"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ
De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de Nederlandse samenleving om een beter werkende arbeidsmarkt te creëren.


Download wettekst Wet Werk en Zekerheid


Wijzigingen op drie vlakken
De WWZ heeft wijzigingen op drie verschillende vlakken doorgevoerd:

 • flexrecht, rechtspositie van flexwerkers is verbeterd;
 • ontslagrecht, ontslag is sneller, goedkoper en eerlijker geworden;
 • werkloosheidswet, de WW is meer gericht op het snel aan het werk krijgen van werklozen.

Wijzigingen flexrecht
Er bestonden grote verschillen in behandeling tussen vaste en flexibele medewerkers. Flexwerkers hebben door de WWZ meer zekerheid gekregen en kunnen sneller doorstromen naar een vaste baan. De wijzigingen die in het kader van het flexrecht zijn doorgevoerd zijn als volgt:

 • aanzegtermijn tijdelijke arbeidsovereenkomsten: bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer moet een werkgever uiterlijk 1 maand voor het aflopen daarvan schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Houdt de werkgever zich niet aan deze plicht of zegt hij te laat aan dan is hij een vergoeding aan de werknemer verschuldigd;
 • geen proeftijd tijdelijk contract: bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter is het overeenkomen van een proeftijd niet toegestaan;
 • geen concurrentiebeding tijdelijk contract: tenzij een werkgever kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken, is het overeenkomen van een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet toegestaan;
 • loondoorbetalingsverplichting oproepkrachten: tenzij dit redelijkerwijs voor rekening van de werknemer dient te komen is de werkgever verplicht de oproepkracht zijn loon door te betalen als hij is opgeroepen maar het werk niet kan verrichten of niet is opgeroepen terwijl er wel werk beschikbaar was;
 • beperking duur uitzendbeding bij cao: het uitzendbeding kan bij cao voor maximaal 78 weken worden overeengekomen;
 • aanpassing ketenbepaling: er mogen maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden overeengekomen waarbij de maximale termijn van 2 jaar niet mag worden overschreden. Als een periode van tenminste 6 maanden tussen twee overeenkomsten is verstreken begint de ketenbepaling opnieuw.

Wijzigingen ontslagrecht
De regels omtrent ontslag en ontslagvergoeding zijn eenvoudiger geworden, de ontslagprocedure is door de WWZ ook sneller, eerlijker en minder kostbaar voor de werkgever geworden. De wijzigingen in het ontslagrecht zijn als volgt:

 • vaste ontslagroute: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige werkeloosheid verloopt via een ontslagvergunning van het UWV. Ontslag om alle andere redenen verloopt via de kantonrechter. De mogelijkheid tot ontslag via wederzijds goedvinden is daarnaast blijven bestaan;
 • Transitievergoeding: medewerkers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest waarbij de arbeidsovereenkomst op voordracht van de werkgever wordt beëindigd hebben recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris per jaar langer dan 10 dienstjaren met een maximum van €76.000,-.

Wijzigingen Werkloosheidswet
Om werklozen sneller weer aan het werk te krijgen zijn de volgende wijzigingen in de Werkloosheidswet doorgevoerd:

 • Lagere maximale duur WW: de maximale duur van een WW uitkering wordt stapsgewijs teruggebracht waarbij vanaf 2019 de maximale duur nog 24 maanden is.
 • Lagere WW Opbouw: de eerste 10 dienstjaren wordt er 1 kalendermaand per dienstjaar opgebouwd, daarna is de opbouw een halve kalendermaand per dienstjaar.
 • Passende arbeid: na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passende arbeid gezien
 • Inkomensverrekening: Als er voor minder dan het WW loon arbeid wordt gevonden wordt het loon aangevuld, de inkomsten worden hierop verrekend. Zodra meer dan 87,5% van de WW-uitkering wordt verdiend stopt de uitkering.

Voorgenomen wijzigingen
In de begroting van het ministerie van SZW voor 2017 staan een aantal voorgenomen wijzigingen van de WWZ. Deze wijzigingen zijn als volgt:

 • voor seizoenarbeiders kan de termijn tussen tijdelijke contracten bij cao teruggaan naar 3 maanden in plaats van de huidige 6 maanden;
 • Werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen;
 • Bij cao kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Deze plannen worden doorgevoerd na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.