"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Toewijzing billijke vergoeding

Toewijzing billijke vergoeding

In het artikel ‘Overeengekomen billijke vergoeding toegewezen’ van 2 september 2015 is de beschikking behandeld van de kantonrechter te Den Haag van 24 augustus 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:9849), waarin een billijke vergoeding wordt toegewezen. Uit de beschikking komt echter niet duidelijk naar voren waaruit de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever bestaat op grond waarvan de billijke vergoeding is toegewezen. In de beschikking van de kantonrechter te Den Bosch van 1 september 2015 (4336312EJ VERZ 15-379253) wordt hierin wel inzicht gegeven.

Casus
De werkgever heeft activiteiten en zijn personeel (op de werknemer na) overgeplaatst van BV A naar BV B. De (zieke) werknemer is achtergebleven in BV A, die – als gevolg van het overplaatsen – geen liquidatie middelen of activiteiten meer kent. Vervolgens deelt de werkgever aan de werknemer mee, dat door de overname geen gebruik meer zal worden gemaakt van zijn diensten. Vanaf de dag van deze mededeling heeft de werknemer geen loon meer ontvangen. In de door de werknemer aangespannen kort gedingprocedure wordt zijn vordering tot loondoorbetaling toegewezen. De werkgever geeft echter geen gevolg aan het kort gedingvonnis, waardoor de werknemer maandenlang geen salaris ontvangt. Uiteindelijk verzoekt de werknemer om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst onder toekenning van een billijke vergoeding van minimaal €75.000,- wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer reeds maanden geen salaris ontvangt en niet wordt verwacht dat de werknemer na zijn herstel werkzaamheden zal verrichten voor de inactieve BV A (het opzegverbod bij ziekte speelt ter zake geen rol, omdat de werknemer om ontbinding heeft verzocht). De gevolgen van de ontbinding voor de werknemer worden zeer ernstig bevonden voor diens financiële omstandigheden en gezondheid.

Naast het recht op een transitievergoeding van €30.654,05 bruto, oordeelt de kantonrechter dat de werknemer ook recht heeft op een billijke vergoeding. De kantonrechter overweegt dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen door de werknemer in BV A achter te laten om vervolgens maandenlang geen salaris te betalen, hoewel hij hiertoe in kort geding is veroordeeld. Door op deze wijze zijn verplichtingen op grovelijke wijze te verwaarlozen, heeft de werkgever de werknemer bovendien in een onhoudbare situatie geplaatst.

Vervolgens overweegt de kantonrechter dat de hoogte van de billijke vergoeding dient aan te sluiten bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval en wordt een billijke vergoeding toegewezen, die gelijk is aan de transitievergoeding van € 30.654,05 bruto. Ofwel, aan de werknemer wordt feitelijk een dubbele transitievergoeding toegewezen.

Conclusie
Uit de beschikking van de kantonrechter te Den Bosch blijkt, dat een billijke vergoeding kan worden toegewezen, wanneer een onhoudbare situatie is ontstaan, die (volledig) voor rekening dient te komen van de werkgever, doordat hij zijn verplichtingen jegens de werknemer langere tijd niet is nagekomen. Het is aannemelijk dat hiervan ook sprake was in bovenbedoelde zaak waarin de kantonrechter te Den Haag de beschikking heeft gewezen. In die zaak is de werkgever evenmin zijn verplichtingen nagekomen, hetgeen blijkt uit het feit dat de werknemer recht had op betaling van een bedrag van €25.000,- netto aan de door werkgever verbeurde dwangsommen. Dientengevolge ziet het ernaar uit, dat de werknemer aanspraak kan maken op een billijke vergoeding, wanneer de werkgever bij herhaling de (in een gerechtelijke procedure toegewezen) rechten van de werknemer met de voeten treedt.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Remmelt Suir.

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.