"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet verbetering hybride markt WGA

Wet verbetering hybride markt WGA
De wet verbetering hybride markt WGA regelt een aanpassing aan de wijze waarop de lasten van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) bij het UWV gefinancierd wordt. Deze aanpassing draagt bij aan een evenwichtiger hybride stelsel door voor een betere concurrentieverhouding tussen de private verzekeraars en de publieke uitvoerder (UWV) te zorgen.


Download wettekst Wet verbetering hybride markt WGA


Hybridestelsel
De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) kent voor financiering van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten een keuzestelsel waarbij werkgevers de keuze hebben om zich via het UWV te verzekeren of om eigenrisicodrager te worden. Eigenrisicodragers hebben vervolgens de mogelijkheid zich via een private verzekeraar te verzekeren voor hun WGA risico.

Bij de vormgeving van dit zogenaamde hybridestel was de verwachting dat werkgevers en verzekeraars aangemoedigd zouden worden tot een optimale inzet van preventie en re-integratie en de verschillende partijen elkaar scherp zouden houden om zo bij te dragen aan een zo effectief mogelijke re-integratie en activering.

Hybride markt onder druk
Door de groter wordende premieverschillen en het verschil in financieringssysteem tussen  de publieke en private verzekeraar is het evenwicht op de hybride markt echter onder druk komen te staan. Dit heeft als gevolg dat werkgevers de effectiviteit van re-integratie en activatie van de publieke en private verzekeraars bijna niet in hun keuze lijken mee te nemen en zich bij hun keuze voor een WGA verzekering voornamelijk lijken te richten op het financiële voordeel dat op korte termijn bij het UWV behaald kan worden.

Betere concurrentieverhouding
Met de wet verbetering hybride markt WGA wordt beoogd de verstoorde concurrentieverhouding tussen UWV en de private verzekeraars te herstellen en de financiering zo aan te passen dat de lasten van het UWV en de private verzekeraar beter te vergelijken zijn, waardoor werkgevers een bewuste keuze kunnen maken voor een publieke of private verzekering op basis van effectiviteit van re-integratie en activering.

Overstap na 1 juli 2015 van eigenrisicodrager naar UWV
Werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigen risicodragerschap voor de WGA naar een publieke verzekering via het UWV zullen een individuele premie gaan betalen op basis van de historische WGA lasten. De bepaling van deze individuele premie zal gebaseerd zijn op basis van de totale loonsom en WGA lasten van twee jaar daarvoor (T-2 systematiek).  Op deze manier zullen werkgevers die van eigenrisicodrager terugkeren naar het UWV een vergelijkbare premie betalen als bij een private verzekeraar.

Overstap na 1 juli 2015 van UWV naar eigenrisicodrager
Waar voor (middel) grote werkgevers gold dat zij de publieke staartlasten (gedeeltelijk) zelf moesten financieren geldt voor alle werkgevers ,die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager worden, dat zij van 1 januari 2017 niet meer verantwoordelijk zijn voor de financiering van de publieke staartlasten.  Net als voor (middel) grote werkgevers geld voor kleine werkgevers,  die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager worden, dat vanaf 1 januari 2017 de publieke staartlasten vanuit het staartlastenvermogen in de werkhervattingskas gefinancierd worden.

Overstaptermijn eigenrisicodrager vanuit UWV
Er zal een overstaptermijn gelden van drie jaar voordat een werkgever weer eigenrisicodrager kan worden nadat het eigenrisicodragerschap is beëindigd. Voor deze maatregel is gekozen om hop gedrag tussen UWV en eigenrisicodrager te beperken en ongewenste administratieve lasten te voorkomen.

Om te voorkomen dat werkgevers vanuit een strategische keuze terugkeren naar een publieke verzekering via het UWV, om zo in 2016 een jaar lang de minimumpremie te betalen en vervolgens in 2017 zonder de publieke staartlasten weer eigen risicodrager te worden, zal deze specifieke maatregel zo snel mogelijk na aanvaarding van de wet in werking treden.

Bron: Eerste Kamer, juli 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.