingsfonds van de uitzendbranche, die persoonlijk heeft geijverd om iedereen rond de tafel te krijgen voor dit gezamenlijke initiatief.

Met 800.000 flexwerkers vertegenwoordigt STOOF de grootste beroepsgroep; uitzendkrachten werken immers in alle sectoren.

Kern van de conferentie
De strekking van de speeches en dialogen was: verbeter de leercultuur in de samenleving van onderaf. Leg niets op, maar stimuleer mensen, nodig ze uit. Werkgevers moeten serieus tijd en geld vrij maken voor bij- en omscholing van medewerkers. O&O fondsen kunnen als matchmakers zorgen voor contacten in de regio tussen werkgevers, fondsen, werkenden en het UWV. Veel financieringsmogelijkheden voor opleidingen zijn er al, maar nog onvoldoende bekend bij werkgevers en werkenden in de regio.

O&O fondsen doen goede dingen, maar kunnen nog beter met elkaar samenwerken en voorbeelden van ‘best practices’ uitwisselen. Doekle Terpstra (OTIB) formuleerde het als volgt: ‘We hebben geen nieuwe O&O-fondsenstructuur nodig; laten we vooral inzetten op meer voorlichting en uitwisseling van informatie op een fijnmazig regionaal niveau.’

Iets nieuws leren en al doende handiger worden
Welke leeftijd je ook hebt, leren hoort er voortaan bij. Het is niet iets voor jongeren in de schoolbanken, het hoort net zo goed bij een volwassen leven, bij werken en jezelf ontwikkelen. Het is niet iets wat je doet omdat het ‘moet van de baas’. Het gaat erom dat wij allemaal telkens weer iets beter en handiger worden in wat we doen en kunnen. Om bij de tijd en inzetbaar te blijven in een veranderende arbeidsmarkt is het nodig open te staan voor het verkennen van nieuwe vaardigheden of volgende niveaus in vakmanschap.

Tussen de oren krijgen
Hoe krijg je dat in het hoofd van mensen? En vooral ook in het hoofd van werkgevers, managers? Ze denken eerst en vooral aan het verhogen van de productie. Geld en tijd vrijmaken voor ontwikkeling van medewerkers schiet er bij in. Dat moet nu echt veranderen. Bij een leercultuur hoort ook dat je mag oefenen, iets fout mag doen om daarvan te leren.

Die verandering van doen en denken moet op gang komen in alle lagen van de samenleving. De O&O fondsen van de bedrijfstakken hebben een grote rol om regionaal samen te werken en voorbeelden te geven hoe het kan.

Want als je iets wilt leren voor je huidige vak, of zou willen switchen naar een ander beroep, hoe weet je dan bij wie je aan moet kloppen voor geld? En waar vind je een leerwerkplek, waarin je kunt starten om je praktisch te bekwamen in dat vak?

Wie nu start op de arbeidsmarkt zal gemiddeld 14 verschillende beroepen uitoefenen in zijn werkzame leven. Dat lukt alleen maar als bijleren en omscholen voor iedereen normaal wordt.

Stimuleer leercultuur
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield tijdens de conferentie een vurig pleidooi voor het stimuleren van een leercultuur. Hij noemde werken en leren de ‘Haarlemmer Olie’ van de arbeidsmarkt.

Keerpunt
O&O fondsen bestaan al heel lang en er wordt ook al jaren gesproken over ‘leven lang leren’, maar het lijkt er op dat de urgentie van het onderwerp nu breed begint door te dringen. ‘Het momentum voor een doorbraak is nu’, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer in haar toespraak op de O&O-conferentie. Met een beweging van onderop wil zij werkenden enthousiast maken voor een leven lang ontwikkelen van onderop. Bij het stimuleren daarvan kunnen de O&O-organisaties een belangrijke rol vervullen.

Individuele leerrekening
Het kabinet is voorstander van een individuele leerrekening. Die zou in de plaats moeten komen van de subsidie praktijkleren. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Dennis Wiersma (VVD) heeft een motie ingediend om te horen hoe de SER en het UWV handen en voeten gaan geven aan dit beleid, zodat dit persoonlijke opleidingsbudget mensen ook bereikt. Overigens is dit omgerekend jaarlijks een veel te klein bedrag per werkende; werkgevers in Nederland zullen hier dus vooral zelf in moeten investeren.

Er is dus nog veel te doen, te leren en uit te leggen.

Op 30 mei a.s. komen de fondsen weer bij elkaar op uitnodiging van de SER om het actieplan verder vorm te geven.

Kennis delen en netwerken
De trend die is ingezet, is, by the way, een fantastische kans voor de uitzendbranche, die komt immers overal en spreekt iedereen. Kijk dus vooral in de speciale O&O krant voor informatie over de fondsen per bedrijfstak, die u weer verder kunnen helpen met contacten in de regio. Kent u ze allemaal? Handig om te weten bij wie u moet zijn voor het nog beter invullen van de rol van bemiddelaar op de arbeidsmarkt. De deelnemers aan de conferentie kregen een boekje met vouchers mee voor werkbezoeken aan O&O organisaties. Bij een leercultuur hoort het delen van kennis en contacten. Ook netwerken is een vorm van Haarlemmer Olie; dat brengt zaken op gang.

Impressie: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.